ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 by Mind Map: ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ความเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้แบบ PBL

1.1. เรียนรู้ผ่านการทำงานจริง

1.2. ฝึกทักษะการตีโจทย์

1.3. การค้นคว้าหาข้อมูล

1.4. ตรวจสอบและประเมินข้อมูล

1.5. นำสิ่งที่เหมาะสมมาใช้กับโปรเจกต์

1.6. ฝึกปฏิบัติจริง

1.7. เพิ่มทักษะการสื่อสาร

1.8. การนำเสนออย่างสร้างสรรค์

1.9. ฝึกการทำงานเป็นทีม

2. โครงสร้าง 4 ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.1. 1.มาตรฐานและการประเมินในศตวรรษที่ 21

2.2. 2.หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

2.3. 3.การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21

2.4. 4.สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.1. ทักษะชีวิตและการทำงาน

3.1.1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว

3.1.2. การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง

3.1.3. ทักษะด้านสังคมและข้ามวัฒนธรรม

3.1.4. การเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้

3.1.5. ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

3.2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

3.2.1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม

3.2.2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

3.2.3. การสื่อสารและความร่วมมือ

3.3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.3.1. ใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่ากัน

3.3.2. วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

3.3.3. ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ