Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM by Mind Map: Chương 2:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

1. HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

1.1. Khái niệm và giao kết hợp đồng dân sự

1.1.1. Khái niệm hợp đồng

1.1.2. Điều kiện hiệu lực của hợp đồng dân sự Việt Nam

1.2. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự

1.3. Thực hiện hợp đồng dân sự

1.3.1. Nguyên tắc thực hiện

1.3.2. Nội dung thực hiện

1.4. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng dân sự

1.4.1. Định nghĩa

1.4.2. Các yếu tố cấu thành trách nhiệm dân sự

1.4.3. Các hình thức trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng

1.4.4. Các căn cứ miễn trách nhiệm dân sự

2. TRÁCH NGHIỆM DÂN SỰ DO HÀNH VI GÂY THIỆT HẠI- TRÁCH NHIỆM NGOÀI HỢP ĐỒNG

2.1. Định nghĩa

2.2. Các yếu tố cấu thành trách nhiệm do hành vi gây thiệt hại

2.3. Các căn cứ miễn trách nhiệm do hành vi gây thiệt hại

3. THỜI HIỆU VÀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN

3.1. Thời hiệu

3.2. Thời hiệu khởi kiện

4. NGHĨA VỤ DÂN SỰ

4.1. Khái niệm và đối tượng

4.2. Căn cứ phát sinh

4.3. Các loại nghĩa vụ dân sự

4.4. Thực hiện nghĩa vụ dân sự

4.4.1. Nguyên tắc thực hiện

4.4.2. Nội dung thực hiện

4.5. Chuyển giao nghĩa vụ và chuyển giao quyền yêu cầu

4.6. Các biện pháp bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự

4.6.1. Cầm cố tài sản

4.6.2. Thế chấp tài sản

4.6.3. Ký cược

4.6.4. Đặt cọc

4.6.5. Ký quỹ

4.6.6. Bảo lãnh

4.6.7. Tín chấp

5. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

5.1. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự

5.1.1. Quan hệ tài sản

5.1.2. Quan hệ nhân thân phi tài sản

5.2. Phương pháp điều chỉnh của Dân luật

5.2.1. Định nghĩa

5.2.2. Đặc điểm

5.3. Nhiệm vụ của Dân luật

5.4. Vài nét khái quát chung về Dân luật Tư sản

5.5. Nguồn của Dân luật

6. QUAN HỆ DÂN SỰ

6.1. Khái niệm chung

6.1.1. Định nghĩa

6.1.2. Đặc điểm

6.1.3. Các yếu tố cấu thành quan hệ Dân luật

6.2. Sự kiện pháp lý

6.2.1. Định nghĩa

6.2.2. Phân loại

6.2.2.1. Hành vi pháp lý

6.2.2.2. Sự biến

6.2.2.3. Kết thúc thời hiệu

7. CHỦ THỂ CỦA DÂN LUẬT

7.1. Cá nhân

7.2. Pháp nhân

7.3. Hộ gia đình, tổ hợp tác

7.4. Nhà nước

8. QUYỀN SỞ HỮU

8.1. Khái niệm

8.1.1. Về mặt khách quan

8.1.2. Về mặt chủ quan

8.2. Nội dung

8.2.1. Quyền chiếm hữu

8.2.2. Quyền sử dụng

8.2.3. Quyền định đoạt

8.3. Các hình thức sở hữu ở Việt Nam hiện nay

8.4. Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu