บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร by Mind Map: บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

1. การสื่อสารข้อมูล

1.1. องค์ประกอบพื้นฐานการสื่อสารข้อมูล

1.1.1. ข้อมูลข่าวสาร

1.1.2. ผู้ส่ง

1.1.3. ผู้รับ

1.1.4. สื่อกลางในการส่งข้อมูล

1.1.5. โพรโทคอล

1.2. สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อสาร

1.2.1. อนาล็อก

1.2.2. ดิจิทอล

1.3. การถ่ายโอนข้อมูล

1.3.1. การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน

1.3.2. การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม

1.4. รูปแบบการรับส่งข้อมูล

1.4.1. การสื่อสารทางเดียว

1.4.2. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

1.4.3. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา

2. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

2.1. สื่อกลางแบบใช้สาย (อาศัยเครือข่ายสายเป็นตัวกลาง)

2.1.1. สายคู่บิดเกลียว

2.1.1.1. แบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวน / ยูทีพี

2.1.1.2. แบบป้องกันสัญญาณรบกวน / เอสทีพี

2.1.2. สายโคแอกต์

2.1.3. สายไฟเบอร์ออฟติก

2.2. สื่อกลางแบบไร้สาย (อาศํยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวกลาง)

2.2.1. อินฟราเรด

2.2.2. ไมโครเวฟ

2.2.3. คลื่นวิทยุ

2.2.4. ดาวเทียมสื่อสาร

3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1. เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ แพน

3.2. เครือข่ายเฉพาะที่ หรือ แลน

3.3. เครือข่ายนครหลวง หรือ แมน

3.4. เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน

3.5. ลักษณะของเครือข่าย

3.5.1. เครือข่ายแบบรับ ให้บริการ หรือไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์

3.5.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน

3.6. รูปแบบเครือข่าย

3.6.1. เครือข่ายแบบบัส

3.6.1.1. ไม่ยุ่งยาก

3.6.1.2. เข้าเชื่อมต่อกับสายหลักเพียงสายเดียว

3.6.2. เครือข่ายแบบวงแหวน

3.6.2.1. ข้อมูลจะอยู่ในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ

3.6.3. เครือข่ายแบบดาว

3.6.3.1. เชื่อมต่อเครือข่ายทุกสถานี

3.6.3.2. ต่อเข้ากับหน่วยสลับสายกลาง หรือ ฮับ/สวิซต์

3.6.4. เครือข่ายแบบเมซ

3.6.4.1. นิยมมาก

3.6.4.2. ประสิทธิภาพสูง

4. การ์ดแลนด์

5. บทบาทการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1.1. ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล

5.1.2. ความถูกต้องของข้อมูล

5.1.3. ความเร็วในการรับส่งข้อมูล

5.1.4. การประหยัดค่าใช้จ่าย

5.1.5. ความสะดวกในการแบ่งปันทรัพยากร

5.1.6. ความสะดวกในการประสานงาน

5.1.7. ขยายบริการขององค์กร

5.1.8. การสร้างบริการรูปแบบใหม่บนเครือข่าย

6. โพรโทคอล

6.1. ทีซีพี/ไอพี

6.2. ไวไฟ

6.2.1. ไดอาร์ดีเอ

6.2.2. บลูทูธ

7. อุปกรณ์การสื่อสาร

7.1. ฮับ

7.2. สวิตซ์

7.3. อุปกรณ์จัดเส้นทาง

7.4. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

7.5. โมเด็ม

7.5.1. โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์

7.5.2. ดิจิทอลโมเด็ม

7.5.2.1. ดีเอสแอล

7.5.2.2. เคเบิลโมเด็ม