SUMBANGAN SAINS DALAM KETAMADUNAN MANUSIA : KEMAJUAN DAN KEJATUHAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN SAINS DALAM KETAMADUNAN MANUSIA : KEMAJUAN DAN KEJATUHAN by Mind Map: SUMBANGAN SAINS DALAM KETAMADUNAN MANUSIA : KEMAJUAN DAN KEJATUHAN

1. FAKTOR KEMAJUAN

1.1. Politik yang kukuh

1.1.1. Menentukan jangle hayat sesebuah tamadun dal am menstabilkan kedudukannya

1.2. Ekonomi yang mantap

1.2.1. Bergantung kepada sungai sebagai sumber air, pertanian, keperluan harian, kegiatan perdagangan, perkapalan dan sistem cukai

1.3. Interaksi antara tamadun

1.3.1. Merupakan rangsangan kepada kehidupan bertamadun yang menggambarkan sistem terbuka untuk menerima nilai-nilai yang baik

1.4. Budaya masyarakat yang tinggi

1.4.1. Tatacara yang tersusun dal am pentadbiran dan perekonomian telah memakmurkan kehidupan masyarakat yang mendorong ke ahah kegemilangan

2. FAKTOR KEJATUHAN

2.1. Jurang miskin-kaya

2.1.1. Menimbulkan konflik dan pertentangan yang membawa kepada keruntuhan masyarakat dan negara.

2.2. Penindasan dan kezaliman

2.2.1. Dalam kalangan pemimpin terutamanya yang menandakan musnahnya penghayatan terhadap budi pekerti yang murni dan mulia apabila sistema ketatanegaraan dan perundangan tidak dihormati

2.3. Sikap tertutup

2.3.1. Sikap yang tidak menerima perubahan menjurus kepada kerencatan daya kreativiti dan inovasi kepada sesebuah masyarakat

2.4. Keruntuhan akhlak dan moral

2.4.1. Para pemimpin yang tidak berakhlak menandakan saat keruntuhan tamadun yang menyebabkan masyarakat yang mengabaikan penghayatan nilai-nilai murni dalan kehidupan.

3. SUMBANGAN TAMADUN MESOPOTAMIA DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI

3.1. Ilmu astronomi

3.1.1. Pencerapan terhadap pergerakan bulan,bitning dan matahari mebawa kepada perkembangan ilmu matematik dan geometri

3.2. Ilmu perubatan

3.2.1. Sebanyqak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya.

3.3. Penciptaan roda

3.3.1. Roda digunakan dalam menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan atau kegunaan pada masa aman

4. SUMBANGAN YANG PALING MENARIK PERHATIAN (ILMU ASTRONOMI)

4.1. Masyarakat Mesopotamia berjaya mencipta kalendar lunar dan solar yang mempengaruhi system calendar dalam masa kind.

4.2. Ahli-ahli astronomi Mesopotamia telah berjaya menetapkan tarikh dan masa dengan tepat menggunakan ileum matematik bagi merumuskan data. Mereka juga telah membahagikan laluan matahari dan planet kepada 12 seksyen

4.3. Peta kedudukan bintang , matahari dan zodiak digunakan uituk mengetahui waktu. Bencana alam juga dapat diramalkan sekiranya kemunculan planert dan bintang yang tidak dapat dikenalpasti.

5. KESIMPULAN

5.1. Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun jelaslah bahawa teras kapad konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamadun tradisional beberapa ciri permasamaan.

5.2. Namun begitu, dalam persoalan-persoalan tertentu terutamanya yang berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan yang harus kita fahami.

5.3. Kesimpulannya, mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke ahah kehidupan yang lebih saksama.

6. RUJUKAN

6.1. IBRAHIM, M. Y., & R. S. (2016). SEJARAH TINGKATAN 4. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA.

6.2. A. H., & AROS, A. M. (2012). TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. OXFORD FAJAR.

7. PENDAHULUAN

7.1. Ramadan manusia meliputi seluruh aktiviti kemanusiaan samaada material ataupun spritual. Pandangan berkaitan tamadun sering diperkatakan dan dibahaskan di pelbagai media celtak dan elektronik. Tamdun manusis helas sentidas berkembang dan smakin maju seiring dengan perkembangan pemikiran manusis itu sendiri. Hal ini, definisi temadun telah didefinisikan dennen jelas. Setiap tamadun juga mempunyai ciri-cirinya sendiri. Faktor-faktor kemsjuan dan kejatuhan tamadun telah disenaraikan, selain itu, terdapat 3 sumbangan tamadun Mesapotamia dalam bidang sains dan teknologi.

8. DEFINISI

8.1. Pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat.Tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah diiringi tatasusila dan moral

9. CIRI-CIRI TAMADUN

9.1. Petempatan kekal

9.1.1. Kehidupan secara tetap membawa kepada corak hidup yang lebih sistematik

9.2. Kehidupan berorganisasi

9.2.1. ini mampu mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan.

9.3. Sistem pemerintahan

9.3.1. Ini membawa kepada kelahiran sistem perundangan yang menjadi panduan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dan kemakmuran sesebuah

9.4. Pengkhususan pekerjaan

9.4.1. Peningakatan dal am produktiviti manusia secara langsung akan membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi

9.5. Agama dan kepercayaan

9.5.1. kedua-duanya amat berkait rapat dyngan pengiktirafan terhadap golongan pemerintah, pembahagian sosial masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan , kesenian dan pembinaan dalam proses pembentukan tamadun