Специална педагогика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Специална педагогика by Mind Map: Специална педагогика

1. взаимоотношения между хората при педагогическа рехабилитация на деца със СОП

1.1. закономерности на изграждане

2. социални отношения

3. предмет

4. обект

4.1. деца с трудности в адаптацията

4.2. деца в риск

4.3. деца с трудности в обучението

4.3.1. деца с интелектуална недостатъчност

4.3.2. деца със задръжки в психическото развитие

4.3.3. деца със снижена умствена способност

4.4. деца със сензорни нарушения

4.4.1. с нарушен слух

4.4.2. с нарушено зрение

4.4.3. с нарушение в двигателно-опорния апарат

4.4.4. с нарушение в ръстовото развитие

4.4.5. с гръбначни изкривявания

4.4.6. с луксации

4.4.7. с церебрална парализа

4.4.8. с лицево-челюстни деформации

4.4.9. с речеви нарушения

4.4.10. с изкривени крайници плюс умствена изостаналост

5. цели

5.1. корекцията на деца със специални образователни потребности

5.2. въвеждането на децата в естествените социални отношения

5.3. методи за постигане на целта

5.3.1. психологически методи

5.3.2. педагогически методи

5.3.3. клинични методи

6. съдържание

6.1. научно-практическа дейност

6.2. насочена към създаването и използването на такива форми и отношения с аномалните деца, чрез които се постига значителна корекция, компенсация и развитие в съответствие с установените социални норми и тяхното интегриране в обществото

6.3. ЛОГОПЕДИЯ

6.3.1. форми и характер на речевите нарушения

6.3.2. причини за възникване на речевите нарушения, методите и средствата за преодоляването им

6.3.2.1. биологични

6.3.2.1.1. психофизично развитие

6.3.2.2. биофункционални

6.3.2.2.1. структури в речевата система

6.3.2.3. социални

6.3.2.3.1. непълноценна езиково говорна среда

6.3.2.3.2. билингвизъм

6.3.2.3.3. нервни заболявания

7. похвати и принципи

7.1. принцип за цялостното корекционно въздействие

7.2. принцип на компенсацията

7.3. принцип на активиращо и щадящо взаимоотношение