SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. ILMU & PENDIDIKAN

1.1. Salah satu elemen kejayaan Tamadun Islam yang menjadi pedoman serta ikutan Tamadun Barat hari ini.

1.1.1. Essays / Articles

1.1.2. Books

1.2. Zaman Abbasiyyah kecenderungan terhadap ilmu pengetahuan

1.2.1. manazil ulama

1.2.2. masjid

1.2.3. suffah

1.2.4. al-qusur

1.2.5. al-hawanit al-waraqin

1.3. Institusi pendidikan sekitar abad ke-3

1.3.1. Institusi kuttab

1.3.2. Institusi perpustakaan

1.3.3. Institusi masjid

1.3.4. Institusi madrasah

1.4. Memberikan kesan yang besar kepada tamadun Islam.

1.5. Berperanan dalam melahirkan tokoh-tokoh ilmuan muslim yang mahir dalam pelbagai bidang.

2. BIDANG EKONOMI

2.1. Sistem ekonomi yang teratur dan adil telah diasaskan dalam Tamadun Islam.

2.2. Mencetak wang dinar emas oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan

2.2.1. Semasa pemerintahan Bani Umaiyyah

2.2.2. Tulisan arab

2.2.3. Pengganti wang Rom dan Parsi

2.2.4. Mata wang Islam diperkenal dan digunakan secara meluas

2.3. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah melakukan perubahan dalam sistem ekonomi. Antaranya :

2.3.1. Merombak barisan kepimpinan sedia ada

2.3.2. Melantik barisan pimpinan yang berwibawa

2.3.3. Melakukan perubahan dalam bidang undang-undang

2.3.4. Memberi kemudahan pinjaman kewangan tanpa faedah atau riba

2.3.5. Mewujudkan sistem sekuriti sosial

2.4. Impaknya : pengeluaran zakat dan pembayaran cukai meningkat dengan begitu tinggi.

3. PENCAPAIAN       LAIN

3.1. Muzik

3.2. Pakaian

3.3. Perhiasan Diri

3.4. Pensenjataan

3.5. Seni hiasan & keperluan domestik

3.6. Tekstil

4. PENTADBIRAN      NEGARA

4.1. Berlaku selepas zaman Khulafa al-Rasyidin

4.1.1. mengamalkan sistem Monarki

4.1.2. perlantikan khalifah

4.1.3. pentadbiran negara

4.2. Undang-undang Islam masih dipakai sebagai undang-undang dasar negara.

4.2.1. Oral

4.2.2. Written

4.3. Penubuhan badan-badan khusus

4.3.1. Diwan al-Jund

4.3.2. Diwan al-Rasail

4.3.3. Diwan al-Khatam

4.3.4. Diwan al-Barid

4.3.5. Wazir al-wuzara'

4.3.6. Qadhi al-qudhat

4.4. Kuasa Sultan atau Khalifah oleh Majlis Ulama diketui oleh Syeikh al-Islam.

4.5. Majlis Ulama berperanan mengawasi perundangan diraja, pentadbiran dan polisi-polisi keadilan agar tidak bercanggah dengan syariat Islam.

5. SENI BINA   ISLAM

5.1. SENI BINA

5.1.1. Berteraskan perasaan rendah diri, aman dan damai.

5.1.2. Jurubina dan artis mencorakkan unsur rohani melalui lorekan geometrik, warna, reka bentuk berdasarkan :

5.1.2.1. Al-quran

5.1.2.2. Bermotifkan damai

5.1.2.3. Aman

5.1.2.4. Pujian pada Allah SWT

5.1.3. Menjadi syiar Islam lambang pengabdian diri pada Allah SWT

5.2. KEJURUTERAAN

5.2.1. Memberi sumbangan yang besar dalam bidang kejuruteraan hidrologi.

5.2.2. Khalifah Umar Abdul Aziz

5.2.2.1. Seorang pakar kejuruteraan Islam

5.2.2.2. Berjaya membina terusan panjangnya 10km mengalirkan air dari sungai Furat ke Basrah