แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน by Mind Map: แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน

1. แบบแผนที่ 11 ความเชื่อ

1.1. เป็นการรวบรวมข้อมูลประเมินภาวะความมั่นคงเข้มแข็งทางจิตใจ ซึ่งสะท้อนออกมาทางความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกต่อสิ่งที่ตนเองคิดว่าความหมายต่อการดำเนินชีวิตของตนเอง และการดูแลสุขภาพ เช่น การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

1.2. ตัวอย่างคำถาม = เชื่อมั่นในการรักษาของแพทย์มากน้อยแค่ไหนคะ มีความเชื่อด้านสุขภาพอย่างไรคะ นับถือศาสนาอะไรคะ

2. แบบแผนที่ 1  การรับรู้และการดูแลสุขภาพ

2.1. เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความคิด ความเข้าใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาวะสุขภาพหรือการเจ็บป่วยของตนเอง  ผลกระทบจากการเจ็บป่วยต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั้งในภาวะปกติและขณะเจ็บป่วย

2.2. ตัวอย่างคำถาม = เป็นอะไรมาคะ อาการเป็นอย่างไรบ้างคะ ทานยาอะไรมาก่อนคะ ดูแลสุขภาพตอนเองอย่างไรบ้างคะ

2.3. สิ่งที่สังเกต = ความสะอาดของเสื้อผ้า ดูว่ามีกลิ่นตัวหรือไม่

3. แบบแผนที่ 2 โภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร

3.1. เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินพฤติกรรม และการปรับตัวในเรื่องการรับประทานอาหารและน้ำของผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและขณะเจ็บป่วย ตลอดจนมุมมองของผู้ป่วยที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงด้านการบริโภคและการเผาผลาญสารอาหารของตนเอง

3.2. ตัวอย่างคำถาม = มีประวัติการแพ้อาหารไหมคะ รับประทานอหารวันละกี่มื้อคะ รับประทานอาหารตรงเวลาไหมคะ ชอบทานรับประอาหารรสชาติแบบไหนคะ รับประทานอาหารครบ5หมู่ไหมคะ  ดื่มน้ำวันละกี่แก้วคะ

4. แบบแผนที่ 3 การขับถ่าย

4.1. เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินกระบวนการขับถ่าย ปัจจัยเสี่ยงและอุปสรรคต่อการขับถ่าย

4.2. ตัวอย่างคำถาม = ขับถายอุจาระทุกวันไหมคะ ปัสสาวะกี่ครั้งต่อวันคะ ปริมาณปัสสาวะประมาณเท่าไหร่ มีสีหรือกลิ่นผิดปกติไหมคะ ควบคุมการขับถ่ายได้ไหมคะ

5. แบบแผนที่ 4 กิจวัตรประจำวันและการออกกำลังกาย

5.1. เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินระดับความสามารถในการประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกายของผู้รับบริการ

5.2. ตัวอย่างคำถาม = ปกติออกกำลังกายไหมคะ ออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนคะ ออกกำลังกาย 1 ครั้งใช้เวลานานแค่ไหนคะ เวลาออกกำลังการมี ความผิดปกติอะไรไหมคะ ในกรณีที่คนไข้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ; มีใครช่วยออกกำลังกายไหมคะ

6. แบบแผนที่ 5  การพักผ่อนนอนหลับ

6.1. เป็นการประเมินการนอนหลับ และการพักผ่อนของผู้รับบริการ ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการนอน ตลอดจนความรู้สึกและผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถนอนหลับและพักผ่อนได้ตามความต้องการ

6.2. ตัวอย่างคำถาม = นอนวันละกี่ชั่วโมงคะ นอนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ นอนหลับสบายไหมคะ ตื่นกลางดึกบ้างไหมคะ นอนกลางวันบ้างไหมคะ ตื่นมาแล้วมีอาการง่วงซึมบ้างไหมคะ

7. แบบแผนที่ 6  สติปัญญาและการรับรู้

7.1. เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้า ความสามารถในการจำ การแก้ปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วย

7.2. ตัวอย่างคำถาม = ชื่ออะไรคะ วันนี้มากับใครคะ เมื่อเช้ารับประทานข้าวกับอะไรมาคะ ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ

8. แบบแผนที่ 7 การรู้จักตนเองและอัตมโนทัศน์

8.1. เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจของผู้รับบริการที่มีต่อตนเอง ตลอดจนความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถทำในสิ่งที่ตนเองต้องการได้เนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆ

8.2. ตัวอย่างคำถาม = ตอนที่ไม่เจ็บป่วยเป็นอย่างไรบ้างคะ เจ็บป่วยแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ ความรู้สึกแตกต่างกันมากไหมคะ มีสถาานภาพเปลี่ยนแปลงไปไหมคะ

9. แบบแผนที่ 8  บทบาทและสัมพันธภาพ

9.1. เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินบทบาทและสัมพันธภาพของผู้ป่วยต่อบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกครอบครัวที่อาจส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

9.2. ตัวอย่างคำถาม =  เมื่อเจ็บป่วยแล้วสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างคะ

9.3. สิ่งที่สังเกต = ดูว่าใครเป็นคนมาดูแล

10. แบบแผนที่ 9  เพศและการเจริญพันธุ์

10.1. เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางกายที่แสดงลักษณะทางเพศ พฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ  อิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ผลกระทบของความเจ็บป่วยที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ตลอดจนความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตนเองและคู่ของตนเอง

10.2. ตัวอย่างคำถาม = มีประจำเดือนหรือยังคะ ประจำเดือนมาปกติไหมคะ มีแฟนหรือยังคะ มีเพศสัมพันธ์หรือยังคะ เวลามีเพศสัมพันธ์มีการป้องกันอย่างไรคะ ถ้ามีอารมณ์ทางเพศจะจัดการกับตนเองอย่างไรคะ

11. แบบแผนที่ 10 การปรับตัว และการเผชิญกับความเครียด

11.1. เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมิน ความรู้สึกหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับความเครียดและการจัดการกับความเครียดทั้งในภาวะปกติและการเจ็บป่วย

11.2. ตัวอย่างคำถาม = 2-3วันที่ผ่านมามีเรื่องไม่สบายใจอะไรไหมคะ เวลามีความเครียดจะจัดการกับความเครียดอย่างไรคะ

11.3. สิ่งที่สังเกต = ดูว่าคนไข้มีสีหน้าที่กังวลหรือไม่