บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

1. บทบาทและความสำคัญขอนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

1.1. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบใหม่

1.1.1. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1.1.2. สื่อหลายมิติ

1.1.3. ร่วมมือกันทำงาน

1.1.4. แลกเปลี่ยนสารสนเทศ

1.1.5. เรียนแบบตื่นตัว

1.2. บทบาทครู

1.2.1. เป็นผู้ส่งเสริม เอื้ออำนวย ร่วมแก้ปัญหา

1.2.2. เป็นผู้จัดเตรียมให้สิ่งตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

1.3. บทบาทผู้เรียน

1.3.1. เป็นผู้เรียนรู้อย่างตื่นตัว

1.3.2. สร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น

2. แนวโน้มของนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษาในศตวรรษที่21

2.1. ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี

2.2. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการขยายความสามรถแทนคนได้

2.3. การสื่อสารที่ซับซ้อน

2.4. ความรู้พื้นฐานด้านการเงงิน เศรษกิจ ธุรกจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านพลเมือง และความตระหนักสุขภาพสวัสดิภาพ

2.5. ทักษะการเรียนรู้และการคิด

2.6. ความรู้พื้นฐานICT

2.7. ทักษะชีวิต

2.8. บทบาทครู ต้องออกแบบให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง

3. ความหมาย เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษา

3.1. การนำแนวคิด หลัการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์

3.2. ประโยชน์

3.2.1. 1.ประสิทธิภาพ

3.2.2. 2.ประสิทธิผล

3.2.3. 3.ประหยัด

3.2.4. 4.ปลอดภัย

3.3. เทคโนโลยีทางทหาร

3.4. เทคโนโลยีทางการแพทย์

3.5. เทคโนโลยีทางการเกษตร

3.6. เทคโนโลยีการศึกษา คือกระบวนการที่มีการบูรณาการอย่างซับซ้อน เกี่ยวกับบุคคล แนวคิดเครื่องมือเป็นต้น

3.7. เทคโนโลยีการสอน หมายถึง ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ และการประเมินกระบวนการเรียนรู้ #sells'19949

4. ความหมายและพัฒนาการของนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

4.1. เทคดนโลยีสารสนเทศ คือเทคโนดลยีที่ใช้จัดการสารสนเทส เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการการรวบรวมการจัดการเก็บข้อมูล ประมวลผล การสร้าง เป็นต้น

4.2. นวัตกรรมการศึกษา คือทำสิ่งใหม่ๆอาจเป็นความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้น

4.3. นวัตกรรมการศึกษา

4.3.1. 1.จะต้องเป็นสิ่งใหม่ๆหรืออาจเก่าแล้วนำมาปรับปรุง

4.3.2. 2.มีการศึกษา ทดลอง โดยอาศัยหลักการ มาใช้อย่างเป็นระบบ

4.3.3. 3.มีการพิสูจน์หรือทดลองได้

4.3.4. 4.ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน