Структура практичної психології,як виду діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура практичної психології,як виду діяльності by Mind Map: Структура практичної психології,як виду діяльності

1. 3.Ключові функції практичної психології

1.1. А)соціально-психологічне забезпечення

1.2. Б)соціально-психологічна допомога

1.3. В)діагностична

1.4. Г)психокорекційна

1.5. Д)науково-дослідна

1.6. Е)консультативна

1.7. Ж)комунікативна

1.8. З)просвітницька

2. 5.Напрями практичної психології

2.1. власне наукова діяльність (проведення досліджень; презентація результатів досліджень па наукових конференціях; підготовка наукових статей тощо);

2.2. педагогічна робота, яка тісно пов´язана з науковою роботою (викладання навчальних курсів; розробка нових навчальних курсів; підготовка підручників; здійснення супервізорської роботи зі студентами; забезпечення громадськості інформацією тощо);

2.3. Основні напрями професійної діяльності –

2.4. корекційна,

2.5. консультативна,

2.6. комунікативна,

2.7. просвітницька,

2.8. навчальна,

2.9. виховна,

2.10. розвивальна,

2.11. організаційна.

2.12. діагностична,

3. 4.Складові основ практичної психології

3.1. Методи  :

3.2. Організаційні

3.3. Психологічні

3.4. Командна  робота

3.5. Форми :

3.6. Індивідуальні

3.7. Групові

3.8. Колективні

4. 2.Мета і завдання практичної психології

4.1. Мета-

4.2. визначення психологічних особливостей життєвої ситуації та індивідуальності людини або групи, внесення позитивних змін у процес взаємодії між ними і профілактику небажаних форм поведінки для найбільш повного розкриття сутнісних сил людини.

4.3. Завдання:

4.4. допомога людині психологічними засобами;

4.5. психологічна корекція особистісних рис та структури особис­тості;

4.6. корекція соціальних взаємин людини з іншими людьми;

4.7. допомога людині у проектуванні свого життєвого шляху;

4.8. пошук шляхів і розробка методів психологічної допомоги лю­дям.

5. 1.Сутність практичної психології

5.1. «це галузь професійної діяльності, яка має на меті визначення психологічних особливостей життєвої ситуації та індивідуальності людини або групи, внесення позитивних змін у процес взаємодії між ними і профілактику небажаних форм поведінки для найповнішого розкриття певних сил людини».

5.2. Однак практичну психологію необхідно розглядати значно ширше — вона є не лише галузь професійної діяльності, але й однією з «форм людської духовної практики, спрямованої па опти-мізацію розвитку людини та збереження її індивідуальності».

6. 6.Об"єкти та зміст практичної психології

6.1. психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;

6.2. надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;

6.3. психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;

6.4. проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;

6.5. профорієнтація та профвідбір;

6.6. виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;

6.7. психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, адиктивною поведінкою та ін.).

7. 7.інформаційно-комунікаційні технології в практичній психології

7.1. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) практичними психологами у професійній діяльності спрямовано на вирішення таких значущих проблем, як

7.2. надання інформаційних послуг;

7.3. адаптація та реабілітація;

7.4. допомога людям, які опинилися у складній життєвій ситуації;

7.5. автоматизація управлінської діяльності.

7.6. Основними напрямами застосовування ІКТ практичними психологами  є здійснення

7.7. діагностичної,

7.8. прогностичної,

7.9. інформаційної,

7.10. організаційної,

7.11. профілактичної,

7.12. комунікативної функцій.