QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH by Mind Map: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH

1. Quyền và nghĩa vụ đối với ông bà, cha mẹ

1.1. Cha Mẹ

1.1.1. Nuôi dạy con cái trở thành công dân tốt

1.1.2. Bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp của con

1.1.3. Tôn trọng ý kiến của con

1.1.4. Không được

1.1.4.1. Phân biệt đối xử giữa các con

1.1.4.2. Ngược đãi, xúc phạm con

1.1.4.3. Ép buộc con làm những điều trái pháp luật, trái đạo đức

1.2. Ông Bà

1.2.1. Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu

1.2.2. nuôi dưỡng

1.2.2.1. cháu chưa thành niên

1.2.2.2. cháu thành niên bị tàn tật nếu không có người nuôi dưỡng

2. Trách nhiệm của công dân

2.1. Biết phân biệt hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm

2.2. Trong gia đình

2.2.1. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân

2.2.2. Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các thành viên

2.2.3. Biết yêu quý các thành viên

3. Bổn phận của Anh, Chị em

3.1. Thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau

3.2. Nuôi dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ

4. Quyền và nghĩa vụ của con cháu

4.1. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà

4.2. Chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà

4.2.1. Đặc biệt khi ông bà cha mẹ ốm đau, già yếu

5. Ý nghĩa

5.1. Nhằm xây dựng gia đình hòa thuận

5.2. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam