Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ajattelu ja oppimaan oppiminen by Mind Map: Ajattelu ja oppimaan oppiminen

1. Edellyttää

1.1. Oppilaan tuntemusta

1.2. Oppimispolkujen henkilökohtaistaminen

1.2.1. Oppilas asettaa omia tavoitteitaan

1.2.2. Oppilas arvioi omaa edistymistään.

2. 1. Kysymisen ja kyseenalaistamisen rohkeus

2.1. Missä määrin annamme oppilaiden kysyä ja kyseenalaistaa?

2.2. Miten iso osa tuntiajasta on opettajan ja miten iso osa oppilaan puhetta?

2.3. Siedämmekö mielipiteiden ja näkökulmien erilaisuutta?

2.4. Oman ajattelun kriittinen tarkastelu

2.5. Tietolähteiden kriittiinen tarkastelu

2.5.1. Esim. mobiilisovellusten algoritmit

3. 2. Innostus, innovatiivisuus ja kekseliäisyys

3.1. Onko uuden luomiselle, innostumiselle ja kekseliäisyydelle aikaa?

3.2. Tukevatko koulun rakenteet ja käytänteet ajatuksen rajojen ylityksiä?

3.2.1. Keiden kanssa lapsi voi haastaa ajatteluaan ja käyttää kuvittelukykyään?

3.3. Ajatellaanko leikkien, pelien, fyysisen toiminnan ja toiminnallisuuden olevan pois vakavasti opettamisesta oppimisesta vai osa sitä?

4. 3. Tutkivaa, analyyttistä ja moninäkökulmaista

4.1. Painaako opittavien asioiden määrä päälle ja huomaatteko kiirehtivämme asioissa?

4.2. Annammeko todella aikaa tutkia, syventyä ja keskittyä käsillä olevaan?

4.3. Jos oppilaalta edellytetään moninäkökulmaista kriittistä tarkastelua, tarjotaanko hänelle materiaalia tähän?

4.3.1. Jos lähteenä on vain oppikirja, kuinka moninäkökulmaista asian tarkastelu voi olla?

4.4. Saavatko oppilaat edetä ainakin osittain eritahtisesti, niin että jokainen voisi syventyä ja keskittyä edes tiettyihin perusasioihin ja päästä näiden äärellä harjoittelemaan myös kriittistä asioiden tarkastelua?

5. 4. Itsenäistä ja jaettua tiedon rakentamista

5.1. Miten tuemme oppilaan näkemyksiä ja samalla haastamme häntä kyseenalaistamaan omaa ajatteluaan ja ratkaisujaan itsenäiisesti ja yhdessä muiden kanssa?

5.2. Annammeko tilaa ja aikaa yhteiselle toiminnalle?

5.2.1. Miten suhtaudumme sosiaalisissa tilanteissa syntyviin ristiriitoihin, kun toimimme ongelmanratkaisun, argumentoinnin ja uuden keksimisen äärellä?

6. Luottamus omiin näkemyksiin

6.1. Syntyy turvallisissa vertaiskohtaamisissa

6.2. Syntyy opettajan kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa

7. Yhteistyö

7.1. Synnyttää jotain enemmän kuin mitä yksin asiaa ajattelemalla tai toimimalla olisi mahdollista saavuttaa

8. Ajattelun osatekijät

8.1. Järkeily

8.2. Suunnittelu

8.3. Reflektointi

8.4. Jäsentely

8.5. Tiedonhaku

8.6. Päätöksenteko

8.7. Tulkinta

8.8. Selittäminen

9. Ajattelun rutiinit

9.1. 1. Havaitse, ajattele, ihmettele

9.1.1. Nimeä, erittele, jäsentele havaintosi

9.1.2. Kysy: mitä, miksi, missä, kuka jne.

9.1.3. Esim. luontokuva:

9.2. 2. Yhdistä, laajenna, haasta

9.2.1. Miten asia liittyy siihen, mitä tiedät jo ennestään?

9.2.2. Miten uusi tieto laajentaa tietojasi tai muuttaa ajatuksiasi?

9.2.3. Opitko jotain uutta?

9.2.4. Löydätkö ongelmia tai ristiriitoja?

9.3. 3. Väitä, kyseenalaista, tue

9.3.1. Esitä väite. Mitä tiedät tai luulet tietäväsi todeksi?

9.3.2. Esitä väitteellesi vastaväite tai kyseenalaistus

9.3.3. Argumentoi

9.4. 4. Ideoi, haasta, kehitä

9.4.1. Kehitä yleistys, väite tai idea

9.4.2. Määrittele, mitä aukkokohtia, epäloogisuuksia  tai haasteita ideaan liittyy

9.4.3. Kehitä haastamisen perusteella parempi idea, yleistys tai väite

10. Oppimaan oppiminen

10.1. Lähtee reflektoinnista

10.1.1. Oman oppimisen, tunteiden ja tapahtumien tarkkailu

10.1.2. Etenee oman oppimisen jäsentyneeseen arviointiin

10.2. Oppimisen ilo

10.3. Ohjaaminen

10.3.1. Tarkoituksellisuus

10.3.1.1. Oppilaan kognitiivisten taitojen kasvattaminen

10.3.2. Vastavuoroisuus

10.3.2.1. Jaettu osallistuminen

10.3.2.1.1. Kuuluminen yhteisöön

10.3.3. Transgendenssi

10.3.3.1. Siirrettävissä uuteen tietoon

10.3.3.2. Yhdistettävissä vanhaan tietoon

10.3.4. Merkitys

10.3.4.1. Miksi tätä opetellaan

10.3.5. Käyttäytymisen kontrolli

10.3.5.1. Toivotun käyttäytymisen lisääminen

10.3.5.2. Ei-toivotun käyttäytymisen vähentäminen

10.3.6. Yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksyminen

10.3.7. Ajattelun kehittäminen

10.3.7.1. Hyväksytään erilaiset strategiat

10.4. Pätevyyden tunteen ohjaaminen

10.4.1. Vahvuudet

10.4.2. Kannustus

11. Lähdemateriaali

11.1. Luostarinen & Peltomaa: Reseptit opsin käyttöön (Ps-kustannus, 2016)