Leadershipภาวะผู้นำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Leadershipภาวะผู้นำ by Mind Map: Leadershipภาวะผู้นำ

1. ความหมาย

1.1. บุคคลหนึ่งพยายามทำให้บุคคลอื่นกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการให้พวกเขากระทำ

1.2. ความสามารถในการชักนำ

1.2.1. ชักชวน

1.2.2. แนะนำ

1.3. ให้คนในองค์กรกระทำการใดๆจนประสบผลตามเป้าหมาย

2. ลักษณะของผู้นำ

2.1. แบบผลัก

2.1.1. ผู้นำผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

2.1.1.1. เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

2.1.1.2. เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

2.1.1.3. ชี้นำให้ผู้อื่นทำตาม

2.2. แบบดึง

3. กรอบแนวคิด

3.1. คุณลักษณะ

3.1.1. ความสามารถ

3.1.1.1. ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

3.1.1.2. ทักษะทางปัญญา

3.1.1.3. ทักษะทางด้านเทคนิคปฎิบัติงาน

3.1.1.4. ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

3.1.2. บุคคลิกภาพ

3.1.2.1. ไม่อยู่นิ่ง

3.1.2.2. ไม่เครียดง่าย

3.1.2.3. เชื่อในตัวเอง

3.1.2.4. มีความซื่อสัตย์

3.1.3. แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ

3.1.3.1. ต้องการมีอิทธิพลชี้นำผู้อื่น

3.1.3.2. ต้องการความสำเร็จ

3.1.3.3. ผู้นำไม่ขึ้นตรงกับใคร

3.1.3.4. ชักจูงคนอื่น

3.2. พฤติกรรมผู้นำ Leader's Behavior (Behavior Theories)

3.2.1. 1. มุ่งงาน (UM) The job-centered leader

3.2.1.1. เน้นปริมาณงาน

3.2.1.2. มุ่งมั่นให้งานสำเร็จ

3.2.1.3. ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

3.2.1.4. ใช้อำนาจในการสั่งการให้ผู้อื่นปฎิบัติตาม

3.2.2. 2. มุ่งคน (UM) The employee-centered leader

3.2.2.1. เห็นอกเห็นใจลูกน้อง

3.2.2.2. ไว้วางใจให้ลูกน้องทำแทน

3.2.2.3. ห่วงใย ผลักดันให้ลูกน้องเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ

3.2.2.3.1. เน้นความมั่นคง เสถียรภาพ

3.2.2.3.2. เป้าหมายแน่นอน

3.2.2.3.3. ความสงบ

3.2.2.3.4. เน้นความสำเร็จ

3.2.2.3.5. อยู่กับสิ่งที่ตนคุ้นเคยหรือถนัด

3.2.2.3.6. ไม่เน้นความขัดแย้ง หรือ ความแตกต่าง

3.2.2.3.7. ใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจ

3.2.3. 3. ผู้ริเริ่ม (OUS)

3.2.3.1. เน้นการทำงาน บนพื้นฐานของ

3.2.3.1.1. กฎระเบียบที่เคร่งครัด

3.2.3.1.2. วางหลักเกณฑ์ต่างๆให้ลูกน้องปฏิบัติตาม

3.2.4. 4. การคิดพิจารณา หรือ ความคิดเห็นใจผู้อื่น (OUS)

3.2.4.1. เน้นการทำงานบนพื้นฐานของ

3.2.4.1.1. การสร้างความสัมพันธ์

3.2.4.1.2. ให้การสนับสนุนลูกน้อง

3.2.4.1.3. สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

3.2.5. 5. ชอบการเปลี่ยนแปลง

3.2.5.1. เน้นสิ่งแปลกใหม่

3.2.5.2. แตกต่าง

3.2.5.3. คิดนอกกรอบ

3.2.5.4. หาวิธีใหม่

3.2.5.5. มองอนาคต

3.2.5.6. มองว่าการกระทำแบบเดิมๆทำให้เกิดความล้าหลัง

3.3. สถานการณ์ความสัมพันธ์ต่างๆ Contingency Leadership Model (คิดค้นโดย Fiedler)

3.3.1. 1. ความต้องการของพนักงาน

3.3.2. 2. โครงสร้างงาน

3.3.3. 3. อำนาจในตำแหน่ง

3.3.4. 4. ความเชื่อใจของผู้ตามต่อผู้นำ

3.3.5. 5. ความพร้อมในการเรียนของกลุ่ม

3.3.6. ทฤษฎี ปรับสถานการณ์ให้เข้ากับสไตล์การนำ

3.3.7. การที่จะดูแลลูกน้องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของ

3.3.7.1. รูปแบบของการนำ

3.3.7.2. สถานการณ์

3.3.7.2.1. ความสัมพันธ์

3.3.7.2.2. วิธีการทำงาน

3.3.7.2.3. อำนาจในการลงโทษ

3.3.7.2.4. ความสัมพันธ์

3.3.7.2.5. เปลี่ยนสถานการณ์ (หนักอกหนักใจ) ให้เหมาะสม

3.3.7.2.6. ทฤษฏี นำพาลูกน้องไปสู่เป้าหมาย

3.3.7.2.7. ทฤษฏี ผู้นำวิเคราะห์ตามความสามารถและความตั้งใจของลูกน้อง

3.3.7.2.8. ทฤษฏี “ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างลูกน้องกับหัวหน้า”

3.3.7.2.9. Attribution Theory of Leadership

3.3.7.2.10. ผู้นำที่มีความสามารถพิเศษ

3.4. ผลลัพธ์

3.4.1. 1. การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

3.4.2. 2. คุณภาพ

3.4.3. 3. ประสิทธิภาพ

3.4.4. 4. ผลผลิต

3.4.5. 5. พัฒนา

3.4.6. 6. ภาวะการแข่งขัน

3.4.7. 7. เป็นผู้อยู่รอด