Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Executive Information Systems: EIS by Mind Map: Executive Information Systems: EIS

1. ข้อเสีย

1.1. ข้อเสีย ยากต่อการประเมินประโยชน์และผลตอบแทนที่องค์กรจะได้รับ ยากต่อการรักษาความทันสมัย(Update)ข้อมูลและระบบสารสนเทศ ปัญหาด้านความปลอดภัยและความลับของข้อมูล มีข้อจำกัดในเรื่องใช้งาน เนื่องจากพัฒนามาเพื่อผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ข้อมูลและการนำเสนอไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร ไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อประมวลผลที่ซับซ้อนและหลากหลาย ซับซ้อนและยากในการจำกัดข้อมูลสารสนเทศ

2. โปรแกรม

2.1. – มีการใช้งานบ่อย – ไม่ต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง – ความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร – การใช้งานใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม – การสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีโครงสร้างแน่นอน – ผลลัพธ์ที่แสดงจะเป็นตัวอักษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบมัลติมีเดีย – การใช้งานภาพกราฟิกสูง จะใช้รูปแบบการนำเสนอต่างๆ – ความเร็วในการตอบสนองรวดเร็วทันทีทันใด

3. ข้อมูล

3.1. – การเข้าถึงดาต้าแวร์เฮาต์ (Data Warehouse) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ประกอบด้วยฐานข้อมูลจากงานในระดับปฏิบัติการ เช่น วัสดุคงคลัง และฐานข้อมูลภายนอก เช่น ลักษณะของประชากร – การใช้ความสามารถในการเจาะข้อมูล (Drill down) กล่าวคือ EIS จะประกอบด้วยการสรุปสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารสามารถเจาลึกเพื่อกาสารสนเทศในรายละเอียดอีกครั้ง ดังนั้นการเจาะข้อมูลหมายถึง ความสามารถในการให้รายละเอียดของสารสนเทศ เช่น หากผู้บริหารสังเกตเห็นการลดลงของยอดขายในรายงานประจำสัปดาห์ผู้บริหารอาจต้องดูรายละเอียดของยอดขายในแต่ละภาคเพื่อต้องการหาเหตุผล ถ้าข้อมูลแสดงว่าภาคใดภาคหนึ่ง มีปัญหา ผู้บริหารอาจจะเจาะลงในรายละเอียดของการขายสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือยอดขายของพนักงานขายแต่ละคนก็ได้ การเจาะลึกของข้อมูลอาจทำได้ต่อเนื่องกันหลายระดับของข้อมูล การเจาะลึกดังกล่าวผู้บริหารสามารถทำไดเองโดยไม่จำเป็นองปรึกษากับโปรแกรมเมอร์แต่อย่างใด

4. ความหมาย

4.1. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (อังกฤษ: Executive information system: EIS) เป็นประเภทหรือส่วนย่อยจาก ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นข้อมูลที่มีองค์ประกอบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางกลยุทธ์นโยบาย ยุทธวิธี ปัญหาเฉพาะหน้า และการควบคุม EIS เน้นการแสดงกราฟิกและง่ายต่อการใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ พวกเขามีการรายงานที่แข็งแกร่งและเจาะลึกลงความสามารถในการ โดยทั่วไป EIS เป็น DSS ทั่วทั้งองค์กรที่จะช่วยให้ผู้บริหารระดับบนสุดวิเคราะห์เปรียบเทียบและเน้นแนวโน้มในตัวแปรที่สำคัญเพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและระบุโอกาสและปัญหา EIS และข้อมูลเทคโนโลยีคลังสินค้าจะมาบรรจบกันในตลาด

5. ข้อดี

5.1. ข้อดี ง่ายต่อการใช้สำหรับผู้บริหารระดับสูง เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงในการควบคุมโดยไม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาก ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในระยะเวลาสั้น ช่วยให้เข้าใจข้อมูลสารเทศที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกอย่างชัดเจน สะดวกในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในระยะเวาสั้น สามารถติดตามและเรียกดูข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ผู้ใช้

6.1. EIS จะต้องมีประสิทธิภาพในการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อให้ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญมาก หลายประเภทของอินเตอร์เฟซที่สามารถใช้ได้กับโครงสร้าง EIS เช่นรายงานที่กำหนดคำถาม / คำตอบที่ขับเคลื่อนด้วยเมนูภาษาคำสั่งภาษาธรรมชาติและอินพุต / เอาต์พุต