เศรษฐกิจพอเพียง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เศรษฐกิจพอเพียง by Mind Map: เศรษฐกิจพอเพียง

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่12

1.1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ .

1.2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้า ในสังคม.

1.3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

1.4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง

1.6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

1.7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์

1.8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม

1.9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

1.10. ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ ภูมิภาค

2. 3ห่วง2เงื่อนไข

2.1. 1.พอประมาณ

2.2. 2.มีเหตุผล

2.3. 3.มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

3. นำไปสู่

3.1. 1.ชีวิต

3.2. 2.สังคม

3.3. 3.สิ่งแวดล้อม

3.4. 4.สังคม

3.5. 5.มั่นคง

4. หมายถึง

4.1. ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

4.1.1. 1.ความมีเหตุผล  คือ ตัดสินใจกระทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพอเพียงต้องใช้เหตุผล และพิจารณาด้วยความรอบคอบ

4.1.2. 2.ความพอเพียง  คือ รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น

4.1.3. 3.การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ เตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4.1.4. 4.การมีความรู้ คือ นำความรู้มาใช้ในการวางแผนและดำเนินชีวิต

4.1.5. 5. การมีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน