ADOBE ILLUSTRATOR upoznavanje sa radnim prostorom

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ADOBE ILLUSTRATOR upoznavanje sa radnim prostorom by Mind Map: ADOBE ILLUSTRATOR upoznavanje sa radnim prostorom

1. MENU BAR-GLAVNI MENI

1.1. File

1.1.1. New - kreiranje novog dokumenta

1.1.1.1. Kreiranje novog dokumenta: prečica je CTRL + N, tada se otvara prozor za dijalog. U ovom prozoru možete podešavati parametre za veličinu dokumenta i njegove merne oznake, orijentaciju, broj Artboarda (broj različitih stranica papir koje će vaš dokument imati), Color Mode (model boja sa kojima radite – biće objašnjen kasnije) .

1.1.1.1.1. Name – ime koje želite da dodelite dokumentu. New Document Profile – sadrži već predefinisane parametre za kreiranja novih dokumenta koje smo nabrojali prethodno.

1.1.2. Open - otvaranje postojećih dokumenata

1.1.3. Open Recent Files - otvaranje poslednjih 10 dokumenata na kojima ste radili

1.1.4. Browse In Bridge - pregled i otvaranje dokumenat u programu Adobe Bridge

1.1.5. Close - zatvaranje dokumenta

1.1.6. Close All - zatvaranje svih dokumenata koji su otvoreni

1.1.7. Save - čuvanje svih izmena u aktivnom dokumentu

1.1.8. Save As - čuvanje aktivnog dokumenta u novom dokumentu ili nekom drugom formatu

1.1.9. File Info - skup svih informacija koje dokument sadrži u sebi (Metadata)

1.1.10. Print - uređenje parametara vezanih za štampanje dokumenta i pokretanje štampe

1.1.11. Exit -     gašenje programa

1.2. Edit

1.2.1. Undo - prečica CTRL + Z, možete vratiti jedan ili više koraka unazad

1.2.2. Redo - prečica SHIFT+CTRL+Z, ovom komandom poništavate jedan ili više koraka unazad.

1.2.3. Cut, Copy, Paste, Paste in front, Paste in Back - opcija Cut će ukloniti selektovani objekat, Copy opcija će iskopirati, opcijom Paste ono što je (isečeno Cut ili kopirano Copy) biće prenešeno u novu željenu poziciju i to na vrh ili ispod postojećih objekata u zavisnosti koju ste komandu izabrali.

1.2.4. Clear - izabrani objekti će biti uklonjeni

1.2.5. Tracing Presets..., Print Presets..., Perspective Grid Presets...- predefinisane opcije za uređenje nekih najčešće korišćenih opcija u Illustratoru.

1.2.6. Keyboard Shortcuts - tastaturne prečice, omogućavaju olakšan i ubrzan rad, ovde možete sami po želji da da menjate opcija je Edit>Keyboard Shortcuts...

1.2.6.1. Prozor za uređivanje tastaturnih prečica: na vrhu prozora ćete primetiti padajući meni >Set. U njemu se nalaze trenutno zapamćeni setovi, zatim imate padajući meni sa dve opcije >Menu Commands i Tools. U samom prozoru Vam je jasno data polja za unošenje izmena kao i čuvanje Vaših novih prečica.

1.2.7. Edit>Preferences>User Interface, ova opcija Vam pruža mogućnost da kreirate User Interface po slobodnoj volji, npr osvetljenost radnog prostora.

1.3. View

1.3.1. Upotreba komandi za prikaz : View > Zoom in, Zoom out. Prečica CTRL + , CTRL - .                   View > Fit Artboard - umanjeni prikaz aktivne radne površine, prečica je CTRL + 0                   Da biste prikazali crtež u pravoj veličini izaberite komandu : View > Actual Size, crtež će biti prikazan sa uvećanjem 100%. Ako izaberete opciju View > Fit All in Window, možete videti sve radne površine u prozoru dokumenta.           Izaberite View > Outline, sada su prikazane samo konture objekata. Upotrebom View > Preview opet vidite sve atribute crteža. Prečice za ova dva moda su CTRL + Y. Izaberite opciju View > Overprint preview da biste videli linije i oblike koji su podešeni za štampanje jedan preko drugog. Imate i opciju View > Pixel Preview.

1.3.2. Lenjiri i vođice (Rulers & Guides) : Komandom View > Rulers > Show Rulers ili tastaturnom prečicom Ctrl+R možete dodati vertikalni i horizontalni lenjir (Rulers), koji mere X i Y koordinate aktivnog dokumenta. Ukoliko želite da taj lenjir meri celokupni document, tj.da imate samo jedan lenjir za svaku stranicu (jedan horizontalni i jedan vertikalni), aktivirajte ga komandom View > Rulers > Change To Global Rulers ili tastaturnom prečicom Alt+Ctrl+R.

1.3.3. Pametne vođice (Smart Guides) : kliknite na View > Smart Guides ili upotrebite tastaturnu prečicu Ctrl+U. Sada, dok pomerate određeni objekat po radnoj površini, pojavljuju se različite pametne vođice koje vam asistiraju dok radite u Preview ili Outline Modu.

1.4. Object

1.5. Type

1.6. Select

1.7. Effect

1.8. Window

1.9. Help

2. TOOL BOX - ALATI

2.1. A) Alati za selekciju vektorskih putanja, tačke sidrenja i vektorskih objekata

2.2. B) Alati za crtanje i brisanje vektorskih objekata, kao i ispisivanje teksta

2.3. C) alati za transformaciju

2.4. D) Osnovni i napredni alati za bojenje vektorskih površina

2.5. E) Alati za rad sa simbolima

2.6. F) Alati za navigaciju u okviru dokumenta

2.6.1. U ovom panelu se nalazi alatka Zoom pored opcije u panelu View. Za kontrolisano uvećanje određenog objekta, možete vući okvir za izbor oko određene površine vašeg crteža.

2.6.2. U ovoma panelu se nalazi i alatka Hand, upotrebom ove alatke možete pomerati dokument kao što pomerate papir na stolu. Koji god alat da koristite pritiskom tastera SPACE, automatski se uključuje alatka Hand.

2.6.3. Artboard Tool - prečica je SHIFT + O, kada je ovaj alat aktivan, Illustrator prelazi u Mode za uređenje stranica Artboard Edit Mode. Kada je aktiviran, sama stranica će imati okvir isprekidanih linija. Svaka stranica ima svoj broj i naziv. Ako uokvirite prazan prostor dobićete novu stranicu, ili da duplirate držeći taster ALT i da obrišete sa Delete. Takođe u Dialog Boxu imate dodatne parametre mada se većina nalazi na Control Panelu.

2.7. G) Fill i Stroke predstavljaju boju ispune i kontrure vektosrkih objekata

2.8. H) Različite varijante ispune vektorskih objekata

2.9. I) Režim crtanja vektorskih objekata

2.10. J) Screen Mode - Režim prikaza programa

2.11. Window>Tools

2.11.1. Pravljenje novog Tools Panela: Window>Tools>New Tools Panel, ova opcija Vam daje mogućnost da kreirate svoj Tools Panel sa alatima koji Vama odgovaraju u datom trenutku.

3. CONTROL PANEL

3.1. Svaka nova opcija će u ovom panelu pružiti dodatne opcije za alat ili komandu.

4. GRUPE PANELA

4.1. Paneli se mogu izmeštati, postavljati bilo gde na radnom prostoru, unutar postojeće grupe ili premestiti u drugu grupu (minimiziranje / maksimiziranje)

4.2. Svi paneli se nalaze u padajućem meniju WINDOW

4.3. Sidrenje Panela: Illustrator Vam daje mogućnost da sve ostale panele po slobodnoj volji usidrite na ivicama radnog prostora (gore,dole,levo,desno) i asistira Vam u trenutku pomeranja panela ukazujući Vam plavom signalizacijom.

4.4. Prečica SHIFT + TAB otvara i zatvara panele

4.5. Paneli Vam pomažu da pratite i modifikujete Vaš rad. Mnogi paneli imaju menije sa specifičnim opcijama panela, možete ih grupisati, naslagati ili odvojiti.

5. RADNA POVRŠINA

5.1. Vraćanje i čuvanje Vaše radne površine Window > Workspace > New Work Space

5.2. Art Board

5.3. Navigacija kroz više radnih površina

5.4. Promena radnih površina: u gornjem desnom uglu u linij aplikacije nalazi se dugme za definisanje radnog okruženja: essentials, layout, Painting itd takođe imate mogućnost da sačuvate Vaš radni prostor u zavisnosti od kreacije na kojoj radite.

5.5. Promena prikaza crteža : prikaz crteža možete umanjiti ili uvećati na više nivoa, upotreba bilo koje alatke utiče samo na prikaz crteža, a ne na njegovu stvarnu veličinu.

5.6. Pregled crteža : kada otvorite datoteku, automatski je prikazana u režimu Preview, koji Vam pokazuje realno stanje vašeg crteža. Ako radite se velikim i složenim ilustracijama, možda ćete želeti da vidite samo konture objekata, ovaj režim se zove Outline koji se nalazi u View padajućem meniju.

5.7. Kreiranje, otvaranje i čuvanje dokumenata : Novi dokument možete kreirati komandom New...koja se nalazi u padajućem meniju File.