เศรษฐกิจพอเพียง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เศรษฐกิจพอเพียง by Mind Map: เศรษฐกิจพอเพียง

1. 3ห่วง2เงื่อนไข

1.1. 1.พอประมาณ

1.2. 2.มีเหตุผล

1.3. 3.มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

2. นำไปสู่

2.1. 1.ชีวิต

2.2. 2.สังคม

2.3. 3.สิ่งแวดล้อม

2.4. 4.สังคม

2.5. 5.มั่นคง

3. หมายถึง

3.1. ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

3.1.1. 1.ความมีเหตุผล  คือ ตัดสินใจกระทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพอเพียงต้องใช้เหตุผล และพิจารณาด้วยความรอบคอบ

3.1.2. 2.ความพอเพียง  คือ รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น

3.1.3. 3.การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ เตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3.1.4. 4.การมีความรู้ คือ นำความรู้มาใช้ในการวางแผนและดำเนินชีวิต

3.1.5. 5. การมีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่12

4.1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ .

4.2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้า ในสังคม.

4.3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4.4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง

4.6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

4.7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์

4.8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม

4.9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

4.10. ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ ภูมิภาค