CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC by Mind Map: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC

1. Các nguyên tố khoáng

1.1. NGUYÊN TỐ ĐA LƯỢNG

1.1.1. Có mặt nhiều trong cơ thể

1.1.2. VD:        C, H, O, N            P, . . . . .            (Chiếm 96%)     (Chiếm <4%)

1.1.3. Chức năng:         Cấu tạo nên đại hữu cơ phân tử                      (Protein, lipit, axit nucleic, carbonhydrates)

1.2. NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG

1.2.1. Là những nguyên tố chiếm < 0,01% khối lượng cơ thể sống

1.2.2. VD:  Cu, Fe, Mn, Zn, Co, B, Cr, I, . . .

1.2.3. Chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng có vai trò quan trọng đối với sự sống

2. Nước - Vai trò của nước trong tế bào

2.1. CẤU TRÚC VÀ ĐẶC TÍNH LÝ HOÁ

2.1.1. CẤU TRÚC

2.1.1.1. 2 nguyên tử hiđro

2.1.1.2. 1 nguyên tử oxi

2.1.1.3. Công thức:   H2O

2.1.2. ĐẶC TÍNH

2.1.2.1. Có tính phân cực

2.1.2.1.1. Có khả năng hút các phân tử nước khác

2.1.2.1.2. Có khả năng hút các phân tử có tính phân cực khác

2.2. VAI TRÒ CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI TẾ BÀO

2.2.1. Nước là thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào

2.2.2. Nước là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho hoạt động sống của TB

2.2.3. Nước là môi trường của các phản ứng sinh hoá

2.2.4. Nước giúp TB tiến hành chuyển hoá vật chất để duy trì sự sống