Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TREŚĆ KULTURY by Mind Map: TREŚĆ KULTURY

1. NORMY

1.1. NIEFORMALNE- niespisane normy, obowiązujące zwyczajowo w ramach danej grupy lub społeczeństwa.

1.2. FORMALNE-zasady sformułowane w postaci pisanych regulaminów lub przepisów.

1.3. PRAWNE- zasady zachowania się, są oparte na przepisach. W przeciwieństwie do innych norm są one ustanowione lub uznane za obowiązujące przez państwo. Ich nieprzestrzeganie jest sankcjonowane przez instytucje państwowe.

1.4. MORALNE- mają one charakter absolutny, co oznacza bezwzględny nakaz lub zakaz określonego zachowania. Nie dotyczą tylko postępowania jednostki, ale mogą dotyczyć całych grup społecznych.

1.5. OBYCZAJOWE- nawyki zachowania się, rytuały czy sposoby ubierania się uznane w danej zbiorowości.

2. SANKCJE

2.1. FORMALNE- to te, które mogą być nam nałożone przez policję albo sąd.

2.2. NIEFORMALNE- to te, których możemy spodziewać się od rodziny, kolegów z pracy.

3. WZORY ZACHOWAŃ, MYŚLENIA, REAGOWANIA

3.1. IDEALNE- są to wszystkie wzory, które w danym momencie określona kultura definiuje jako oczekiwane.

3.2. REALNE- są to widoczne regularności rzeczywistych zachowań członków danej zbiorowości.

4. WARTOŚCI

4.1. UMOWNE- takie wartości, że człowiek wie, że powinien je cenić, bo tak definiuje je kultura, ale realizację tych wartości może odczuwać jako przymus.

4.2. ODCZUWANE-takie wartości, które człowiek uznaje jako własne, czyli są przez niego zinternalizowane i stają się częścią jego osobowości.

4.3. REALIZOWANE- wszystkie wartości, które realizujemy w praktyce życia codziennego.