วิธีการดำเนินการวิจัย ADDIE Model

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิธีการดำเนินการวิจัย ADDIE Model by Mind Map: วิธีการดำเนินการวิจัย ADDIE Model

1. 1) ขั้นวิเคราะห์ Analysis

1.1. 1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้

1.2. 1.2 ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 และคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1.3. 1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.4. 1.4 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.5. 1.5 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จากตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.6. 1.6 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.7. 1.7 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. 2. ขั้นออกแบบ (Design)

2.1. 2.1 การออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.1.1. 2.1.1 กำหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ต้องการ

2.1.2. 2.1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 แผน

2.2. 2.2 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.2.1. 2.2.1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.2.2. 2.2.2 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ หลักการทำงานของอคอพิวเตอร์ จำนวน 3 เรื่อง

2.3. 2.3 การออกแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.3.1. ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

2.4. 2.4 การออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ

3. 3. ขั้นพัฒนา (Development)

4. 4. ขั้นนำไปใช้ (Implementation)

5. 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)