ประวัติส่วนตัว

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. ประวัติส่วนตัว

1.1. นางสาว ธนพร ตื้อยศ

1.2. เกิดวันที่ 1/11/1999

1.3. เชือชาติ ไทย

1.4. สัญชาติ ไทย

1.5. ศาสนา พุทธ

2. ความสามารถพิเศษ

2.1. A-MATH

2.2. คำคม

3. ประวัติการศึกษา

3.1. ระดับอนุลบาล

3.1.1. โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร

3.2. ระดับประถมศึกษา

3.2.1. โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

3.2.2. โรงเรียนบ้านกาด ( เขมวังส์ฯ )

3.3. ระดับมัธยมศึกษา

3.3.1. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

3.3.2. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

4. ระดับการศึกษา

4.1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4.1.1. มัธยมศึกษาปีที่ 1

4.1.1.1. 2.90

4.1.2. มัธยมศึกษาปีที่ 2

4.1.2.1. 3.41

4.1.3. มัธยมศึกษาปีที่ 3

4.1.3.1. 3.32

4.2. ระดับศึกษาตอนปลาย

4.2.1. มัธยมศึกษาปีที่ 4

4.2.1.1. 2.71

4.2.2. มัธยมศึกษาปีที่ 5

4.2.2.1. 2.73

5. ที่อยู่

5.1. ทีอยู่ตามภูมิลำเนำ

5.1.1. 357/8 หมู่ 5 บ้านป่าติ้ว ต.ดอนเปา อ.เเม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

5.2. ที่อยู่ปัจจุบัน

5.2.1. ร้านน้องน้ำฝน ตลาสุรนคร เเผง33-35 ซ.ชายคาโต้รุ่ง ต.ในเมือง อ.เมือ จ.นครราชสีมา 30000