การปฎิวัติอุตสาหกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปฎิวัติอุตสาหกรรม by Mind Map: การปฎิวัติอุตสาหกรรม

1. การปฎิวัติอุตสาหกรรม เกิดในช่วง ค.ศ.18 เป็นการเปลี่ยนการผลิตจากการใช้แรงงานคน เป็นเครื่องจักร เกิดระบบโรงงาน เกิดขึ้นครั้งแรกที่อังกฤษ ในอุตสาหกรรมทอผ้า

2. สาเหตุของการเกิดการปฎิวัติอุตสหกรรม

3. การขยายตัวทางการค้าและการลงทุน

4. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์

5. ระยะการปฎิวัติอุตสาหกรรม

6. ระยะที่ 1

7. ยุคถ่านหิน (รถไฟ) ใช้ถ่านหิน+ไอน้ำ+เหล็ก เครื่องจักรส่วนใหญ่รองรับอุตสาหกรรมทอผ้า เช่น เครื่องปั่นด้าย เครื่องทอ กี่กระตุก เครื่องแยกแมล็ดฝ้าย เครื่องจักรไอน้ำ เกิดรถไฟสายไอน้ำ

8. ระยะที่ 2

9. ใช้ไฟฟ้า+ก๊าซธรรมชาติ+น้ำมัน ยังเป็น "ยุคเหล็กกล้า" ในช่วงนี้ เยอรมนีกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจแทนอังกฤษ

10. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม

11. ประชากรเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์เจริญขึ้น

12. เกิดชนชั้นนายทุนและกรรมกร

13. เกิดความคิดทุนนิยมและเสรีนิยม ตอบสนองนายทุุน

14. การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทำให้อาคารแข็งแรงขึ้น