ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง by Mind Map: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

1. จำนวนอตรรกยะ

1.1. จำนวนที่ไม่เขียนแทนด้วยทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วน เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ a เรียกว่า จำนวนอตรรกยะ

1.1.1. ิ

1.2. ตัวอย่างของจำนวนอตรรกยะเช่น

1.2.1. 1.23456789..

1.2.2. 3.123562569..

2. รากที่สอง

2.1. ถ้า a เป็นจำนวนจริง รากที่สองของ a มีสองราก คือ รากที่สองที่เป็นบอกแทนด้วยสัญลักษณ์ (ราก๒และรากที่สองที่เป็นลบซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์ (ราก) ถ้า a = 0 รากที่สองของ a คือ 0

2.2. การหารากที่สอง

2.2.1. การเเยกตัวประกอบ

2.2.2. ตัวอย่างเช่น ราก 49 = ราก 7 ยกกำลัง 2 = 7

2.2.3. การประมาณ

3. เด็กหญิงศุลีพร บุณจันทร์ เลขที่ 2

4. รากที่สาม

4.1. การหารากที่สาม

4.1.1. การแยกตัวประกอบ

4.1.2. การใช้เครื่องคำนวณ

4.2. ให้ a แทนจำนวนจริงใด รากที่สาม ของ a คือ จำนวนจริงที่ยกกำลัง 3 แล้วได้ a

5. จำตรรกยะ

5.1. จำนวนตรรกยะ

5.1.1. จำนวนที่เขียนแทนได้ด้วยทศนิยมซ้ำหรือเศษส้วน

5.1.2. จำนวนเต็ม

5.1.2.1. 1.เต็มลบ

5.1.2.2. 2.เต็มบวก

5.1.2.3. 3.ศูนย์

5.1.3. เศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม

5.1.3.1. หารลงตัว

5.1.3.2. ราก(ถอดรากได้)

5.1.3.3. หาค่าของรากได้