Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej by Mind Map: Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej

1. Metodologiczne Podstawy Badań Własnych

2. 3.2 Problemy i hipotezy badawcze

3. 3.1 Przedmiot i cele badań

4. Literatura dodatkowa

5. 1.2.5 Szanse edukacyjne dzieci wiejskich

6. 1.2.4 Czynniki wpływające na wyrównywanie szansedukacyjnych

7. 1.2.3 Zasady i strategia wyrównywania szans

8. 1.2.2 Rys historyczny

9. 1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych

10. 1.1.4 Edukacja z wykorzystaniem sieci Internet w Polsce

11. 1.1.3 Znaczenie i popularność Internetu wśród młodzieży w Polsce

12. 1.1.2 rola Internetu w społeczności globalnej

13. 1.1.1 Internet-pojęcie i historia

14. 1.1 Rola Internetu we współczesnym świecie

15. 3.4 Przebieg badań i ogólna charakterystyka pracy

16. 3.3 Metoda i narzędzia zastosowane w badaniach

17. Rozdział III

18. Rozdział I

18.1. INTERNET A WYRóWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

19. Rozdział II

20. BIBLIOGRAFIA