KUTSEÕPPE DIDAKTIKA SÜSTEEM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KUTSEÕPPE DIDAKTIKA SÜSTEEM by Mind Map: KUTSEÕPPE DIDAKTIKA SÜSTEEM

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. EESMÄRK - MILLEKS JA MIDA

3. MEETODID

4. TEOORIAÕPPEMEETODID

5. ÕPPEMEETODI VALIK

6. ÕPETAJAKESKSED - loeng, jutustus, seletus.

7. ISESEISEVTÖÖ - iseseisevtöö tunnis, kodutöö, projektid, grupitöö

8. AKTIIVÕPPEMEETODID - diskussioon, juhtumi analüüs, ajurünnak, rollimängud, ideekaart, meeskonnatöö

9. PROBLEEMÕPPEMEETOD - arutlus, dialoog, uurimus

10. SALUMAA JA TALVIKU ÕPPEMEETODID

11. ÕPILASE INDIVIDUAALNETÖÖ - KODUTÖÖ - õpitud materjal harjutamine, kinnistamine, kasutamine. ISESEISEVTÖÖ KIRJANDUSEGA - õpimapp, essee, referaat. UURIMUSLIK TEGEVUS - uurimismeetodid ja järeldused.

12. ÕPILASGRUPILE SUUNATUD - loeng, vestlus, diskussioon, selgitus, demonstratsioon.

13. MULTIFUNKTSIONAALSED - harjutamine, õppekäik, projektõpe, probleemõpe, mängud.

14. TARRASTE ÕPPEMEETODID

15. OMANDATAVA INFOALLIKA JÄRGI - SÕNALISED - Selgitus, loeng, dialoog. NÄITLIKUD - Skeem, illustratsioon, video. PRAKTILISED - harjutamine, ülesaannete lahendamine.

16. TUNNETUSTEGEVUSE ISELOOMU JÄRGI - REPROTUKTIIVSED - omandatud õppesisu jutustamine, ülesannete lahendamine näidise järgi. PRODUKTIIVSED - vastamine küsimustele. PROBLEEME KÄSITLEVAD - probleemne dialoog, uurimismeetodid.

17. KUIDAS ÕPETADA - vormid, viisid

18. INDIVIDUAALÕPE, RÜHMAÕPE, TÖÖKOLLEKIIVIS

19. MIS VAHENDITEGA - arutiprogramm, tehnoloogia, õppematerjalid, klendid, tellimused.

20. MILLISE MEETODIGA

21. KES ON ÕPILANE - ealised iseärasused, individuaalsed iseärasused, erivajadused, vahetusõpilane jne.

22. PRAKIKAÕPPEMEETODID

23. MATERJALI SUULINE ESITAMINE JA SELGITAMINE

24. TÖÖTOIMINGUTE ETTENÄITAMINE JA VAATLUS

25. ÕPPURITE JUHENDAMINE

26. ÕPPEÜLESANDE ISESEISEV ETTEVALMISTAMINE JA HARJUTAMINE

27. ISESEISEVALT PROTSESSI SOORITAMINE

28. KUS JA MIS TINGIMUSTES - kool, praktikabaas, teenindusettevõttes.

29. PRAKTIKAÕPPE ÕPPETOIMINGUD

30. MILLISES JÄRJEKORRAS - sissejuhatav, ettevalmistav, põhiperiood, lõppperiood, kutsekvalifikatsiooni omistamine