บทที่ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม by Mind Map: บทที่ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม

1. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี

1.1. เทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

1.1.1. ผลดี

1.1.1.1. ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น

1.1.1.2. ช่วยประหยัดแรงงานลดต้นทุน

1.1.1.3. รักษาสภาพแวดล้อม

1.1.2. ตัวอย่าง

1.1.2.1. คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีชีวภาพ

1.1.2.2. พันธุกรรมวิศวกรรมเทคโนโลยี

1.2. เทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านการเกษตร

1.2.1. ผลดี

1.2.1.1. การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

1.2.1.2. การกระจายแบบทุกทิศทาง

1.2.1.3. สภาพทางการทำงานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา

1.2.2. ตัวอย่าง

1.2.2.1. สังคมออนไลน์

1.2.2.2. การรับรู้ข่าวสารได้ทันที

1.3. เทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.3.1. อดีตจำกัดขอบเขตการดำเนินการแค่ภายในประเทศ ปัจจุบันกระจายเป็นเศรษฐกิจโลก