เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน (Pan)

1.2. เครือขายเฉพาะที่ หรือแลน (Lan)

1.3. เครือข่ายนครหลง หรือเเมน (Man)

1.4. เครือข่ายวงกว้าง หรือเเวน (Van)

2. ลักษณะของเครือข่าย

2.1. เครือขายแบบรับ-ใหบริการ หรือไคลเอนท/เซิรฟเวอร (client-server network)

2.2. เครือขายระดับเดียวกัน (Peer-to-Peer Network : P2P network)

3. รูปร่างเครือข่าย

3.1. เครือขายแบบบัส (bus topology)

3.1.1. เครือขายแบบวงแหวน (ring topology)

3.2. เครือขายแบบวงแหวน (ring topology)

3.3. เครือขายแบบดาว (star topology)

3.4. เครือขายแบบเมช (mesh topology)