การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

1. หลักการเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และการสื่อสารทางการศึกษา

1.1. ASSURE Model.

1.1.1. การวิเคราะห์ผู้เรียนดูลักษณะทั่วๆไปสมรรถนะที่มีมาก่อนรูปแบบของการเรียนรู้

1.1.2. การกำหนดวัตถุประสงค์มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครอบคลุม ทั้ง 3 ด้าน

1.1.3. การเลือกวิธีการสื่อและวัสดุพิจารณาความต้องการของผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนรูปแบบของการเรียนรู้มีความหลากหลายและน่าสนใจ มีคุณภาพมีความชัดเจนในเนื้อหาและช่วยทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

1.1.4. การเลือกวิธีการ สื่อ และวัสดุ สื่อและวิธีการที่ใช้จะต้องระบุสิ่งทีผู้เรียนต้องปฎฝฏิบัติทั้งด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติมีการเตรียมการใช้สื่อ 3 ช่วง คือ ก่อนการสอน ระหว่างการสอนและหลังการสอน

1.1.5. การตอบสนองที่มาจากผู้เรียน

1.1.6. การประเมินผลและการปรับประเมินความสามารถของผู้เรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ประเมินองค์ประกอบของสื่อการเรียนรู้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพหรือไม่

2. หลักการการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

2.1. กระบวนการออกแบบ

2.1.1. ประกอบด้วยการทบทวนนวัตกรรม การศึกษาสภาพบริบท การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ

2.2. กระบวนการพัฒนา

2.2.1. ประกอบด้วยการสร้างและการทดลองใช้ในบริบทจริง มีการปรับปรุงองค์ประกอบของนวัตกรรมให้สมบูรณ์

2.3. กระบวนการประเมิน

2.3.1. เป็นกระบวนการที่อธิบายให้เห็นคุณภาพประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่สร้างขึ้น มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงนำผลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และเพื่ออธิบายว่านวัตกรรมนั้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ได้อย่างไร

2.3.2. .... เน้น!!!! การประเมินตามสภาพจริง

3. การออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนในการสร้างความรู้

3.1. เน้นการไตร่ตรอง ไม่ใช่การจดจำ เน้นการให้คิดและการเรียนรู้อย่างมีความหมาย