แผนการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง ทักษะการขาย สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (Promoter)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แผนการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง ทักษะการขาย สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (Promoter) by Mind Map: แผนการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง ทักษะการขาย สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (Promoter)

1. Selection

1.1. ใช้มัลติมีเดีย วิดิโอการสาธิตการขาย

1.2. ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ ทักษะการขาย ส่งการบ้านผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์

1.3. ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม บันทึกเสียงหรือ VDO เสนอขายสินค้าโดยใช้ความรู้จากเนื้อหา ทักษะการขาย ส่งผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์

1.4. ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ลูกค้าจะถามหาสินค้า 1 สถานการณ์ และให้ตอบลูกค้าด้วยความรู้เกี่ยวกับ ทักษะการขาย โดยใช้กระดานเสวนา: เป็นการตรวจสอบการประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์จริงได้อย่างดี

2. Try Out

2.1. 1. สื่อเหมาะสมกับการฝึกอบรม 2. ระยะเวลาเหมาะสม 3. ความน่าสนใจของบทเรียน 4. การประเมินผลการฝึกอบรม 5. เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม 6. ภาษาที่ใช้ในการฝึกอบรม 7. บทบาทของผู้ฝึกอบรม 8. ความเข้าใจและการปฏิบัติตามคู่มือ 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3. Evaluation

3.1. ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการ Try Out 1. เนื้อหาสัมพันธ์กับเนื้อหากันหรือไม่ 2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 80 3. บทเรียนมีความน่าใจหรือไม่ 4. ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับวุฒิภาวะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหรือไม่ 5. บทบาทผู้สอน ดำเนินการสอนได้อย่างคล่องตัวหรือไม่ 6. เนื้อที่ใช้ในการฝึกอบรมง่ายหรือยากเพียงใด 7. การผลิตสื่อการฝึกอบรมยากเพียงใด

4. Modification

4.1. การปรับปรุงบทเรียนจากข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล อาจจะปรับปรุงในหัวข้อต่อไปนี้ 1. เนื้อหาของบทเรียนที่เข้าใจได้ง่าย 2. ระยะเวลาในสื่อที่นำมาใช้ 3. บทเรียนมีความน่าสนใจ 4. ภาษาที่ใช้ในบทเรียน 5. บทบาทของผู้สอน

5. Implementation

5.1. การฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง ทักษะการขาย สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (Promoter) ที่ปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะใช้

6. Objectives

6.1. จุดประสงค์การฝึกอบรม - เพื่อให้พนักงานขายหน้าร้านมีความรู้เรื่องทักษะการขาย - เพื่อให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถอธิบายเรื่อง ทักษะการขาย - เพื่อให้พนักงานขายหน้าร้านทราบถึงความสำคัญของความรู้ เรื่อง ทักษะการขาย - เพื่อลดเวลาการฝึกอบรมจาก 3วัน เป็น 2 วัน ลดลง ร้อยละ 66% โดยจะต้องจัดการฝึกอบรมโดยให้พนักงานขายหน้าร้านเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง ทักษะการขาย โดยเลือกใช้สื่อและกิจกรรมที่เหมาะสม

7. Constraints

7.1. อุปสรรคและข้อจำกัด 1. ทักษะการใช้งานระบบออนไลน์/ ระบบอีเลิร์นนิง 2. ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมต้องเหมาะสมเพราะพนักงานขายหน้าร้านจำเป็นขายสินค้าด้วย 4. ความเชี่ยวชาญการใช้ระบบของผู้ฝึกอบรม 5. สื่อการสอนที่เหมาะสม 6. เกณฑ์วัดและประเมินผลที่เหมาะสม

8. Alternatives

8.1. ใช้มัลติมีเดีย วิดิโอการสาธิตการขาย

8.2. ใช้กระดานเสวนาเพื่อ ถาม-ตอบ เนื้อหาบทเรียน

8.3. ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ลูกค้าจะถามหาสินค้า 1 สถานการณ์ และให้ตอบลูกค้าด้วยความรู้เกี่ยวกับ ทักษะการขาย โดยใช้กระดานเสวนา

8.4. ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ผู้ฝึกอบรมได้ตั้งคำถามไว้ผ่านกระดานเสวนา

8.5. ใช้กิจกรรมการเรียนผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์โดยใช้ VDO Conference

8.6. ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ ทักษะการขาย ส่งการบ้านผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์

8.7. ใช้บทเรียนสำเร็จรูปแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ ทักษะการขาย

8.8. ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ได้ยกตัวอย่างว่าควรนำความรู้เกี่ยวกับ ทักษะการขาย ไปเสนอขายสินค้าอย่างไร ผ่าน กระดานเสวนา

8.9. ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม บันทึกเสียงหรือ VDO เสนอขายสินค้าโดยใช้ความรู้จากเนื้อหา ทักษะการขาย ส่งผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์

8.10. ให้แหล่งความรู้ภายนอกเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของ ทักษะการขาย

9. Need

9.1. • พนักงานขายหน้าร้านขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่อง ทักษะการขาย • ต้องการลดเวลาการฝึกอบรมจากจำนวน 3 วัน เหลือ 2 วัน