ลำดับขั้นตอนการจัดระบบการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬามวยไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ลำดับขั้นตอนการจัดระบบการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬามวยไทย by Mind Map: ลำดับขั้นตอนการจัดระบบการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬามวยไทย

1. 1. ปัญหาที่แท้จริง

1.1. ใช้เนื้อหามากเกินไป ผู้เรียนมีความเบื่อหน่าย

1.2. การเรียนในชั้นเรียนไม่สนุก

2. 2. จุดประสงค์

2.1. 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของกีฬามวยไทยได้

2.2. 2. เล่าประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทยได้

2.3. 3. บอกคุณประโยชน์ของกีฬามวยไทยได้

2.4. 4. บอกอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของกีฬามวยไทยและการดูแลรักษาได้

2.5. 5. อธิบายมารยาทและความปลอดภัยในการแข่งขันมวยไทยได้

3. 3. อุปสรรคและข้อจำกัด

3.1. 1. การเรียนการสอนที่ใช้ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว 2. ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน 3. เอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสม 4. สื่อการสอนที่เหมาะสมสำหรับการสอน 5. การวัดและประเมินผลที่เหมาะกับกิจกรรม 6. ความสามารถของครูผู้สอน 7. ความเพียรพยายามในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน 8. การนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

4. 4.ทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหา

4.1. 1. ใช้บทเรียน E-learning 2. ให้ครูบรรยายตลอด 3. ใช้วิดีโอกับแบบฝึกหัด 4. ใช้กิจกรรมปฏิบัติในห้องเรียน 5. ให้ผู้เรียนค้นคว้าจากหนังสือและวารสารในห้องสมุดและตอบคำถามตามใบงาน 6. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าจากตำราต่างๆ แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปและตอบคำถามที่ครูถาม 7. ให้ผู้เรียนตอบคำถามหน้าที่ของอุปกรณ์มวยไทย 8. ให้ผู้เรียนแสดงละครเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวด้านมวยไทย 9. ให้ผู้เรียนทำสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ เกี่ยวกับมวยไทยในด้านที่ตนเองสนใจ 10. ให้ผู้เรียนศึกษายุคสมัยของมวยไทย พร้อมทำสื่ออธิบาย

5. 5. เลือกทางเลือก 1 ทาง

5.1. ก. ความหมายและความสำคัญของกีฬามวยไทย เลือกทางเลือกที่ 1 ข. ประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทย เลือกทางเลือกที่ 5 ค. คุณประโยชน์ของกีฬามวยไทย เลือกทางเลือกที่ 1,4 ง. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของกีฬามวยไทยและการดูแลรักษา เลือกทางเลือกที่ 4,7 จ. มารยาทและความปลอดภัยในการแข่งขันมวยไทย เลือกทางเลือกที่ 5

6. 6.นำทางเลือกไปใช้

6.1. 1. เวลาสอนของครู 2. การเก็บข้อมูลเวลาที่กำหนดไว้กับเนื้อหา 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. ความชัดเจนของภาพประกอบ 5. ความน่าสนใจของวิดีโอประกอบการเรียน 6. การดำเนินงานของครู (การสอน) 7. ความเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือการสอนของผู้สอน 8. การผลิตสื่อการสอน ใบความรู้ และใบงานต่าง ๆ 9. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการสอน 10. ภาษาที่ใช้ในหน่วยการเรียน 11. การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้เรียน 12. การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

7. 7.ประเมินผลทางเลือก

7.1. 1. เวลาสอนผู้สอนลดลงหรือไม่ และลดลงตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ 2. เวลาที่กำหนดไว้กับเนื้อหาสัมพันธ์กันหรือไม่ 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเท่ากับโรงเรียนทั่วไปหรือไม่ 4. ภาพประกอบในสื่อแบบต่าง ๆ ชัดเจนหรือไม่ 5. คลิปวิดีโอมีความน่าสนใจและสามารถเข้าใจได้ง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนหรือไม่ 6. ผู้สอนสามารถดำเนินการสอนได้อย่างคล่องตัวหรือไม่ 7. ผู้สอนเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือได้มากน้อยเพียงใด 8. การผลิตสื่อการสอนง่ายหรือยากเพียงใด 9. ข้อมูลที่ใช้ประกอบในสื่อการสอนง่ายหรือยากเพียงใด 10. ภาษาที่ใช้ในหน่วยการเรียนเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียนหรือไม่ 11. ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ได้สร้างสรรค์หรือไม่ 12. ผู้เรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Application เป็นต้น

8. 8. ปรับปรุงทางเลือกให้ตรงกับจุดประสงค์

8.1. 1. กิจกรรมที่ใช้ในการเรียน 2. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน 3. เวลาที่ใช้ในการสอนหัวข้อต่างๆ 4. ภาษาที่ใช้ในหน่วยการเรียน 5. วิธีการนำไปใช้ของผู้สอน 6. ความน่าสนใจของเอกสารประกอบการเรียน 7. ความยาก/ง่ายของใบงานและงานที่มอบหมาย 8. สื่อและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 9. แบบทดสอบที่ใช้วัด Entry Behavior 10. คู่มือผู้สอน 11. คู่มือการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Application ของผู้เรียน

9. 9.นำเอาหน่วยการเรียนเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬามวยไทย” ที่ปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้ว พร้อมที่จะนำไปใช้