Τομείς Παραγωγής

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Τομείς Παραγωγής by Mind Map: Τομείς Παραγωγής

1. Πρωτογενής

1.1. Γεωργία

1.1.1. βιολογικές καλλιέργειες

1.2. Κτηνοτροφία

1.3. Αλιεία

2. Δευτερογενής

2.1. Οικοτεχνία

2.2. Βιοτεχνία

2.3. Βιομηχανία

3. Τριτογενής

3.1. Υπηρεσίες