Нормативно-правові акти з охорони праці

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Нормативно-правові акти з охорони праці by Mind Map: Нормативно-правові акти з охорони праці

1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

2. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох діб:

2.1. обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, причетних до цього випадку, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо;

2.1.1. Midterm

2.2. розглянути і оцінити відповідність умов праці вимогам нормативних актів про охорону праці;

2.3. установити обставини і причини, що призвели до нещасного випадку;

2.4. визначити, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом;

2.5. визначити осіб, які допустили порушення нормативних актів;

2.6. розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам;

2.7. скласти акт нещасного випадку за формою Н-5 у трьох примірниках (додаток 1), а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 2 у шести примірниках, якщо цей випадок пов'язаний з виробництвом, або акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, за формою НПВ (додаток 3) і передати його на затвердження роботодавцю.

3. Розслідування нещасних випадків

3.1. Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов'язків, у тому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час:

3.1.1. перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу, або за дорученням власника в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні. Робочий час починається з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися, і цей порядок установлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

3.1.2. приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни;

3.1.3. проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприємства або на транспорті сторонньої організації, яка надала його згідно з договором (заявкою), за наявності розпорядження роботодавця;

3.1.4. використання власного транспорту в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця;

3.1.5. провадження дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий. Дії в інтересах підприємства - дії працівника, які не входять до кола його виробничого завдання чи прямих обов'язків. Це може бути, наприклад, надання необхідної допомоги іншому працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства;

3.1.6. ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

3.1.7. надання підприємством шефської допомоги;

3.1.8. перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків або з дією на нього виробничого фактора чи середовища;

3.1.9. прямування працівника до (між) об'єкта (ми) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця.

4. Кадрова документація

4.1. Spanish

4.1.1. New vocabulary

5. Вимогам нормативних актів з охорони праці мають відповідати:

5.1. умови праці на кожному робочому місці;

5.2. безпека технологічних процесів, машин, механізмів, обладнання й інших засобів виробництва;

5.3. стан засобів колективного та індивідуального захисту;

5.4. санітарно-побутові умови.