การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน by Mind Map: การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ

1.1. ความสามารถของบทเรียนในการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ได้คาดหวังไว้

1.2. กระบวนการ 2 ขั้นตอน

1.2.1. 1.การหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล

1.2.1.1. โดยอาศัยความรู้และเหตุผลจากผู้เชี่ยวชาณเป็นผ๔้พิจารณาตัดสินคุณค่า

1.2.2. 2.การหาประสิธิภาพเชิงประจักษ์

1.2.2.1. โดยนำไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย

2. การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ

2.1. ระดับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นระดับผู้ผลิตที่น่าพึงพอใจ แสดงว่าบทเรียนนั้นสามารถนำไปสอนนักเรียนและประสิทธิภาพ ที่วัดออกมาจะะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยร้อยล่ะของคะแนนแบบฝึกหัด

2.2. ขั้นตอนการทดลองหา

2.2.1. 1.ทดลองแบบหนึ่ง

2.2.1.1. 1.1เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อด้านการออกแบบ

2.2.1.1.1. 1.2 ทดลองโดยใช้นักเรียนระดับเดียวกันอย่างล่ะ 1 คน โดยดูสื่อที่สร้างขึ้นและครูคอยซักถามเกี่ยวกับการออกแบบบ้างต้น

2.2.2. 2.ทดลองแบบกลุ่มเด็ก

2.2.2.1. 2.1ใช้เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มล่ะ 3-10 คน

2.2.2.1.1. 2.2 ใช้เครื่องมือทุกชนิด เช่น CAI แบบทดสอบ แบบสอบความพึงพอใจ

2.2.3. 3.การทดลองแบบภาคสนาม

2.2.3.1. 3.1เป็นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด

2.2.3.1.1. 3.2เพื่อหาคุณภาพของสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม

3. E1/E2

3.1. E1

3.1.1. ตัวแรกแสดงประสิทธิภาพ (Effective) ของกระบวนการซึ่งอยู่ ในรูปค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากแบบฝึกทั้งหมด

3.2. E2

3.2.1. แสดงประสิทธิภาพของผลโดยรวมซึ่งอยู่ในรูปค่าเฉลี่ยร้อยละของ แบบทดสอบหลังการใช้นวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรมอาจไม่เขียน แสดงประสิทธิภาพในรูป E1/E2 ก็ได้

3.3. การหาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยการหา E1/E2

3.3.1. E1 คือ คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน

3.3.2. E2 คือ คะแนนทดสอบหลังเรียน

3.3.3. ลักษณะของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่ดี

3.3.3.1. . มีความเที่ยงตรง ( validity)

3.3.3.2. . มีความเชื่อมั่น ( Reliability )

3.3.3.3. มีค่าความยากระหว่าง 0.2 – 0.8

3.3.3.4. มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.2 – 1.0

3.4. บุคคลที่ใช้รวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา

3.4.1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสอน

3.4.2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล

3.4.3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

3.4.4. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา

3.4.5. ผู้เชี่ยวชาญด้านนักเทคโนโลยีการศึกษา

3.4.6. นักโปรแกรมเมอร์

3.5. วิธีคำนวณหาประสิทธิภาพ

3.5.1. E1 = (∑X/N) X 100 A

4. การยอมรับประสิทธิภาพ

4.1. ​1. สูงกว่าเกณฑ์ คือ ตั้งเกณฑ์ E1 / E2 ไว้ แล้วได้ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4.2. 2. เท่าเกณฑ์ คือ ตั้งเกณฑ์ E1 / E2 ไว้ แล้วได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้พอดี

4.3. 3. ต่ำกว่าเกณฑ์ คือ ตั้งเกณฑ์ E1 / E2 ไว้ แล้วได้ค่าประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ไม่เกิน + 2.5 %