Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ด.เด็ก ช.ช้าง by Mind Map: ด.เด็ก ช.ช้าง

1. ปัญหาการยอมรับความคิดเห็นความสามารถของนักเรียน

2. ปัญหาการมีทิฐิมานะในตนเองสูง

3. ไม่มีจิตวิทยาในการถาม

4. วิธีการสอน

5. วิธีการสอน

6. วิธีการซักถามสอบถามข้อมูล