KUTSEÕPPE DIDAKTIKA SÜSTEEM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KUTSEÕPPE DIDAKTIKA SÜSTEEM by Mind Map: KUTSEÕPPE DIDAKTIKA SÜSTEEM

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. PRAKIKAÕPPEMEETODID

3. EESMÄRK - MILLEKS JA MIDA

4. MEETODID

5. TEOORIAÕPPEMEETODID

6. MATERJALI SUULINE ESITAMINE JA SELGITAMINE

7. TÖÖTOIMINGUTE ETTENÄITAMINE JA VAATLUS

8. ÕPPURITE JUHENDAMINE

9. ÕPPEÜLESANDE ISESEISEV ETTEVALMISTAMINE JA HARJUTAMINE

10. ISESEISEVALT PROTSESSI SOORITAMINE

11. ÕPPEMEETODI VALIK

12. ÕPETAJAKESKSED - loeng, jutustus, seletus.

13. ISESEISEVTÖÖ - iseseisevtöö tunnis, kodutöö, projektid, grupitöö

14. AKTIIVÕPPEMEETODID - diskussioon, juhtumi analüüs, ajurünnak, rollimängud, ideekaart, meeskonnatöö

15. PROBLEEMÕPPEMEETOD - arutlus, dialoog, uurimus

16. SALUMAA JA TALVIKU ÕPPEMEETODID

17. ÕPILASE INDIVIDUAALNETÖÖ - KODUTÖÖ - õpitud materjal harjutamine, kinnistamine, kasutamine. ISESEISEVTÖÖ KIRJANDUSEGA - õpimapp, essee, referaat. UURIMUSLIK TEGEVUS - uurimismeetodid ja järeldused.

18. ÕPILASGRUPILE SUUNATUD - loeng, vestlus, diskussioon, selgitus, demonstratsioon.

19. MULTIFUNKTSIONAALSED - harjutamine, õppekäik, projektõpe, probleemõpe, mängud.

20. TARRASTE ÕPPEMEETODID

21. OMANDATAVA INFOALLIKA JÄRGI - SÕNALISED - Selgitus, loeng, dialoog. NÄITLIKUD - Skeem, illustratsioon, video. PRAKTILISED - harjutamine, ülesaannete lahendamine.

22. TUNNETUSTEGEVUSE ISELOOMU JÄRGI - REPROTUKTIIVSED - omandatud õppesisu jutustamine, ülesannete lahendamine näidise järgi. PRODUKTIIVSED - vastamine küsimustele. PROBLEEME KÄSITLEVAD - probleemne dialoog, uurimismeetodid.

23. KUIDAS ÕPETADA - vormid, viisid

24. INDIVIDUAALÕPE, RÜHMAÕPE, TÖÖKOLLEKIIVIS

25. KUS JA MIS TINGIMUSTES - kool, praktikabaas, teenindusettevõttes.

26. MIS VAHENDITEGA - arutiprogramm, tehnoloogia, õppematerjalid, klendid, tellimused.

27. PRAKTIKAÕPPE ÕPPETOIMINGUD

28. MILLISES JÄRJEKORRAS - sissejuhatav, ettevalmistav, põhiperiood, lõppperiood, kutsekvalifikatsiooni omistamine

29. MILLISE MEETODIGA

30. KES ON ÕPILANE - ealised iseärasused, individuaalsed iseärasused, erivajadused, vahetusõpilane jne.