REVIT On - Барилга Бүтээцийн хэрэглээний түвшний сургалт

BIM on Mongolia-н зүгээс бэлтгэн хүргэж буй РЭВИТ программын конструкцын инженерүүдэд зориулсан хэрэглээний түвшний сургалт

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
REVIT On - Барилга Бүтээцийн хэрэглээний түвшний сургалт by Mind Map: REVIT On - Барилга Бүтээцийн хэрэглээний түвшний сургалт

1. Meet REVIT

1.1. Үндсэн зарчим

1.1.1. BIM процессийг ойлгох

1.1.2. РЭВИТ-тай танилцах

1.2. Эхний алхам

1.2.1. Өдөр тутмын хэрэглээ

1.2.2. Шинэ төсөл үүсгэх

1.3. Байгууллагынхаа стандартыг тусгах - Хэсэг 1

1.3.1. Темплайттэй танилцах

1.3.2. Төслийн тохиргоо, график зураглалыг тохируулах

1.3.3. Харагдцын тохиргоо, харагдцын төрлүүд

1.4. Байгууллагынхаа стандартыг тусгах - Хэсэг 2

1.4.1. Төсөлдөө ашиглах ухаалаг элементүүдийг урьдчилан бэлтгэх

1.4.2. Хуудас болон хэвлэх тохиргоо

1.4.3. Дүгнэлт

2. REVIT on

2.1. Төслөө  эхлэхэд бэлтгэх

2.1.1. Төсөл дээр ажиллахад анхаарах зүйлс

2.1.2. BIM процессыг хэрэгжүүлэх

2.1.3. Уламжлалт арга барилаар ажиллах

2.2. Төслөө загварчлах - Хэсэг 1

2.2.1. Ойс, өндөржилтийн түвшин үүсгэх

2.2.2. Бүтээцийн багана

2.2.3. Бүтээцийн хана

2.2.4. Бүтээцийн суурь - Хэсэг 1

2.3. Төслөө загварчлах - Хэсэг 2

2.3.1. Бүтээцийн суурь - Хэсэг 2

2.3.2. Бүтээцийн рам

2.3.3. Бүтээцийн хучилт

2.4. Төслөө загварчлах - Хэсэг 3

2.4.1. Ган бүтээц болон угсармал хийцлэлүүд

2.4.2. Холбоос болон татанги

2.4.3. Шат болон налуу /фандус/

2.5. Барилга бүтээцийн тооцоо

2.5.1. Аналитик модел буюу тооцооны модел

2.5.2. Аналитик моделийг тохируулж янзлах

2.5.3. Ачаа болон хөрсний нөхцөл

2.5.4. Autodesk Robot Structural Analysis Program-тай холбож ажиллах

2.6. Бетон эдлэхүүнийг хүчитгэх, арматурчлал

2.6.1. Хамгаалалтын үе болон хүчитгэх тохиргоонууд

2.6.2. Арматурын шинж чанар, загварууд

2.6.3. Арматурчлах систем болон арматурын тор

2.6.4. Арматурын систем, арматурыг тохируулж янзлах

2.7. Ажлын зурагт бэлтгэх

2.7.1. Төслийн алдааг шалгах, ажлын зурагт бэлтгэх

2.7.2. Хэмжээ тавих

2.7.3. Том масштабтай харагдцууд болон хэсэглэл

2.8. Төслөө хүлээлгэхэд бэлтгэх - Дараагын алхам

2.8.1. Таних тэмдэг болон тэмдэглэгээ

2.8.2. Объектын болон материалын түүвэр

2.8.3. Угсралтын түвшинд загварчлах, угсралтын зураг

2.8.4. Дүгнэлт, дараагын алхам