Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

KENNISKAART BODEM EN ONDERGROND by Mind Map: KENNISKAART BODEM EN ONDERGROND
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

KENNISKAART BODEM EN ONDERGROND

22 december 2009 Definitief concept overall kenniskaart voor bodem en ondergrond. Bijgaand: rapportage kenniskaart 22-12-2009

Onderzoeks-/Innovatieprogramma's

Ecoshape/building with nature

Building with Nature is an initiative of Dutch industry, engineering consultants, specialist institutes and universities. It is intended to pull down the expertise of traditional Dutch land protection activities to the service of other of the world’s deltaic or riverine areas needing such know-how. • Develop multidisciplinary knowledge at the interface of life and natural sciences and technology; • Test new knowledge in practical situations; • Develop best practices for building with nature; • Ensure that society benefits optimally from the new knowledge; • Exploit Nederland - Deltalab as a domestic market and large- scale experimental region; • Encapsulate new knowledge for international use: Nederland Waterland

Waterinnovatie Rijkswaterstaat (WINN)

Waterinnovatie Rijkswaterstaat, kortweg WINN, is het innovatieprogramma voor wateruitdagingen. Rijkswaterstaat gaat in WINN, samen met kennisinstituut Deltares en het bedrijfsleven wateruitdagingen aan. Onze uitdaging is vernieuwing. WINN zoekt naar innovatieve oplossingen voor watervraagstukken van de toekomst. WINN probeert nieuwe ideeën uit en demonstreert die aan collega’s, waterbeheerders en het publiek. WINN kijkt anders naar water, gaat buiten gebaande paden en experimenteert. Zo dragen we bij aan toekomstige technieken en manieren om beter op de watervraagstukken in te spelen. Doelgroep: overheden: innovatie en doorwerking

Convenantspartners

SKB

EZ / Agentschap NL

onderzoeksprogramma's EU/internationaal

internationaal

EU

Kennis-Onderzoeksagenda's Departementen

LNV

V&W

RWS

VROM

kabinet

interdepartementale kennisprojecten 1 Schaarste en transitie (BuZa en VROM) Een aantal mondiale trends (bevolkingsgroei, toename welvaart en consumptie, klimaatverandering, vergrijzing) kan leiden – en leidt in sommige gevallen al – tot toenemende schaarste van grondstoffen, energie, voedsel, biodiversiteit en water. Kan innovatie pas houden met schaarste? Welke transitiescenario’s zijn er? Wat zijn de gevolgen voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, o.a. op het gebied van geopolitiek, ecologie, migratie en energievoorzieningszekerheid? Hoe grijpen de verschuivende krachtsverhoudingen in de wereld in op deze vraagstukken? 2 Dynamiek en zekerheid in een open samenleving (SZW en EZ) Dynamiek en zekerheid lijken elkaar nodig te hebben. Economische dynamiek met vernieuwing en flexibiliteit is een voorwaarde voor een stevige verzorgingsstaat. En wie zich zeker weet, gaat gemakkelijker risico’s aan. Toch worden dynamiek en zekerheid vaak tegenover elkaar geplaatst. Welke toekomstige arrangementen behelzen een optimale combinatie van dynamiek en zekerheid? Hoe kan de overheid ‘zekerheden’ bieden in een globaliserende wereld en tegelijkertijd blijven werken aan een sterke concurrentiepositie? 3 Nieuwe technologieën (EZ) Recent zijn rapporten verschenen over de zogenaamde nieuwe technologieën (nano-, bio-, ict- en cognitieve technologieën). Uitgaand van bestaande scenario’s voor doorontwikkeling en convergentie, is het tijd voor  en bestuurlijk- strategische analyse van de kansen en bedreigingen van de toepassing van deze nieuwe technologieën. 4 Openbaar bestuur van de toekomst: over legitimiteit en vertrouwen (BZK en AZ) Legitimiteit en vertrouwen zijn pijlers onder het Nederlandse bestuur. Welke ontwikkelingen grijpen in op de legitimiteit van het maatschappelijk middenveld en wat zijn de implicaties voor de overheid? En hoe is het gesteld met de legitimiteit van de overheid zelf, gezien het lage en sterk fluctuerende vertrouwen van burgers in overheid en politiek de afgelopen jaren? Hoe kan dit lage vertrouwen internationaal vergelijkend en in de tijd worden geduid? Wat is gezien dit krachtenveld het handelingsperspectief voor de overheid?

MinBuZa

EZ

Interprovinciaal Overleg (IPO)

dossiers: Bestuur Cultuur Communicatie Economie Europa Elektronische Dienstverlening GBO-Provincies Financiën Klimaat en Energie Landelijk gebied Milieu Mobiliteit Mooi Nederland Sociaal beleid en Zorg RO en Wonen Veiligheid en handhaving Werkgevers zaken Water Jaarcongres 2009

Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid Bestuur en recht Dienstverlening en ICT      o.a. (basis)registraties. Europa en internationaal      Europaproof, Gemeentelijke internationale samenwerking en de toekomst van gemeenten in Europees verband. Jeugd, onderwijs en sport Sociale zaken, integratie en zorg Cultuur Economie      Met onder meer aanpak bedrijventerreinen, aanbesteden Gemeentefinanciën Ruimte, wonen, milieu en mobiliteit      Indelen van de omgeving, bouwregelgeving, klimaat, water en openbaar vervoer. Veiligheid      incl externe veiligheid

Uni van Waterschappen (UvW)

+  Arbeidsvoorwaardenbeleid +  Belastingen +  Bestuurlijke vernieuwing +  Bestuurlijke zaken +  Communicatie +  Crisisbeheersing +  Financiën en bedrijfsvoering +  ICT en informatiemanagement +  Integriteit +  Internationaal     Bureau Brussel      EUREAU      Europese hoogwaterrichtlijn      EUWMA +Internationaal      Internationale sanitatieprojecten +  Interne bedrijfsvoering waterschappen     Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen +  Kaderrichtlijn water     Agrarische emissies      Diffuse bronnen      Europese Kaderrichtlijn Water      Kaderrichtlijn Water      Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW)      Nationaal Bestuursakkoord Water      Nederland leeft met Water      Waterbodembeleid +  Lozingenbesluiten     Glastuinbouw      Lozingenbesluit Glastuinbouw      Lozingenbesluit open teelt en veehouderij +  Nationaal bestuursakkoord Water     Europese Kaderrichtlijn Water      Kaderrichtlijn Water      Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW)      Nederland leeft met Water      Normering (regionale) wateroverlast      Waterbeleid 21e eeuw +  Nieuws +  Over de Vereniging +  Prestatievergelijking en transparantie     Bedrijfsvergelijkingen +  Veiligheid     Deltacommissie      Europese hoogwaterrichtlijn      Kust      Muskusrattenbestrijding      Primaire waterkeringen      Regionale waterkeringen +  Water en ruimte     Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) +  Water in de stad      Grondwater      Riooloverstorten      Stedelijk waterbeleid      Watertoets +  Waterbeleid 21e eeuw     Blauwe diensten      Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW)      Nationaal Bestuursakkoord Water      Nederland leeft met Water      Normering (regionale) wateroverlast      Waterbeleid 21e eeuw +  Waterkwaliteit     Agrarische emissies      Bouwstoffen      Diffuse bronnen      Europese Kaderrichtlijn Water      Glastuinbouw      Grondwater      Kaderrichtlijn Water      Lozingenbesluit Glastuinbouw      Lozingenbesluit open teelt en veehouderij      Stikstofrapportage RWZI      Wabo      Waterbodembeleid      Waterketen +  Waterkwantiteit      Blauwe diensten      Flora en faunawet      Grondwater      Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)      Normering (regionale) wateroverlast      Waterbeleid 21e eeuw      Waterbodembeleid +Wegen +Wet- en regelgeving

Convenant

“Creatief, innovatief en integraal beheer en gebruik van de bodem, Verbreding en verdieping”" -Integratie bodembeleid met energie-water en ondergrondbeleid -Gebiedsgerichte aanpak (ikv RO beleid) -Toenemend gebruik bodem

Meetnetten & Bodem- en geodatasystemen

BIS

Informatie van de landelijke bodemkaarten, inclusief meta-informatie en documentatie. Gegevens over de bodemopbouw van meer dan 260 000 lokaties.

DINO-loket

DINOLoket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens.

Basis Registratie Ondergrond

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de inrichting van een basisregistratie voor de ondergrond. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) omvat gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten van de ondergrond. Het kabinetsbesluit vloeit voort uit een toezegging aan de Tweede Kamer te onderzoeken of de huidige registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO kan uitgroeien tot een basisregistratie. Op basis van uitvoerig onderzoek is het kabinet tot de conclusie gekomen dat dit gezien het maatschappelijk belang van de ondergrond wenselijk is. In de BRO zal naast de registratie DINO ook het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra worden opgenomen. In een later stadium worden mogelijk gegevens over archeologie en milieukwaliteit aan de BRO toegevoegd.

Bodem-loket

Met deze website wil de overheid inzicht geven in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Ook laat Bodemloket u zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Mogelijk moet op deze locaties in de toekomst nog bodemonderzoek plaatsvinden als de aard van de activiteit daar aanleiding toe geeft.

BIELLS

Bodem Informatie Essentieel voor Landelijke en Lokale Sturing.

Globis

Globis staat voor Geografisch Landelijk Overheids Bodem Informatiesysteem. Globis is ontwikkeld voor het ondersteunen van de dagelijkse werkzaamheden rondom bodemtaken van provincies en een aantal gemeenten, de zogenaamde “bevoegde overheden Wet Bodembescherming”. Eigenaar van Globis is het Ministerie van VROM. Bodem+ coördineert het beheer en onderhoud. De gebruikers betalen jaarlijks een eigen bijdrage aan het beheer en onderhoud.

Landelijk Meetnet effecten mestbeleid

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

TrendMeetnet verzuring

provinciale meetnetten

(Maatschappelijke) organisaties, bedrijven en industrie

Staatsbosbeheer

Natuurmonumenten

Natuur en Milieu

Het werkterrein van Natuur en Milieu is breed. We voeren onder meer campagnes tegen de klimaatverandering, voor verbetering van de luchtkwaliteit en tegen het volbouwen van Nederland. Andere doelen zijn: rijkere natuur, betere verbinding van natuurgebieden, voldoende groen voor iedereen, meer stilte, duisternis en openheid, gezonde en veilige leefomgeving, veilige productiemethoden en veilige producten, duurzame mobiliteit, beperken van het gebruik van grondstoffen door de industrie.

greenpeace

Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die door onderzoek, overleg en acties werkt aan een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds heeft verschillende inhoudelijke thema"s of werkterreinen. Op elk thema werkt een team van specialisten aan verschillende projecten. Dit kunnen projecten in het buitenland zijn maar ook projecten in Nederland.

BOUWFONDS

natuurontwikkelaars

projectontwikkelaars

brancheorganisaties

nutsbedrijven

industrie

Grootsaneerders

SBNS, Corus, DSM, Havenbedrijf Rotterdam, Dienst Vastgoed Defensie (DVD), Kuwait Petroleum Nederland, NAM, Philips, Shell, Texaco, VOPAK

Kennisoverdracht & onderwijs

KennisNetwerk Bodem en Ondergrond

Bodem+, SKB, SIKB peilers: opleidingen (trekker SIKB) / Onderwijs (trekker SKB) / 1 loket (trekker Bodem+)

Cursusaanbod div partijen

cursussen

Symposia /congressen

Tijdschriften

Adviesbureaus / Aannemers

SKB-UB

SKB-AB

Etc...

Platforms, netwerken en werkgroepen EU/internationaal

International Year of the Earth (2008)

SETAC -Soil advisory group

The Soil Advisory Group’s main objectives are to promote soil ecotoxicology and to create a network of experts in this field. The network includes nearly 200 members.

International Committee of Contaminated Land (ICCL)

Nicole network

contaminated sites secretariaat ligt bij deltares NICOLE is a leading forum on contaminated land management in Europe, promoting co- operation between industry, academia and service providers on the development and application of sustainable technologies. NICOLE"s objectives are to: Provide a European forum for the dissemination and exchange of knowledge and ideas about contaminated land arising from industrial and commercial activities; Identify research needs and promote collaborative research that will enable European industry to identify, assess and manage contaminated sites more efficiently and cost- effectively; and Collaborate with other international networks inside and outside Europe and encompass the views of a wide a range of interest groups and stakeholders (for example, land developers, local/regional regulators and the insurance/financial investment community).

Common Forum on Contaminated land in the European Union

The COMMON FORUM on Contaminated Land, initiated in 1994, is a network of contaminated land policy makers and advisors from national ministries in European Union memberstates and European Free Trade Association countries. It introduced “Risk Based Land Management” as a central concept in European contaminated land approaches and demonstrated that European Union wide harmonisation can arise if all stakeholders realise the benefits of this, even without a formal European Union policy The COMMON FORUM on Contaminated Land was initiated in Bonn 1994, as an informal group of those from national government and agencies in EU Member States who are involved with contaminated land and groundwater issues. In 1996 COMMON FORUM gained a more formal status as initiators of the EU funded CARACAS and CLARINET concerted action on risk assessment and management of contaminated land (http://www.caracas.at, and http://www.clarinet.at. COMMON FORUM was the core group of formal country representatives in these concerted actions, which introduced “Risk based land management” as a central concept in European contaminated land approaches. NICOLE works closely with the Common Forum, and together they represent a wide cross- section of stakeholder interests in contaminated land management across the EU. Contact: Marc van Gijzel - VOPAK Email: marc.van.gijzel@vopak.com Link:http://www.commonforum.eu

EUGRIS

EUGRIS is a web portal offering information and services on topics related to soil and water, initially focusing on the problems contaminated land and water. EUGRIS is not formally interfaced with NICOLE but provides a wide range of information and resources of possible use to members Contact: Paul Bardos - r3 environmental technology ltd Email: paul@r3environmental.co.uk Link:http://www.soilandwater.info

Human Health and Ecological Risk Assessment for Contaminated Land in EU Member States (Heracles)

Joint Research Centre

The European Commission"s Joint Research Centre (JRC) is a department (Directorate-   General, DG) of the European Commission providing independent scientific and technological support for EU policy- making. It works closely on the development of EU legislation with the relevant Commission services, such as the Agricultural, Enterprise, Environment, and Health and Consumer Protection DGs. Knowledge comes from specific application- and issue- oriented research within the seven JRC Institutes and close co-   operation with over 1000 public and private organisations in 150 networks in Member State and applicant countries. The JRC also liases with non-EU and global scientific and standard- setting bodies. The JRC is allocated an annual budget of around €330 million for direct support to EU institutions from the Seventh Framework Programme (FP7). It earns up to a further 15% from competitive activities (participation in collaborative projects, technology transfer and work for third parties -  including industry and regional authorities). The JRC has identified 7 priority areas. These are groupings of actions which are related in terms of theme of study, scientific support fields, required experimental facilities and overall expertise. These groups of actions require similar competencies and contribute to same overall policy area:

International Soil Reference and Information Centre (ISRIC)

ISRIC - World Soil Information is an independent foundation with a global mandate, funded by the Netherlands Government, and with a strategic association with Wageningen University and Research Centre. Our staff are involved in a wide range of national and international projects and are active in various policy advisory bodies and professional working groups. Our aims: - To inform and educate - through the World Soil Museum, public information, discussion and publication - As ICSU World Data Centre for Soils, to serve the scientific community as custodian of global soil information - To undertake applied research on land and water resources 

Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO)

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Centre for Development and Environment (CDE)

United Nations Environment Programme (UNEP)

Soil observatories

European Network on Soil Awareness (ENSA)

1e bijeenkomst was september 2009 verslag op: http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/events/future_events/ENSA.pdf

European Environment Agency EEA

The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union. Our task is to provide sound, independent information on the environment. We are a major information source for those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policy, and also the general public. Currently, the EEA has 32 member countries. The regulation establishing the EEA was adopted by the European Union in 1990. It came into force in late 1993 immediately after the decision was taken to locate the EEA in Copenhagen. Work started in earnest in 1994. The regulation also established the European environment information and observation network (Eionet). EEA"s mandate is: To help the Community and member countries make informed decisions about improving the environment, integrating environmental considerations into economic policies and moving towards sustainability To coordinate the European environment information and observation network (Eionet) Main clients are the European Union institutions — the European Commission, the European Parliament, the Council — and our member countries. In addition to this central group of European policy actors, we also serve other EU institutions such as the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The business community, academia, non- governmental organisations and other parts of civil society are also important users of our information. We try to achieve two- way communication with our clients in order to correctly identify their information needs, and make sure that the information provided is understood and taken up by them.

Eurodemo

With the beginning of the year 2005 a new platform was established with the ambition to boost technology demonstration in the field of soil and groundwater management. EURODEMO is an initiative funded by the European Union’s Research Directorate, including a large European consortium which covers the whole spectrum of relevant stakeholders. Top priorities of the project are to make demonstration of promising soil and groundwater technologies easier, to harmonise performance evaluation of demonstrated technologies and to generate an overview of existing funding opportunities and already demonstrated technologies. Furthermore, European Co- ordination Action for Demonstration of Efficent Soil and Groundwater Remediation EURODEMO shall make sure that investors obtain a better overview of the innovation potential in Europe and shall pave the way for trans- national co- operation and joint funding of technology demonstration. Contact: Hans- Peter Koschitzky – University of Stuttgart Email: koschi@IWS.Uni- Stuttgart.De Link:http://www.eurodemo.info

SEDimentNETwork

The goal of SedNet is to bring together stake- holders, competent authorities, researchers, consultants and dredgers, who are interested in issues related to the management of sediments and dredged material. Information on meetings, a billboard, and interaction with European groups and networks are available on this site. Contact: Willem van Hattem - Port of Rotterdam Email: hattemw@port.rotterdam.nl Link:http://www.sednet.org/

Petroleum Environmental Research Forum (PERF)

Petroleum Environmental Research Forum PERF is a research and development joint venture, formed to provide a stimulus to and a forum for the collection, exchange, and analysis of research information relating to the development of technology for health, environment and safety, waste reduction and system security in the petroleum industry. General information and news of research projects and meetings are provided. Contact: Alain Pérez -  TOTAL Email: alain.perez@total.com Link:http://www.perf.org/

European Association of Metals

Eurometaux constitutes the interface between the European non- ferrous metals industry and the European authorities and international or intergovernmental bodies. It is committed to establishing dialogue with the latter in order to ensure early consultation in all fields of policy and legislation that may affect industry and to asserting the sector"s views and positions in this respect. It asserts the contribution of the European industry and its products to sustainable development, as well as this industry"s views and positions, whenever the opportunity to do so arises across all sectors of society. Contact: Lucia Buvé - UMICORE Email: Lucia.Buve@umicore.com Link:http://www.eurometaux.org

Concawe (Oil companies)

CONCAWE is the oil companies" European organisation for environment, health and safety. The emphasis of its work lies in technical and economic studies. Contact: Anja Sinke - BP Email: Anja.Sinke@uk.bp.com Link:http://www.concawe.be/

The European Chemical Industry Council (CEFIC)

CEFIC is both the forum and the voice of the European chemical industry. It represents, directly or indirectly, about 40,000 large, medium and small chemical companies in Europe, which employ about two million people and account for more than 30% of world chemicals production. Position papers, statistics, extensive links. Includes Long Range Inititative (LRI) information. Contact: Marc van Gijzel - VOPAK Email: marc.van.gijzel@vopak.com Link:http://www.cefic.org/

Megacities

The Mega- Cities Project is a transnational, non-profit network of leaders from government, business, non- profits, grassroots groups, academia and media, dedicated to sharing innovative solutions to the problems they face in common. Since 1987 we have established research/action teams in 21 of the world"s largest cities. The Mega- Cities Coordinators in each city are based in local research centers, universities or voluntary organizations. We have met together in ten of these cities to exchange experiences; synthesize lessons learned; and refine our theory, method and action strategy. The founding principles upon which our work has been based are that: (1) by working in solidarity across cities worldwide and seeing concrete results, we can turn despair into hope for our urban centers; (2) collaborative partnerships among urban leaders from every sector are essential to success; (3) sharing knowledge and experience among cities can jump- start problem solving; and (4) the future hope for cities lies with their young people.

KEM: Kerngroep Europees Milieu (provincies)

Uitwisselingen met relevante partners over Europees onderwerp, (bijv in 2009 uitwisseling met Italie over bodemvisies) Trekker: Joop Kramer Pr Drenthe

samenwerkingsverbanden

Platforms en netwerken in Nederland

Dutch Soil Platform

DSP is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van LNV, VROM en V&W en de instituten Alterra, KWR, Deltares en RIVM. De TCB en de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) ondersteunen het DSP.

Initiatief Bewust Bodemgebruik

Bewust Bodemgebruik laat de bodem in nieuw perspectief zien en benadrukt de noodzakelijke balans in enerzijds de rol bij het oplossen van maatschappelijke thema"s (duurzaam benutten) en anderzijds het daarvoor benodigde beheer (bewust beheren). Het Initiatief vergroot het maatschappelijk bewustzijn door zichtbaar te maken wat het belang van de bodem is voor onder andere voedsel, natuur, klimaat-  en waterbeheer. In 2009 ligt de nadruk in de activiteiten op Bewust Bodemgebruik in de praktijk, het laten zien van handelingsperspectieven voor de betrokken partijen van bewust gebruik, onderwijs & opleiding en verdere versterking van de betrokken netwerken

Centrum voor geocommunicatie (stichting in oprichting)

kennislink, stichting wetenschap geopersdienst special productions initiatife van Henk Leenaers (Lijn 42)

Platform Bodembeheer

Het Platform bodembeheer is opgericht in november 2000 om de kennisoverdracht op het terrein van bodembeheer te ondersteunen. Sinds die tijd heeft het platform zich zowel inhoudelijk als qua achterban ontwikkeld tot een breed bodemplatform met een actief adressenbestand van ruim 2000 bodemprofessionals. Platform Bodembeheer organiseert circa drie bijeenkomsten per jaar met als doel: kennis- en informatieoverdracht te faciliteren van centrale overheden en deskundigen naar regionale overheden en maatschappelijk actoren. een ontmoetingsplaats te zijn voor bodemprofessionals die betrokken zijn bij kennisontwikkeling, beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie, uitvoering en handhaving. ruimte te bieden waar centrale overheden hun ideeën en beleidsvoornemens kunnen toetsen aan de ervaringen en wensen uit de praktijk. Georganiseerd door Deltares en Royal Haskoning Gefinancierd door Bodem+, SKB, SIKB Stuurgroep met Bodem+, SKB, SIKB, IPO (pr Zuid-Holland) en VROM

Gebieds- en systeemgericht Grondwaterbeheer Platform

De platformbijeenkomsten worden op dit moment gecoördineerd en georganiseerd door Johan van der Gun en Ebel Smidt. Rond Ebel en Johan is een brede groep geïnspireerde professionals actief in wisselende samenstelling als kernteam voor de organisatie van bijeenkomsten. De ondersteunig vindt daarbij plaats op persoonlijke titel. Het platform wordt financieel mogelijk gemaakt door SKB en eigen bijdragen van de kernteamleden. In overleg met SKB is besloten om voor de nabije toekomst de organisatiestructuur van het platform te wijzigen, gezien de afhankelijkheid op dit moment van het enthousiasme van ‘vrijwilligers’. De gedachten gaan uit om te gaan werken met een organisatiestructuur die bestaat uit een stuurgroep met daaronder een coördinatieteam. Vrijwilligers worden vertegenwoordigers van organisaties, zodat organisaties en niet personen zich gaan verbinden aan de doelen en activiteiten van het platform.

Bodem Europa Platform Tijdelijk op Non-Actief

De stuurgroep bestaat momenteel uit: Maartje Nelemans (Ministerie van VROM), voorzitter Joop Vegter (Common Forum) Joop Okx (Alterra) Huub Rijnaarts (TNO) André Smits (Provincie Drenthe) Jeannette Schuddeboom (Arcadis, namens de Onri) Harry Vermeulen (SKB) Edwin Zeeman (Ecobrain, namens VNO- NCW) Lida Schelwald (NOK), secretaris De inzet van de leden en de kosten van het gastheerschap voor de bijeenkomst wordt gefinancierd door de leden zelf. Het secretariaat wordt voor 2007 gefinancierd door het Minsiterie van VROM. De verdere ontwikkeling van het Bodem Europa Platform tot een kennisgemeenschap wordt gefinancierd door het SKB.

Baggernet

Baggernet is een project in opdracht van het Programmabureau Geïntegreerd Bodemonderzoek (PGBO) te Wageningen. In de loop van 1999 is dit programmabureau opgegaan in de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem. Financiering wordt per jaar vastgesteld. Momenteel wordt Baggernet gefinancierd door Rijkswaterstaat, SIKB en Bodem+

Platform Toezicht bodem

initiatief van Bodem+, LOM en SIKB Het Platform is primair bedoeld voor toezichthouders, controleurs en handhavers van vooral gemeenten, milieudiensten, provincies en waterkwaliteitbeheerders die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en / of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Daarnaast zijn uiteraard ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers van harte welkom.

Kennisplatform Nazorg

Het kennisplatform nazorg is een initiatief van IPO, VNG, VROM en Bodem+. Het kennisplatform bestaat uit een breed netwerk en een coordinatiegroep bestaade uit 6 permanente vertegenwoordigers van provincies (IPO/BOOG), grote en kleine gemeenten (VNG), VROM en Bodem+, SKB en SIKB

Kennisplatform water

In het Kennisplatform Water werken kennisvragers en kennisaanbieders samen aan de articulatie van kennisvragen met betrekking tot verdere ontwikkeling en uitvoering van het nieuwe waterbeleid. Het Kennisplatform signaleert technische en maatschappelijk- organisatorische kennisleemten, en communiceert deze met partijen die zich bezig houden met kennisprogrammering, om zo tot een passende invulling van deze kennisbehoeften te komen. Daarnaast wordt in het Kennisplatform Water gestreefd naar afstemming van de programma"s voor kennisontwikkeling van de betrokken partijen in het platform (VenW, VROM, LNV, IPO, UvW, VNG, RIVM, MNP, STOWA, Stichting RIONED, Alterra, KIWA, en Deltares). Ook het faciliteren van de kennisverspreiding, opdat alle bij waterbeheer betrokken partijen tijdig en in voldoende mate over de benodigde kennis beschikken, behoort tot de taakomschrijving van het Kennisplatform. Ten slotte geeft het Kennisplatform Water invulling aan de Wijffels- arena "Leven met water". Vanuit die rol stimuleert het platform marktpartijen, overheden en kennisontwikkelende partijen om de benodigde transitie in het waterbeheer te realiseren door technische, organisatorische en maatschappelijke innovaties. Manieren waarop dit wordt bewerkstelligd zijn onder andere het ontwikkelen en onderhouden van contacten binnen de arena en het bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieprogramma’s.

Platform Bodemleven

Milieucentraal

Missie Door nieuwe ontwikkelingen en verschillen van inzicht hebben consumenten regelmatig te maken met tegenstrijdige informatie over de milieugevolgen van handelingen en aankopen. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over de milieugevolgen van PVC, de vaatwasmachine en luiers. Milieu Centraal is een landelijke organisatie die consumenten praktische en betrouwbare milieu- informatie biedt. De informatie is getoetst door een forum van onafhankelijke deskundigen. Activiteiten: Consumenten voorzien van informatie Communicatieprojecten Ondersteuning Financiering Milieu Centraal De landelijke overheid vindt het wenselijk dat de consument over onafhankelijke milieu- informatie kan beschikken. Daarom ontvangt Milieu Centraal voor haar basisactiviteiten - zoals het maken van brondocumenten en voorlichtingsmateriaal, het onderhouden van een website en de informatielijn - subsidie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en van het Ministerie van Economische Zaken. Andere communicatieactiviteiten worden projectmatig bekostigd.

Stichting geoheritage

Jong SKB

SKB-Uitvoerend bedrijfsleven

SKB-Adviserend bedrijfsleven

Grootsaneerdersnetwerk (GSN)

SBNS Corus DSM Havenbedrijf Rotterdam Dienst Vastgoed Defensie (DVD) Kuwait Petroleum Nederland NAM Philips Shell Texaco VOPAK

Werkgroep grondwater

VROM, V&W, provincies, RIVM, Deltares

CO2 GEONET

netwerk rondom CO2 opslag

AGRO cluster

InnovatieNetwerk Groene Ruimte

coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers

Om de effecten van het broeikaseffect op te vangen moet Nederland klimaatbestendig worden ingericht. Op deze website leggen 7 natuurbeschermingsorganisaties uit hoe Natuurlijke Klimaatbuffers daar aan kunnen bijdragen ARK Natuurontwikkeling De12Landschappen Natuurmonumenten Staatsbosbeheer Vogelbescherming Nederland Waddenvereniging Wereld Natuur Fonds

Taskforce CCS

Taskforce WKO

CURNET

CURNET is een herkenbaar en uniek netwerk van projecten, programma"s en andere kennisallianties die zich richten op kennis- en competentieontwikkeling rond ruimte, bouw, bodem, land en water.

Verenigingen

adviesraden en netwerk/uitvoeringsorganisaties kenniscentra en 'overige' instituten

Netwerk- en uitvoeringsorganisaties en kenniscentra

adviesraden

Standaardisatie

RO

planbureaus

Milieu- en Natuurplanbureau (tm 2008)

Ruimtelijk Planbureau (tm 2008)

Planbureau voor de Leefomgeving (MNP en RPD, v.a. mei 2008)

Missie Planbureau voor de Leefomgeving Het Planbureau voor de Leefomgeving is hét nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) draagt bij aan de kwaliteit van de politiek- bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering voorop staat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving is in mei 2008 ontstaan door een samenvoeging van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Deze samenvoeging is het gevolg van het kabinetsbesluit om in het kader van het programma Vernieuwing van de Rijksdienst een nieuw planbureau voor de leefomgeving op te richten. De functies van het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau zijn hierin ondergebracht. Kerntaken van het PBL De term ‘leefomgeving’ moet breed worden geïnterpreteerd; er wordt niet slechts de dagelijkse en lokale leefomgeving mee bedoeld. De kerntaken van het PBL kunnen hierbij als volgt worden omschreven: Het in beeld brengen van de actuele kwaliteit van milieu, natuur en ruimte en het evalueren van het gevoerde beleid. Het verkennen van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van milieu, natuur en ruimte, en het evalueren van mogelijke beleidsopties. Het signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken die van belang zijn voor milieu, natuur en ruimte. Het identificeren van mogelijke strategische opties voor het bereiken van overheidsdoelen op het gebied van milieu en natuur en ruimte. Het Planbureau voor de Leefomgeving ressorteert onder het ministerie van VROM. Naast het ministerie van VROM verzoeken ook andere departementen (m.n. V&W, LNV, EZ, BuZa) het planbureau onderzoek te verrichten naar vraagstukken op het gebied van milieu, natuur en ruimte. aandachtsvelden: 1. De integrale wettelijke rapportages (balansen en verkenningen voor milieu, natuur en ruimte) en het ontwikkelen van een gedeelde methodologie, gebaseerd op welvaartstheorie, systeemanalyse (gericht op de duurzaamheid van trends op langere termijn), analyses van ruimtelijke samenhang en bestuurskunde 2. Het intelligente gebruik van de ruimte en een zodanige geleiding van verstedelijkingsprocessen en mobiliteitsstromen dat een goed evenwicht wordt gevonden tussen concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, toekomstwaarde en diverse andere wensen zoals behoud van cultuurhistorische en landschappelijke waarden 3. Het gebruik van vernieuwbare hulpbronnen: biodiversiteit, water en voedselvoorziening en de mogelijkheden om honger in de wereld, verlies aan natuurwaarden en ophoping van voedingsstoffen in bodem en water tegen te gaan. Daarbij spelen natuurbeheer en ontwikkelingen in de landbouw en de landbouwsubsidies een belangrijke rol 4. De problematiek die samenhangt met het gebruik van fossiele energie: klimaatverandering, luchtverontreiniging, de uitputting van hulpbronnen, de voorzieningszekerheid en de mogelijke maatregelen daarbij, zoals emissiehandel, energiebesparing en inzet van duurzame energiebronnen Werkprogramma 2009 In deze publicatie presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn werkprogramma voor 2009 in hoofdlijnen. Bij het opstellen van het programma is rekening gehouden met de strategische kennisagenda"s van verschillende, voor ons werkgebied relevante ministeries en de thema"s die door de ministerraad als aandachtspunt zijn geselecteerd. Download de publicatie (pdf) Voor het PBL is het kabinetsthema "Schaarste en transitie" een vanzelfsprekend aandachtspunt. De werkzaamheden van het PBL sluiten tevens aan bij de pijlers uit het regeerakkoord "Actieve internationale en Europese rol"; "Innovatieve en concurrerende economie"; "Duurzame leefomgeving", inclusief de programma"s "Schoon en zuinig" en "Mooi Nederland"; "Sociale samenhang"; en – in beperkte mate – veiligheid. Daarnaast is de in mei 2008 verschenen brief van het kabinet aan de Tweede Kamer, over de kabinetsbrede aanpak van duurzame ontwikkeling, van belang geweest voor de onderwerpen die het PBL in het werkprogramma heeft opgenomen. In de kabinetsbrief zijn als thema"s geselecteerd: Water en klimaatadaptatie; Duurzame energie; Biobrandstoffen en ontwikkeling; CO2-afvang en opslag; Biodiversiteit, voedsel en vlees; Duurzaam bouwen en stedelijke ontwikkeling. Het PBL richt zijn werkprogramma op de ontwikkeling van kennis die van belang is voor het maken van kabinetsbrede beleidsafwegingen, zowel nationaal als met betrekking tot de Nederlandse positie in internationale onderhandelingen. Om wetenschappelijke kennis voor het beleid te kunnen samenbrengen hecht het PBL aan behoud en versterking van zijn wetenschappelijke netwerk en aan samenwerking met de andere planbureaus CPB en SCP. Rapportages zijn maatschappelijk relevant, en gericht op een (interdepartementaal) beleidsproces. Daarbij richt het PBL zich vooral op beleidsprocessen die in 2009 of 2010 tot besluitvorming komen. Rapportages zullen vaak de vorm hebben van onafhankelijke beoordelingen van beleidsvoornemens, verkenning van toekomstige ontwikkelingen of het in beeld brengen van beschikbare opties om beleidsdoelen te realiseren.

Centraal Planbureau (CPB)

Over het CPB Het Centraal Planbureau is opgericht met de latere Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen als eerste directeur. Hoewel de naam van het bureau dit wel suggereert, doet het CPB niet aan (economische) planning. Dat zou ook niet passen in de markteconomie die Nederland is. Een naam die de lading van het CPB-werk beter dekt, zou dan ook zijn "Bureau voor Economische Beleidsanalyse". Vandaar dat het CPB zich in het buitenland presenteert als CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Visie en missie Visie: Het CPB wil een breed vertrouwde bron zijn van beleidsrelevante economische analyse. Missie: Het CPB wil hét topinstituut in Nederland zijn voor beleidsrelevante analyse en internationaal toonaangevend zijn.

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Onderzoeksinstituten

RIVM

KWR

Alterra

Deltares

TNO

KNMI

Het KNMI is hét nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie. Het KNMI verstrekt weerinformatie ten behoeve van veiligheid, economie en duurzaam milieu aan het algemeen publiek, de overheid, de luchtvaart en de scheepvaart. Voor langetermijn-ontwikkelingen verricht het KNMI onderzoek naar de veranderingen in het klimaat. Het beschikbaar stellen van bij het KNMI aanwezige kennis, data en informatie is een kernactiviteit. Uiteraard kan dit slechts voor het KNMI voor zover dit past binnen de geldende internationale overeenkomsten. Het instituut is een agentschap van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. De taken van het KNMI zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI.

ECN

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen

Universiteiten

TU Eindhoven

WUR

Radbout Nijmegen

U twente

U Leiden

VU

RUG

UvA

UU

TUDelft

Wetenschap

Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen (KNAW)

Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.

onderzoeksscholen en -centra

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)