Chức năng điều khiển

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chức năng điều khiển by Mind Map: Chức năng điều khiển

1. 4. Động viên

1.1. 4.1, Khái niệm động viên (Promoting)

1.2. 4.2, Tầm quan trọng của động viên

2. 5. Các thuyết về điều khiển-lãnh đạo-động viên

2.1. 5.1, Những quan điểm khác nhau về bản chất của con người và mối quan hệ mật thiết của chúng đối với công tác quản trị

2.2. 5.2, Các lý thuyết lãnh đạo đầu tiên

2.3. 5.3, Các thuyết nhu cầu động viên

3. 6. Quản trị xung đột

3.1. 6.1, Khái niệm xung đột (Conflict management)

3.2. 6.2, Phân loại xung đột

3.3. 6.3, Sự cần thiết của quản trị xung đột

3.4. 6.4, Quản trị xung đột

4. 7. Quản trị thay đổi

4.1. 7.1, Những yếu tố dẫn đến sự thay đổi

4.2. 7.2, Sự cần thiết phải thay đổi

4.3. 7.3, Quản trị sự thay đổi

5. 1. Khái niệm và vai trò của chức năng điều khiển

5.1. 1.1, khái niệm điều khiển (Conducting and leading)

5.2. 1.2, Nội dung

5.3. 1.3, Vai trò của chức năng điều khiển

5.4. 1.4, Nguyên tắc điều khiển

6. 2. Tiến trình điều khiển

6.1. 2.1, Giao nhiệm vụ

6.2. 2.2, Hướng dẫn, kèm cặp

6.3. 2.3, Phối hợp

7. 3. Lãnh đạo (leading)

7.1. 3.1, Khái niệm

7.2. 3.2, Đặc điểm của công tác lãnh đạo

7.3. 3.3, Bản chất của lãnh đạo

7.4. 3.4, Phong cách của nhà lãnh đạo

7.4.1. 3.4.1, Phong cách độc đoán

7.4.2. 3.4.2, Phong cách dân chủ

7.4.3. 3.4.3, Phong cách tự do