Специална педагогика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Специална педагогика by Mind Map: Специална педагогика

1. взаимоотношения между хората при педагогическа рехабилитация на деца със СОП

1.1. закономерности на изграждане

2. предмет

3. цели

3.1. корекцията на деца със специални образователни потребности

3.2. въвеждането на децата в естествените социални отношения

3.3. методи за постигане на целта

3.3.1. психологически методи

3.3.2. педагогически методи

3.3.3. клинични методи

4. съдържание

4.1. научно-практическа дейност

4.2. насочена към създаването и използването на такива форми и отношения с аномалните деца, чрез които се постига значителна корекция, компенсация и развитие в съответствие с установените социални норми и тяхното интегриране в обществото

4.3. ЛОГОПЕДИЯ

4.3.1. форми и характер на речевите нарушения

4.3.2. причини за възникване на речевите нарушения, методите и средствата за преодоляването им

4.3.2.1. биологични

4.3.2.1.1. психофизично развитие

4.3.2.2. биофункционални

4.3.2.2.1. структури в речевата система

4.3.2.3. социални

4.3.2.3.1. непълноценна езиково говорна среда

4.3.2.3.2. билингвизъм

4.3.2.3.3. нервни заболявания

5. похвати и принципи

5.1. принцип за цялостното корекционно въздействие

5.2. принцип на компенсацията

5.3. принцип на активиращо и щадящо взаимоотношение

6. социални отношения

7. обект

7.1. деца с трудности в адаптацията

7.2. деца в риск

7.3. деца с трудности в обучението

7.3.1. деца с интелектуална недостатъчност

7.3.2. деца със задръжки в психическото развитие

7.3.3. деца със снижена умствена способност

7.4. деца със сензорни нарушения

7.4.1. с нарушен слух

7.4.2. с нарушено зрение

7.4.3. с нарушение в двигателно-опорния апарат

7.4.4. с нарушение в ръстовото развитие

7.4.5. с гръбначни изкривявания

7.4.6. с луксации

7.4.7. с церебрална парализа

7.4.8. с лицево-челюстни деформации

7.4.9. с речеви нарушения

7.4.10. с изкривени крайници плюс умствена изостаналост