Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej by Mind Map: Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej

1. Metodologiczne Podstawy Badań Własnych

2. 3.2 Problemy i hipotezy badawcze

3. 3.1 Przedmiot i cele badań

4. 3.4 Przebieg badań i ogólna charakterystyka pracy

5. 3.3 Metoda i narzędzia zastosowane w badaniach

6. Rozdział III

7. Rozdział II

8. BIBLIOGRAFIA

9. Literatura dodatkowa

10. 1.2.5 Szanse edukacyjne dzieci wiejskich

11. 1.2.4 Czynniki wpływające na wyrównywanie szansedukacyjnych

12. 1.2.3 Zasady i strategia wyrównywania szans

13. 1.2.2 Rys historyczny

14. 1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych

15. 1.1.4 Edukacja z wykorzystaniem sieci Internet w Polsce

16. 1.1.3 Znaczenie i popularność Internetu wśród młodzieży w Polsce

17. 1.1.2 rola Internetu w społeczności globalnej

18. 1.1.1 Internet-pojęcie i historia

19. 1.1 Rola Internetu we współczesnym świecie

20. Rozdział I

20.1. INTERNET A WYRóWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH