Oppimisen psykologia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oppimisen psykologia by Mind Map: Oppimisen psykologia

1. Oppiminen

1.1. Tahaton oppiminen

1.1.1. Yksilö oppii tiedostamattaan asioita

1.2. Tavoitteellinen oppiminen

1.2.1. Yksilö pyrkii tietoisesti opettelemaan ja opiskelemaan jotain asiaa. Tavoittellinen oppiminen edellyttää kognitiivista prosessointia eli tiedon käsittelyä

1.3. Metakognitiiviset taidot

1.3.1. Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan sitä, että oppija tiedostaa mitä tietoja ja taitoja hänellä on.

2. Muistia tehostavat opiskelumenetelmät

2.1. Tietoa toistavat opiskelumenetelmät

2.1.1. Opiskeltavaa tietoa käsitellään samassa muodossa kuin alkuperäisessä materiaalissa

2.2. Tietoa muokkaavat opiskelumenetelmät

2.2.1. Opiskeltavaa asiaa pyritään muokkamaan uuteen muotoon esim. soveltamalla tai jäsentämällä tietoa erilaiseksi kuin alkuper. materiaalissa

3. Oppimisstrategiat

3.1. Pintasuuntautunut lähestymistapa

3.1.1. Opiskelija opiskelee ilman tarkoitusten ja strategioiden pohtimista, pitää kurssin tietoja pieninä irrallisina tiedonpalasina ja pyrkii muistamaan asioita rutiininomaisesti.

3.2. Syväsuuntautunut lähestymistapa

3.2.1. Opiskelija pyrkii ymmärtämään opiskeltavaa asiaa, yhdistämään aiempaa tietoa uuteen asiaan, tarkastelemaan taustalla olevia periaatteita ja yhdistämään johtopäätöksiä.

3.3. Strateginen lähestymistapa

3.3.1. Yksilö käyttää sekä pinta- että syväsuuntautunutta lähestymistapaa.

4. Motivaatio

4.1. Sisäinen motivaatio

4.1.1. Yksilö. joka innostuu tehtävästä ilman ulkoisen palkkion tavoittelua, esimerkiksi oman mielenkiinnon ohjaamana, on sisäisesti motivoitunut.

4.2. Ulkoinen motivaatio

4.2.1. Yksilö joka opiskelee ainoastaan saadakseen palkinnon oppimisestaan(esim. arvosanan, päästäkseen jatko-opintoihin tai saavuttaakseen sosiaalista hyväksyntää)

5. Tavoiteorientaatiot, eli motivaation lähteet

6. Oppimisorientaatio

6.1. Tavoitteena on usein jonkin asian oppiminen tai ymmärtäminen

7. Saavutusorientaatio

7.1. Tavoitteet eivät liity oppimiseen, on vain halu saavuttaa menestystä, esimerkiksi hyvät arvosanat ja muu menestys.

8. Riippuvuusorientaatio

8.1. Opiskelija hakee muilta opiskelijoilta tai opettajalta tunnustusta. saatu palaute jja hyväksyntä toimii motivaation lähteenä.

9. Välttämisorientaatio

9.1. Opiskelijan tavoitteena on välttää epäonnistumisia. Opiskelija tekee tehtäviä välttääkseen itseensä kohdistuvaa negatiivista huomiota.

10. Oppimiseen vaikuttavat tekijät

10.1. Henkilökohtaiset tekijät

10.1.1. Aiemmat kokemukset, taidot ja tiedot opiskeltavasta asiasta(skeemat)

10.1.2. Motivaatio, käytetyt opiskelumenetelmät, oppimisstrategiat

10.1.3. Biologiset tekijät mm. unen, liikunnan, ravinnon määrä ja laatu

10.2. Opetus -ja opiskeluympäristön tekijät

10.2.1. Opetus- ja arviointimenetelmät, oppimateriaalit, opiskelijaryhmä

10.2.2. Oppijan saama sosiaalinen tuki, fyysinen toimintaympäristö

11. Tarkkailee oppimista mielen näkökulmasta oppimistilanteessa.

12. Myytit

12.1. Vaikuttavat ihmisen asenteisiin oppimisesta. Psykologia pyrkii kumoamaan myyttejä.

13. Muisti

13.1. Aistimuisti(Sensorinen muisti)

13.1.1. Ylläpitää aistien kautta saapuvaa informaatiota mielessä lyhyen ajan(0,5-2s) esim. kuultu puhe tai luettu kirjoitus

13.2. Työmuisti(Lyhytkestoinen muisti)

13.2.1. Pitää yllä tietoa tilapäisesti. Tieto säilyy lyhyen ajan(n. 30s). Ilman kertaamista tai työstämistä käsiteltävä tieto häviää nopeasti

13.3. Säilömuisti(Pitkäkestoinen muisti)

13.3.1. Pitkäkestoinen tiedon "varasto", sisältää henkilökohtaisia muistoja sekä kaikki tiedot ja taidot eli skeemat.

14. Kiinnostus

14.1. Tilannekohtainen kiinnostus

14.1.1. On usein lyhytaikaista ja herää tietyssä tilanteessa. Siihen liittyy usein myös tilanteessa viriäviä myönteisiä tunteita. Tilannekohtainen kiinnostus voi muuttua henkilökohtaiseksi kiinnostukseksi.

14.2. Henkilökohtainen kiinnostus

14.2.1. On vähitellen syntyvää, pysyvää ja usein voimakasta mielenkiintoa tiettyä asiaa kohtaan, esim. koulussa jotakin oppiainetta kohtaan.

15. Itsetunto

16. Positiivinen itsetunto

17. Negatiivinen itsetunto

18. Epäonnistuminen

19. Onnistuminen

20. Sosiaalinen tuki

21. Lahjakkuus ja kyvykkyys

22. Opittu avuttomuus

22.1. Ihminen on todellisuudessa lahjakas ja kyvykäs oppimaan mutta huonon itsetunnon omaavana epäonnistuminen sai henkilön laskemaan vaatimustasoaan

23. Matala minäpystyvyys

23.1. Ihminen ei vaivaudu yrittämään vaan jää alisuoriutujaksi.

24. Alisuoriutuja

24.1. Alisuoriutuja ei useinkaan suoriudu tehtävästä kykyjään vastaavalla tavalla.

25. Yhteisöllisyys

26. Yhteistoiminnallinen oppiminen

26.1. Yhdessä oppiminen auttaa opiskelijoita löytämään erilaisia näkökulmia, esittämään luovia kysymyksiä ja selittämään vastauksia sekä luomaan yhteistä tietoa.

27. Sosiaalinen media