การชนแบบยืดหยุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การชนแบบยืดหยุ่น by Mind Map: การชนแบบยืดหยุ่น

1. การชนแบบยืดหยุ่น การชนกันของลูกสนุ้กเกอร์สองลูก เป็นตัวอย่างหนึ่งของการชนแบบยืดหยุ่น นอกเหนือจากที่โมเมนตัมรวมกันก่อนชนต้องเท่ากับโมเมนตัมรวมกันหลังชนแล้ว ผลรวมของพลังงานจลน์ก่อนการชนจะต้องเท่ากับผลรวมของพลังงานจลน์หลังการชนด้วย

1.1. Fix kitchen cabinets

1.2. Task #2

1.3. Task #3

2. สูตร

2.1. Organize christmas office party

2.2. Task #2

2.3. Task #3

3. เนื่องจากตัวประกอบ 1/2 มีอยู่แล้วทุก ๆ พจน์ จึงสามารถนำออกไปได้ การชนแบบพุ่งตรง (การชนในหนึ่งมิติ) ในกรณีที่วัตถุพุ่งเข้าชนกันแบบเต็ม ๆ เป็นทางตรง เราสามารถหาความเร็วปลายได้เป็นดังภาพ

3.1. Set up dentist appointment

3.2. Task #2

3.3. Task #3

4. การชนแบบยืดหยุ่น

4.1. Order picture frames

4.2. Task #2

4.3. Task #3