OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ by Mind Map: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ

1. KANUN-U ESASÎ: BİRİNCİ MEŞRUTİYET (1876)

1.1. 23 Aralık 1876

1.2. Sultan Abdülaziz

1.3. Beşinci Murat

1.4. İkinci Abdülhamit

1.5. Mithat Paşa

1.6. Monokratik Anayasa

1.7. Meclis-i Mebusan

1.8. Heyet-i Âyan

1.9. Meclis-i Umumî

1.10. Padişah ve Heyet-i Vükela

2. 1909 KANUN-U ESASÎ DEĞİŞİKLİKLERİ (İKİNCİ MEŞRUTİYET)

2.1. 27 Nisan 1909

2.2. İttihat ve Terakki

2.3. İkinci Abdülhamit

2.4. NiyaziBey

2.5. Heyet-i Mebusan

2.6. 31 Mart Vakası

2.7. Meclis-i Umumî-i Millet

2.8. Mehmet Reşat

2.9. Parlâmento

2.10. Fesih Hakkı

2.11. Meclis-i Mebusan

3. SENED-İ İTTİFAK (1808)

3.1. 7 Ekim 1808

3.2. Üçüncü Selim

3.3. Alemdar Mustafa Paşa

3.4. İstanbul

3.5. İkinci Mahmut

3.6. Meşveret-i amme

3.7. Rumeli ve Anadolu Ayanları

4. TANZİMAT FERMANI (1839)

4.1. 3 Kasım 1839

4.2. Abdülmecit

4.3. Mustafa Reşit Paşa

4.4. Gülhane

4.5. Gülhane Hatt-ı Hümayunu

4.6. Temel Haklar Beyannamesi

4.7. Meclis-i Ahkâm-ı Adliye

4.8. Anayasal Belge

4.9. Müsaadatı Şahane

5. ISLAHAT FERMANI (1856)

5.1. 28 Şubat 1856

5.2. Bâb-ı Â-lî

5.3. Kırım Harbi

5.4. 1856 Paris Konferansı

5.5. Ali Paşa

5.6. İngiliz ve Fransız Elçileri

5.7. Bedel-i Nakdi (Bedelli Askerlik)

5.8. Meclis-i Vâlâda

5.9. Gayrimüslimler