การสื่อสารขอมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสื่อสารขอมูล by Mind Map: การสื่อสารขอมูล

1. บทบาทของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร

1.1. ความสะดวกในการแบงปนขอมูล

1.2. ความถูกตองของขอมูล

1.3. ความเร็วของการรับสงขอมูล

1.4. การประหยัดคาใชจายในการสื่อสารขอมูล

1.4.1. การประหยัดคาใชจายในการสื่อสารขอมูล

1.5. ความสะดวกในการแบงปนทรัพยากร

1.5.1. การประหยัดคาใชจายในการสื่อสารขอมูล

1.6. ความสะดวกในการประสานงาน

1.7. ขยายบริการขององคกร

1.8. การสรางบริการรูปแบบใหมบนเครือขาย

2. การสื่อสารขอมูล

2.1. ขอมูล/ขาวสาร (data/message)

2.2. ผูสง (sender)

2.3. ผูรับ (receiver)

2.4. สื่อกลางในการสงขอมูล (transmission media)

2.5. โพรโทคอล (protocol)

3. สัญญาณที่ใชในระบบการสื่อสาร

3.1. สัญญาณแอนะล็อก (analog signal)

3.2. สัญญาณดิจิทัล (digital signal)

4. การถายโอนขอมูล

4.1. การถายโอนขอมูลแบบขนาน

4.2. การถายโอนขอมูลแบบอนุกรม

5. รูปแบบการรับ-สงขอมูล

5.1. การสื่อสารทางเดียว (simplex transmission)

5.2. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (half duplex transmission)

5.3. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex transmission)