Wykorzystanie pakietów multimedialnych przez nauczycieli gimnazjów na przykładzie gimnazjum nr 95...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wykorzystanie pakietów multimedialnych przez nauczycieli gimnazjów na przykładzie gimnazjum nr 95 w Warszawie by Mind Map: Wykorzystanie pakietów multimedialnych przez nauczycieli gimnazjów na przykładzie gimnazjum nr 95 w Warszawie

1. Miejsce środków dydaktycznych w procesie kształcenia

1.1. Teoretyczne podstawy korzystania ze środków multimedialnych 1.1

1.2. Wykorzystanie wielości zmysłów w procesie kształcenia 1.2

1.3. Wpływ środków dydaktycznych na możliwości ucznia 1.3

2. Multimedia we współczesnym szkolnictwie

2.1. Rodzaje dostępnych na rynku pakietów multimedialnych 2.1

2.2. Możliwości i zakres zastosowania nowoczesnych środków multimedialnych 2.2

2.3. Praca z pakietami multimedialnymi a rola nauczyciela 2.3

3. Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1. Przedmiot i cele badań 3.1

3.2. Problemy badawcze 3.2

3.3. Metody i narzędzia stosowane w badaniach 3.3

3.4. Przebieg badań i ogólna ocena badanych 3.4

4. Korzystanie z nowoczesnych środków i materiałów dydaktycznych. Sprawozdanie z badań

4.1. Zakres ilościowy i czynniki wpływające na częstotliwość korzystania przez nauczycieli z pakietów multimedialnych 4.1

4.2. Praca uczniów z nowoczesnymi formami edukacyjnymi 4.2

4.3. Wiadomości i umiejętności uczniów a znajomość i wykorzystanie pakietów multimedialnych 4.3

4.4. Zalety i wady wykorzystania multimediów w procesie kształcenia 4.4

5. Model wykorzystania pakietów multimedialnych przez nauczycieli i uczniów

5.1. Obieg dostępnych pakietów multimedialnych oraz udział nauczycieli w ich rozpowszechnianiu 5.1

5.2. Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli do korzystania z nowych form kształcenia 5.2

5.3. Stosowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych przez uczniów na zajęciach poza szkolnych i w domu 5.3