OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ by Mind Map: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ

1. SENED-İ İTTİFAK (1808)

1.1. 7 Ekim 1808

1.2. Üçüncü Selim

1.3. Alemdar Mustafa Paşa

1.4. İstanbul

1.5. İkinci Mahmut

1.6. Meşveret-i amme

1.7. Rumeli ve Anadolu Ayanları

2. TANZİMAT FERMANI (1839)

2.1. 3 Kasım 1839

2.2. Abdülmecit

2.3. Mustafa Reşit Paşa

2.4. Gülhane

2.5. Gülhane Hatt-ı Hümayunu

2.6. Temel Haklar Beyannamesi

2.7. Meclis-i Ahkâm-ı Adliye

2.8. Anayasal Belge

2.9. Müsaadatı Şahane

3. ISLAHAT FERMANI (1856)

3.1. 28 Şubat 1856

3.2. Bâb-ı Â-lî

3.3. Kırım Harbi

3.4. 1856 Paris Konferansı

3.5. Ali Paşa

3.6. İngiliz ve Fransız Elçileri

3.7. Bedel-i Nakdi (Bedelli Askerlik)

3.8. Meclis-i Vâlâda

3.9. Gayrimüslimler

4. KANUN-U ESASÎ: BİRİNCİ MEŞRUTİYET (1876)

4.1. 23 Aralık 1876

4.2. Sultan Abdülaziz

4.3. Beşinci Murat

4.4. İkinci Abdülhamit

4.5. Mithat Paşa

4.6. Monokratik Anayasa

4.7. Meclis-i Mebusan

4.8. Heyet-i Âyan

4.9. Meclis-i Umumî

4.10. Padişah ve Heyet-i Vükela

5. 1909 KANUN-U ESASÎ DEĞİŞİKLİKLERİ (İKİNCİ MEŞRUTİYET)

5.1. 27 Nisan 1909

5.2. İttihat ve Terakki

5.3. İkinci Abdülhamit

5.4. NiyaziBey

5.5. Heyet-i Mebusan

5.6. 31 Mart Vakası

5.7. Meclis-i Umumî-i Millet

5.8. Mehmet Reşat

5.9. Parlâmento

5.10. Fesih Hakkı

5.11. Meclis-i Mebusan