หลักเศรษฐกิจพอเพียง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักเศรษฐกิจพอเพียง by Mind Map: หลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. 3 ห่วง

1.1. ความพอประมาณ

1.1.1. พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

1.2. ความมีเหตุผล

1.2.1. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ

1.3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

1.3.1. การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

2. 2 เงื่อนไข

2.1. เงื่อนไขความรู้

2.1.1. มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ

2.2. เงื่อนไขคุณธรรม

2.2.1. มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

3. ระบบเศรษฐกิจ

3.1. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือประชาธิปไตย

3.2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

3.3. ระบบเศรษฐกิจแบบเผด็จการ

3.4. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

3.5. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมฟาสซิสต์

3.6. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

4. เศรษฐกิจพอเพียง

4.1. เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชน           ในทุกระดับไม่ว่าจะในระดับครอบครัว ชุมชนหรือรัฐในการปฏิบัติงานหรือบริหารพัฒนา       ประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอประมาณ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท มีเหตุผลและสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบต่าง ๆ

5. กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

5.1. ในการจัดการด้านที่ดินและแหล่งน้ำในลักษณะ            30 : 30 : 30 : 10   คือ ขุดสระและเลี้ยงปลา 30      ปลูกข้าว  30  ปลูกพืชไร่พืชสวน 30 และสำหรับเป็น      ที่อยู่อาศัย ปลูกพืชส่วนและเลี้ยงสัตว์ใน  10  สุดท้าย

6. การปฏิบัติตนตามแนวทางพอเพียง

6.1. ยึดความประหยัด  ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพอย่างจริงจัง

6.2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพก็ตาม

6.3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต

6.4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้  โดยต้อง ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ