Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IED311 by Mind Map: IED311

1. นายจ้างต้องการคน 5 ลักษณะ

1.1. 59080502457 การทำงานเป็นทีม

1.2. 59080502424 มีความคิดสร้างสรรค์

1.3. 59080502420 Information Technology Application

1.4. 59080502444 ทำงานได้หลากหลาย หลายด้าน

1.5. 59080502458 นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

1.6. 59080502443 มีการคิดวิเคราะห์

1.6.1. 59080502418 มีความสามารถในการแก้ปัญหา

1.7. 59080502435 มีทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี

1.7.1. 59080502435 คิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

1.8. 59080502439 รู้จัการแก้ปัญหา

1.9. ทักษะการเอาตัวรอด

1.10. 59080502434 ตรงต่อเวลา

1.11. 59080502459 1.creative 2.critical thinking and problem solving 3.collaboration 4.information technology application 5.diversity

2. ยุคสมัย

2.1. 59080502446 IT คอมพิวเตอร์

2.2. 59080502446 ไฟฟ้า

2.3. 59080502431 เทคโนโลยี

2.3.1. ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

2.4. เครื่องจักรไอน้ำ 59080502426

2.5. 59080502440 ยุคเกษตรกรรม

2.5.1. 59080502446 ยุคนั้นเราแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน

2.6. 59080502446 ทุนนิยม

2.6.1. 59080502446 มีเงินเกิดขึ้น

2.7. 59080502401 AI robot

2.8. 59080502432 ยุคของดนตรีสากล

2.9. 59080502447 ยุคมืด

2.10. 59080502437ยุคหิน แบ่งย่อยออกเป็นยุคต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 ยุคหินเก่า มีอายุประมาณ 700,000 ปีมาแล้ว ดังพบหลักฐานประเภทเครื่องมือหินกรวดกะเทาะหน้าเดียวเพื่อใช้สับ ตัด ขุด แหล่งที่พบ เช่น บ้านแม่ทะ จังหวัดลำปาง มนุษย์ยุคนี้เป็นพวกเร่ร่อน เก็บหาของป่า ล่าสัตว์ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 1.2 ยุคหินกลาง มีอายุประมาณ 10,000 – 4,300 ปีมาแล้ว มนุษย์ยุคนี้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความประณีตขึ้น สามารถทำภาชนะดินเผาใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีทั้งภาชนะแบบผิวเกลี้ยงและมีลวดลายที่เกิดจากการใช้เชือกทาบ แหล่งที่พบหลักฐานยุคหินกลาง เช่น ที่ถ้ำไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1.3 ยุคหินใหม่ มีอายุประมาณ 4,300 ปีมาแล้ว มนุษย์ยุคนี้รู้จักการตั้งถิ่นฐานทำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ทำเครื่องมือหินขัดที่มีความคม มีผิวเรียบ ทำเครื่องปั้นดินเผาแบบสามขา เช่น ที่บ้านเชียง จังหวัดอุบลราชธานี บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี

2.11. 59080502448 การปฏิวัติอุสาหกรรม

2.12. 59080502423 อาจารย์ ได้อธิบายเกี่ยวกับ P21 Partnership for 21 st Century Skills

3. สิ่งที่อยากบอก

3.1. 59080502436 เฟอดินานเก่งมาก แต่ตายง่ายจังเลย

3.2. 59080502437 เป็นการเรียนที่ได้อยู่กับเทคโนโลยีเยอะมากกว่าวิชาอื่นทำให้รู้สึกน่าเรียนมากขึ้น

3.3. 59080502430 เทคโนบางมดอ่ะ ของจริง!!!

3.4. 59080502445

3.5. 59080502432 จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ค่ะ การลงมือทำสำคัญกว่าความคิดค่ะ

3.6. 59080502403 โดยนิโคลัส โคเปอร์นิคัสเค้าเก่งมากเลยครับรู้ด้วยว่าโลกกลม

3.6.1. 59080502425เเต่เเจ็คสแปโรล์ไปเส้นขอบฟ้ามาลนะ

3.7. 59080502415 ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความจำเป็นต่อการเรียนรู้

3.8. 59080502402 เชื่อมั่นในตัวเอง เลิกเปรียบเทียบตัวเรากับคนรอบข้าง เพราะทุกคนมีข้อดี ข้อเสียต่างกัน และคุณจะประสบความสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อยอมรับในสิ่งที่คุณเป็น

3.9. 59080502439 อาจารย์สอนสนุกและสามารถเพิ่มความรู้ให้เป้นอย่างมาก

3.10. คนที่เดินเรือรอบโลกคนแรก คือ

3.10.1. Ferdinand Magellan 59080502426

3.11. 59080502412 Sputnik1 เป็นดาวเทียมดวงแรกที่โคจรรอบโลก กว่า60ปีแล้ว

3.12. 5908050456 อยากสร้างอนิเมชั่นเป็น

3.13. 59080502408 ได้เห็นนวัตกรรมหม่ๆเ ได้คิดตามในเเต่ละหัวข้อ

3.14. 59080502443 การเรียนสนุกไม่น่าเบื่อคะ

3.15. 59080502425 อยากเรียนโปรแกรมต่างๆ ถ่ายรูปทำวีดีโอ

3.16. 59080502417 ดีใจที่ได้เป็นเด็กบางมด

4. กิจกรรมในวิชาเรียน

4.1. 59080502456การสร้างผลงานโดยการใช้เทคโนโลยี

4.2. 59080502411 ได้ทำกิจกรรมในเว็บไซต์ หัวข้อการทำใหม่ของ จดจำอะไรได้บ้าง

4.2.1. 59080502421 การนำเทคโนโลยีมาประยุคใช้ในการเรียนการสอน

4.3. 59080502425 การสอบประเมิณผลการศึกษา

4.4. 59080502413 มีเกมส์ที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม

4.5. 59080502405 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือโปรแกรม kahoot

4.6. 59080502447 ห้ามคุยกันในห้องเรียนและห้ามนำเอาอาหารเข้ามากินในห้อง

4.7. 59080502445 ให้ความสำคัญกับการเรียน ไม่คุยกันขณะที่อาจารย์กำลังสอน

4.8. 59080502440 การเตรียมแผนการสอน

4.9. 59080502422 ได้เรียนรู้สื่อการสอนรูปแบบใหม่ๆ

4.10. 59080502423 อาจารย์ ได้อธิบายเกี่ยวกับ P21 Partnership for 21 st Century Skills

4.11. 59080502433 ไม่แต่งกายผิดระเบียบมาเรียนไม่เอาขนมเข้ามาทานในห้อง และไม่ส่งเสียงรบกวนอาจารย์

4.12. 59080502438 ห้ามหลับแล้วตั้งใจฟังอาจารย์พูด

4.13. 59080502439 เตรียมแผนการสอน

4.14. 59080502424 การเช็คชื่อแบบQ-rcode