Поняття та мета створення інформаційних систем обліку (ІСО), їх роль в управлінні економічним об’...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Поняття та мета створення інформаційних систем обліку (ІСО), їх роль в управлінні економічним об’єктом by Mind Map: Поняття та мета створення інформаційних систем обліку (ІСО), їх роль в управлінні економічним об’єктом

1. Автоматизовані інформаційні системи обліку поділяються:

1.1. за сферою функціонування об’єкту обліку; Ø за рівнем управління; Ø за ступенем охоплення задач обліку, контролю та аудиту; Ø за типом інтерфейсу користувача; Ø за способом передавання інформації; Ø за типом організації автоматизованих інформаційних систем обліку.

2. За сферою функціонування ІСО поділяються на:

2.1. ІСО промислових підприємств;  Ø ІСО підприємств транспорту; Ø ІСО бюджетних організацій; Ø ІСО підприємств зв’язку; Ø ІСО підприємств сільського господарства.

3. За рівнем управління ІСО поділяються на:

3.1. Ø галузеві ІСО; Ø територіальні ІСО; Ø корпоративні ІСО.

4. За ступенем охоплення завдань обліку, контролю та аудиту ІСО поділяють на:

4.1. Ø комплексну автоматизацію обліку, контролю та аудиту, пов’язану з іншими автоматизованими інформаційними системами;  Ø автоматизацію окремих комплексів задач (окремих ділянок обліку); Ø автоматизацію окремих задач обліку, контрою та аудиту.

5. За типом інтерфейсу користувача ІСО поділяють на:

5.1. Ø пакетні АІСО; Ø діалогові АІСО; Ø мережеві АІСО.

6. За способом передавання інформації ІСО поділяють на:

6.1. Ø локальні ІСО; Ø багаторівневі ІСО; Ø інтегровані ІСО; Ø розподільчі ІСО

7. Нині підприємства потребують автоматизованої інформаційної системи обліку на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, яка дає змогу забезпечити:

7.1. Ø повне та своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів; Ø виконання контрольних і аудиторських завдань із метою одержання потрібної інформації про наявні відхилення; Ø аналіз і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства; Ø одержання на основі автоматизації ефективних управлінських рішень.

8. Бухгалтерський  облік — це система, що дає змогу  вимірювати, обробляти й передавати інформацію, а також приймати рішення  для управління господарською діяльністю підприємством і є зв’язуючою ланкою між господарською діяльністю та прийняттям управлінських рішень

8.1. Оволодіти новими методами не можна без удосконалення  інформаційної системи та використання сучасних інформаційних технологій у роботі бухгалтера.