คำถามที่พบในการใช้งาน UNIKWARE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คำถามที่พบในการใช้งาน UNIKWARE by Mind Map: คำถามที่พบในการใช้งาน UNIKWARE

1. โมดูลระบบงาน

1.1. Address

1.1.1. การจัดกลุ่ม Item Group ให้อยู่ใน Community Group

1.1.2. การสร้างข้อมูลสินค้าแต่ไม่มีประเภทที่ต้องการ (Commodity Group)

1.1.3. ทำการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ขายสินค้า (Supplier) ที่ทำการขายสินค้า

1.1.4. การเพิ่มรูปของ Item

1.1.5. การเชื่อมต่อ Item กับ BOM

1.2. Production

1.2.1. Working Plan

1.2.1.1. การบันทึกข้อมูลสถานีทำงาน หรือจุดทำงานหลัก ในกระบวนการผลิต (Working Station)

1.2.1.2. การเชื่อมโยงการทำงานย่อยกับสถานีงาน (Working Station)

1.2.1.3. การสร้างเส้นทางของสายการผลิต Routing

1.2.1.4. กำหนดกระบวนการทำงานย่อย Operation ที่เกิดขึ้นใน Working Plan

1.2.2. Production

1.2.2.1. การสร้าง Production Order

1.2.2.2. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในการสร้าง Working Plan

1.2.2.3. ตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะของ Product Order ที่ได้ทำการสั่งการผลิตเรียบร้อยแล้ว

1.2.2.4. การปิดงานในแต่ละ Product Order

1.3. Purchase Order

1.3.1. การเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact) ของบริษัทผู้จัดส่งสินค้า (Supplier)

1.3.2. การเปิดการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุเพื่อ จะสั่งซื้อไปยังผู้จัดส่งสินค้า (Supplier)

1.3.3. การออกเอกสารคำสั่งซื้อ (PO) ไปยังผู้จัดส่งสินค้า (Supplier)

1.3.4. การยืนยันข้อมูลว่าองค์กรได้รับสินค้า จากผู้จัดส่งสินค้า (Supplier)

1.4. Sale Order

1.4.1. ฝ่ายขายจะยืนยันการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า

1.4.2. ตรวจสอบสถานะการยืนยันการสั่งซื้อ

1.4.3. ต้องการแก้ไขสถานะในการสั่งซื้อสินค้า

1.5. Inventory

1.5.1. การบันทึกข้อมูลวัตถุติบหรือวัสดุในระบบ

1.5.2. การเเก้ไขข้อมูลวัสดุหรือวัตถุดิบ ที่ถูกเบิกจ่ายออกจากคลังสินค้า

1.5.3. การตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขหรือเบิกจ่าย วัสดุหรือวัตถุดิบในคลังสินค้า

1.6. Finance

1.6.1. การเพิ่มข้อมูลการเงินเข้าสู่ระบบ

1.6.2. การนำรายรับเข้าบันทึกในระบบ

1.6.3. การนำเงินออกจากระบบ

1.6.4. การเพิ่มบัญชีรายรับจากลูกค้าเข้าสู่ระบบ

2. การติดตั้งโปรแกรม

2.1. คุณสมบัติเบื้องต้น ในการติดตั้ง

2.1.1. การอนุญาตเปิดใช้งาน Firewall

2.1.2. เปิดใช้งานในส่วน SQL Protocols และ SQL Client Protocols

3. การตั้งค่าเบื้องต้นในระบบ

3.1. การกำหนดค่าเบื้องต้น

3.1.1. กำหนดค่าประเภทของข้อมูล (Address Type)

3.1.2. การตั้งค่า Shipping Term

3.1.3. การกำหนดจำนวนของข้อมูล ในแต่ละประเภทของการสร้างข้อมูลพื้นฐาน (Number Range)

3.1.4. ตั้งค่าประเทศ (Country)

3.2. การตรวจสอบ การกำหนดค่าเบื้องต้น

3.2.1. ตรวจสอบประเภทของข้อมูล (Address Type)

3.2.2. การตรวจสอบของประเภทที่สร้างไว้