Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Elektromagnetické záření a optika 5R by Mind Map: Elektromagnetické záření a optika 5R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Elektromagnetické záření a optika 5R

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Tepelné a elmag. záření, fotometrie

Optika

Elektromagnetické kmitání a vlnění

Učivo

Elektromagnetické kmitání

Děj v elektrickém obvodu, kdy probíhají periodické přeměny energie elektrického pole v energii magnetického pole a naopak

Oscilátor

Typy kmitání, Vlastní, Thomsonova rovnice, Tlumené, Nucené, Vázané, Indukční vazba, Kapacitní vazba, Galvanická vazba

Elektromagnetické vlnění

Děj v proměnném elektromagnetickém poli, jehož změny se šíří prostorem

Vznik

Vlna, Rychlost, Rovnice, Typy, Postupná vlna, Stojatá vlna

Dipól, Signál

Přenosová soustava, Mikrofon a reproduktor, Vysílač a přijímač, Modulace a demodulace, Amplitudová, Frekvenční

Optika

Zařazení a elektromagnetismus

Vlastnosti světla

Rychlost světla

Šíření světla

Odraz, Index lomu, Úplný odraz, Mezní úhel, Optický hranol

Lom, Popis, Disperze

Tepelné záření

Elektromagnetické vlnění, které vzniká přeměnou energie tepelného pohybu částic tělesa v termodynamické rovnováze na energii záření.

Černé těleso

Zákony, Stefan - Boltzmann, Wien

Spektra látek, Čárové, Pásové, Spojité

Spektrální analýza, Emise, Absorpce, Fraunhofferovy čáry

Fotometrie

Obor optiky, který se zabývá měřením energie přenášené optickým zářením a prostorovým rozložením záření z hlediska jeho účinků na zrak - subjektivní vnímání.

Světelný tok, Lumen

Svítivost, Kandela

Osvětlení, Lux, Bunsenův fotometr, Luxmetr

Elektromagnetické záření

Gama záření

RTG, Brzdné, Charakteristické, RTG snímek

UV

VIS

IČ, Spektroskopie - otisk prstů

radiový signál, FM, AM, VKV, KV, DV

výstupy

RVP

Porovná šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. Využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy.

ŠVP

  Chápe podstatu záření a vymezí v něm světlo. Aplikuje znalosti o světle na barvy, kolorimetrii, systémy RGB a CMYK, disperzi. Zná princip přímočarého šíření světla. Pochopí vztah pro výpočet indexu lomu a vypočítá  rychlost světla v optických prostředích. Dokáže nakreslit odražený a lomený paprsek a popíše chod paprsku rozhraním dvou prostředí. Aplikuje úplný odraz v praxi a vypočítá mezní úhel Graficky znázorní výklad rozkladu světla. Vysvětlí pojem barva, bílé světlo a rozklad světla. Pochopí princip vzniku duhy. Vysvětlí, proč se fialové paprsky lámou více než červené.