Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aire by Mind Map: Aire

1. L'efecte hivernacle L’efecte hivernacle és, un fenomen natural causat per la presencia de gasos a l’atmosfera, principalment vapor d’aigua i CO2. Aquests gasos retenen part de l’energia calorífica que rep del Sol, mantenint la temperatura dins dels límit que ha permès el desenvolupament de la vida com la coneixem, però la sobreproducció de aquests gasos és dolenta.

2. Escalfament global L’escalfament global és una alteració de la temperatura degut a un increment de la concentració de gasos (per exemple el CO2 i l’efecte hivernacle) a l’atmosfera. El terme escalfament global es refereix a l'augment de la temperatura mitjà del planeta, principalment durant el segle XX i el segle XXI (on l'augment de temperatura ha estat més accentuat).

3. Contaminació La contaminació atmosfèrica és la contaminació de l'aire i la presència a l'aire de determinades substàncies per exemple: fum d’incendis, fum fàbriques/indústries, diòxid de carboni dels coxes... La contaminació pot ser antropogènica (produïda, directament o indirecta, per l'acció de l'home) o natural (erupcions volcàniques, erosió del sol, resuspensió de pols, emissions biogèniques de boscos). És causant entre altres del forat a la capa d'ozó, de l'efecte hivernacle, de la boira fotoquímica i de la pluja àcida.