Station

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Station by Mind Map: Station

1. Tìm kiếm đơn hàng

2. Tạo đơn hàng

2.1. Người gửi

2.1.1. Nhập số ĐT

2.1.1.1. Nhập số ĐT chuẩn ( 10-11 ký tự)

2.1.1.1.1. Số ĐT mới chưa có TK

2.1.1.1.2. Số ĐT đã tạo TK

2.1.1.2. Nhập số ĐT sai chuẩn

2.1.1.2.1. Xuất hiện thông báo lỗi

2.2. Người nhận

2.2.1. Nhập số ĐT

2.2.2. Nhập tên KH

2.2.3. Nhập địa chỉ giao hàng

2.2.3.1. Suggest được địa chỉ

2.2.3.1.1. Tự động nhận diện đuọc khu vưc lấy hàng

2.2.3.1.2. Tự động nhận diện được phường xã

2.2.3.2. Không suggest được địa chỉ

2.2.3.2.1. Chọn khu vực lấy hàng

2.2.3.2.2. Chọn khu vực phường xã

2.3. Đơn hàng

2.3.1. Nhập khối lượng

2.3.1.1. Max : 500 kg

2.3.2. Nhập thể tích ( dài+rộng+cao)

2.3.2.1. Mã 10.000 x 10.000 x 10.000

2.3.2.1.1. Khối lượng quy đổi [DxRxC]/5

2.3.3. Thu hộ

2.3.3.1. Nhập số tiền cần thu

2.3.3.1.1. Nếu có tk ngân hàng

2.3.3.1.2. Chưa có tk ngân hàng

2.3.4. Ghi chú

2.3.5. Nội dung hàng hóa

2.3.6. Mã khuyến mãi

2.3.6.1. Nhập mã valid

2.3.6.1.1. Được km theo config của mã KM

2.3.6.2. Nhập mã invalid

2.3.6.2.1. Xuất hiện thông báo lỗi

2.3.7. Chọn ghi chú bắt buộc

2.3.7.1. Báo lỗi khi tạo đơn nếu không chọn

2.3.8. Gói dịch vụ

2.3.8.1. Hiển thị đúng config trong CRM

2.3.9. Hình thức thanh toán

2.3.9.1. Người gửi trả tiên

2.3.9.1.1. Trả tiền mặt

2.3.9.1.2. Thanh toán qua ví

2.3.9.1.3. Công nợ

2.3.9.2. Người nhận trả tiền

2.3.9.2.1. Không tạo phiếu thu

2.3.10. Phụ phí

2.3.10.1. Gửi hàng tại điểm

2.3.10.1.1. Check gửi hàng tại điểm

2.3.10.1.2. Không check gửi hàng tại điểm

2.3.10.2. SMS báo phát

2.3.10.2.1. Check chọn SMS báo phát

2.3.10.2.2. Không check chọn SMS báo phát

2.3.10.3. Nhận hàng tại điểm

2.3.10.3.1. Check chọn Nhận hàng tại điểm

2.3.10.3.2. Không check chọn Nhận hàng tại điểm

2.3.10.4. Đóng gói hộp nhỏ

2.3.10.4.1. Check "Đóng gói hộp nhỏ"

2.3.10.4.2. Không check "Đóng gói hộp nhỏ"

2.3.10.5. Đóng gói hộp lớn

2.3.10.5.1. Check "Đóng gói hộp lớn"

2.3.10.5.2. Không check "Đóng gói hộp lớn"

2.3.10.6. Khai giá hàng hóa

2.3.10.6.1. Check chọn Khai giá hàng hóa

2.3.10.6.2. Không check "Khai giá hàng hóa"

2.4. Thêm người nhận

2.4.1. Thêm tôi đa 9 người nhận

2.4.2. Người nhận, đơn hàng hiện đúng thứ tự

2.4.3. Mỗi người nhận tạo đuọc 1 mã đơn hàng

2.5. Tổng thu phí người gửi

2.5.1. Nếu Người gửi trả tiền

2.5.1.1. Phí = cước + phụ phí + Tiền KM (nếu có)

2.5.2. Nếu Người nhận trả tiên

2.5.2.1. Phí = 0

2.5.3. Liệt kê các phụ phí đơn hàng đã chọn

2.5.4. Thời gian dự kiên giao hàng

2.5.4.1. Đúng với config leadtime của CRM

3. Giao hàng tại điểm/ trả hàng tại điểm