REVIT On - MEP хэрэглээний түвшний сургалт

BIM on Mongolia-н зүгээс бэлтгэн хүргэж буй РЭВИТ программын конструкцын инженерүүдэд зориулсан хэрэглээний түвшний сургалт

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
REVIT On - MEP хэрэглээний түвшний сургалт by Mind Map: REVIT On - MEP хэрэглээний түвшний сургалт

1. Meet REVIT

1.1. Үндсэн зарчим

1.1.1. BIM процессийг ойлгох

1.1.2. РЭВИТ-тай танилцах

1.2. Эхний алхам

1.2.1. Өдөр тутмын хэрэглээ

1.2.2. Шинэ төсөл үүсгэх

1.3. Байгууллагынхаа стандартыг тусгах - Хэсэг 1

1.3.1. Темплайттэй танилцах

1.3.2. Төслийн тохиргоо, график зураглалыг тохируулах

1.3.3. Харагдцын тохиргоо, харагдцын төрлүүд

1.4. Байгууллагынхаа стандартыг тусгах - Хэсэг 2

1.4.1. Төсөлдөө ашиглах ухаалаг элементүүдийг урьдчилан бэлтгэх

1.4.2. Хуудас болон хэвлэх тохиргоо

1.4.3. Дүгнэлт

2. REVIT on

2.1. Төслөө  эхлэхэд бэлтгэх

2.1.1. Төсөл дээр ажиллахад анхаарах зүйлс

2.1.2. BIM процессыг хэрэгжүүлэх

2.1.3. Уламжлалт арга барилаар ажиллах

2.2. Төсөлдөө анализ хийх

2.2.1. Өрөө болон орон зай

2.2.2. РЭВИТ-ийн орчинд хийх боломжтой анализууд

2.2.3. Системийн хэрэглээг ойлгох

2.3. Төслөө загварчлах - Хэсэг 1

2.3.1. ХАС

2.3.1.1. Хоолойн системийг тохируулж янзлах

2.3.1.2. Шугамын системийг тохируулж янзлах

2.3.1.3. Системийн харилцан хамаарал

2.3.1.4. Шугам, хоолойн хэмжээг автоматаар сонгох, даралтын алдагдлын тайлан

2.3.2. ЦБУ

2.3.2.1. Шугамын системийг тохируулж янзлах

2.3.2.2. Системийн харилцан хамаарал

2.3.2.3. Тоног төхөөрөмж байршуулах, систем үүсгэх

2.3.3. ХТ-ДГ, ХД

2.3.3.1. Тоноглол, тоног төхөөрөмж байршуулах

2.3.3.2. Гэрэлтүүлгийн систем

2.3.3.3. Хүчит төхөөрөмжийн систем/хэлхээ

2.4. Төслөө загварчлах - Хэсэг 2

2.4.1. ХАС

2.4.1.1. Тоноглол, тоног төхөөрөмж байршуулах, систем үүсгэх

2.4.1.2. Агаар сэлгэлтийн систем загварчлах

2.4.1.3. Халаалтын систем загварчлах

2.4.2. ЦБУ

2.4.2.1. Шугамын холболт автоматаар зурах

2.4.2.2. Налуу шугамын холболт зурах

2.4.2.3. Галаас хамгаалах систем

2.4.2.4. Шугамын хэмжээг автоматаар сонгох, даралтын алдагдлын тайлан

2.4.2.5. Шалгарсан аргууд

2.4.3. ХТ-ДГ, ХД

2.4.3.1. Холбоо дохиоллын систем/хэлхээ

2.4.3.2. Кабелийн тавиур, тусгаарлах хоолой

2.4.3.3. Шалгарсан аргууд

2.5. Ажлын зурагт бэлтгэх - Хэсэг 1

2.5.1. Төслийн алдааг шалгах

2.5.2. Ажлын зурагт бэлтгэх

2.5.3. Хэмжээ тавих

2.5.4. Том масштабтай харагдцууд болон хэсэглэл

2.6. Ажлын зурагт бэлтгэх - Хэсэг 2

2.6.1. Таних тэмдэг болон тэмдэглэгээ

2.6.2. Объектын болон материалын түүвэр

2.6.3. Угсралтын түвшинд загварчлах, угсралтын зураг

2.6.4. Дүгнэлт, дараагын алхам

2.7. Нэмэлт хичээл - Архитектурын CAD даалгаварыг моделчлох

2.7.1. РЭВИТ-ийн анализ болон бусад автоматжуулсан функцыг ашиглах зорилгоор архитектурын модел загварчлах

2.7.2. Босоо чиглэлийн барилгын үндсэн хийц, элементүүд

2.7.3. Хэвтээ чиглэлийн барилгын үндсэн хийц, элементүүд