เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ลักษณะของเครือข่าย

1.1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ หรือไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (client-server network)  จะมี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องให้บริการต่างๆ

1.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน  (Peer-to-Peer  Network : P2P network)  เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน  การใช้งานส่วนใหญ่มักใช้ในการ แบ่งปันข้อมูล

2. รูปร่างเครือข่าย

2.1. เครือข่ายแบบบัส  (bus  topology)  เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างไม่ยุ่งยาก สถานีทุกสถานีใน เครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียวที่เรียกว่า  “บัส  (bus)”  การจัดส่งข้อมูลลงบนบัส จึงไปถึงทุกสถานีได้ ซึ่งการจัดส่งวิธีนี้ต้องกําหนดการที่จะไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมูลพร้อมกัน เราะจะทําให้เกิดการชนกัน (collision)  ของข้อมูล

2.2. เครือข่ายแบบวงแหวน  (ring  topology) เป็นการเชื่อมแต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ  หากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใด สถานีนั้น ก็รับไว้ ถ้าไม่ใช้ก็ส่งต่อไป

2.3. เครือข่ายแบบดาว (star topology) เปนการเชื่อมต่อสถานีในเครือข่าย โดยทุกสถานีจะต่อเข้ากับหน่วยสลับสายกลาง เช่น ฮับ (hub) หรือสวิตช์ (switch) ซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อระหว่างสถานีต่างๆ ที่ต้องการติดต่อกัน

2.4. เครือข่ายแบบเมช  (mesh topology) ประสิทธิภาพสูงเนื่องจากถ้ามีเส้นทางของการเชื่อมต่อคู่ใดคู่หนึ่งขาดจากกัน  การติดต่อสื่อสารระหว่างคู่นั้นยัง สามารถติดต่อได้โดยอุปกรณ์จัดเส้นทาง อัตโนมัติ การเชื่อมต่อแบบนี้มักนิยมสร้างบนเครือข่ายแบบไร้สาย รูปร่างเครือข่ายแบบเมช

3. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร

3.1. เครือข่ายนครหลวง  หรือแมน  (Metropolitan  Area  Network : MAN)  เป็นเครือข่ายที่ ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไป

3.2. เครือข่ายเฉพาะที่  หรือแลน  (Local  Area Network : LAN)  เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

3.3. เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน (Personal Area Network : PAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ส่วน บุคคล

3.4. เครือข่ายวงกว้าง หรือแวน (Wide Area Network : WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นที่อยู่ไกลจากกันมาก