Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ด.เด็ก ช.ช้าง by Mind Map: ด.เด็ก ช.ช้าง

1. วิธีการสอน

2. วิธีการสอน

3. วิธีการซักถามสอบถามข้อมูล

4. ปัญหาการยอมรับความคิดเห็นความสามารถของนักเรียน

5. ปัญหาการมีทิฐิมานะในตนเองสูง

6. ไม่มีจิตวิทยาในการถาม