ลำดับขั้นตอนการจัดระบบการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬามวยไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ลำดับขั้นตอนการจัดระบบการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬามวยไทย by Mind Map: ลำดับขั้นตอนการจัดระบบการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬามวยไทย

1. 5. เลือกทางเลือก 1 ทาง

1.1. ก. ความหมายและความสำคัญของกีฬามวยไทย เลือกทางเลือกที่ 1 ข. ประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทย เลือกทางเลือกที่ 5 ค. คุณประโยชน์ของกีฬามวยไทย เลือกทางเลือกที่ 1,4 ง. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของกีฬามวยไทยและการดูแลรักษา เลือกทางเลือกที่ 4,7 จ. มารยาทและความปลอดภัยในการแข่งขันมวยไทย เลือกทางเลือกที่ 5

2. 6.นำทางเลือกไปใช้

2.1. 1. เวลาสอนของครู 2. การเก็บข้อมูลเวลาที่กำหนดไว้กับเนื้อหา 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. ความชัดเจนของภาพประกอบ 5. ความน่าสนใจของวิดีโอประกอบการเรียน 6. การดำเนินงานของครู (การสอน) 7. ความเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือการสอนของผู้สอน 8. การผลิตสื่อการสอน ใบความรู้ และใบงานต่าง ๆ 9. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการสอน 10. ภาษาที่ใช้ในหน่วยการเรียน 11. การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้เรียน 12. การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

3. 7.ประเมินผลทางเลือก

3.1. 1. เวลาสอนผู้สอนลดลงหรือไม่ และลดลงตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ 2. เวลาที่กำหนดไว้กับเนื้อหาสัมพันธ์กันหรือไม่ 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเท่ากับโรงเรียนทั่วไปหรือไม่ 4. ภาพประกอบในสื่อแบบต่าง ๆ ชัดเจนหรือไม่ 5. คลิปวิดีโอมีความน่าสนใจและสามารถเข้าใจได้ง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนหรือไม่ 6. ผู้สอนสามารถดำเนินการสอนได้อย่างคล่องตัวหรือไม่ 7. ผู้สอนเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือได้มากน้อยเพียงใด 8. การผลิตสื่อการสอนง่ายหรือยากเพียงใด 9. ข้อมูลที่ใช้ประกอบในสื่อการสอนง่ายหรือยากเพียงใด 10. ภาษาที่ใช้ในหน่วยการเรียนเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียนหรือไม่ 11. ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ได้สร้างสรรค์หรือไม่ 12. ผู้เรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Application เป็นต้น

4. 8. ปรับปรุงทางเลือกให้ตรงกับจุดประสงค์

4.1. 1. กิจกรรมที่ใช้ในการเรียน 2. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน 3. เวลาที่ใช้ในการสอนหัวข้อต่างๆ 4. ภาษาที่ใช้ในหน่วยการเรียน 5. วิธีการนำไปใช้ของผู้สอน 6. ความน่าสนใจของเอกสารประกอบการเรียน 7. ความยาก/ง่ายของใบงานและงานที่มอบหมาย 8. สื่อและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 9. แบบทดสอบที่ใช้วัด Entry Behavior 10. คู่มือผู้สอน 11. คู่มือการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Application ของผู้เรียน

5. 9.นำเอาหน่วยการเรียนเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬามวยไทย” ที่ปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้ว พร้อมที่จะนำไปใช้

6. 1. ปัญหาที่แท้จริง

6.1. ใช้เนื้อหามากเกินไป ผู้เรียนมีความเบื่อหน่าย

6.2. การเรียนในชั้นเรียนไม่สนุก

7. 2. จุดประสงค์

7.1. 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของกีฬามวยไทยได้

7.2. 2. เล่าประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทยได้

7.3. 3. บอกคุณประโยชน์ของกีฬามวยไทยได้

7.4. 4. บอกอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของกีฬามวยไทยและการดูแลรักษาได้

7.5. 5. อธิบายมารยาทและความปลอดภัยในการแข่งขันมวยไทยได้

8. 3. อุปสรรคและข้อจำกัด

8.1. 1. การเรียนการสอนที่ใช้ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว 2. ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน 3. เอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสม 4. สื่อการสอนที่เหมาะสมสำหรับการสอน 5. การวัดและประเมินผลที่เหมาะกับกิจกรรม 6. ความสามารถของครูผู้สอน 7. ความเพียรพยายามในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน 8. การนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

9. 4.ทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหา

9.1. 1. ใช้บทเรียน E-learning 2. ให้ครูบรรยายตลอด 3. ใช้วิดีโอกับแบบฝึกหัด 4. ใช้กิจกรรมปฏิบัติในห้องเรียน 5. ให้ผู้เรียนค้นคว้าจากหนังสือและวารสารในห้องสมุดและตอบคำถามตามใบงาน 6. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าจากตำราต่างๆ แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปและตอบคำถามที่ครูถาม 7. ให้ผู้เรียนตอบคำถามหน้าที่ของอุปกรณ์มวยไทย 8. ให้ผู้เรียนแสดงละครเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวด้านมวยไทย 9. ให้ผู้เรียนทำสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ เกี่ยวกับมวยไทยในด้านที่ตนเองสนใจ 10. ให้ผู้เรียนศึกษายุคสมัยของมวยไทย พร้อมทำสื่ออธิบาย