KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018 by Mind Map: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

1. Tháng 9

1.1. PTTC

1.1.1. Mục tiêu

1.1.2. Nội dung

1.1.2.1. Giờ học

1.1.2.2. HĐNT

1.1.2.3. Chủ đề

1.2. PTNT

1.2.1. Mục tiêu

1.2.2. Nội dung

1.2.2.1. Sinh hoạt

1.2.2.2. Giờ học

1.2.2.3. HĐNT

1.2.2.4. Chủ đề

1.3. PTNN

1.3.1. Mục tiêu

1.3.2. Nội dung

1.3.2.1. Sinh hoạt

1.3.2.2. Giờ học

1.3.2.3. HĐNT

1.3.2.4. Chủ đề

1.4. PTTCXH

1.4.1. Mục tiêu

1.4.2. Nội dung

1.4.2.1. Sinh hoạt

1.4.2.2. Giờ học

1.4.2.3. HĐNT

1.4.2.4. Chủ đề

1.5. PTTM

1.5.1. Mục tiêu

1.5.2. Nội dung

1.5.2.1. Sinh hoạt

1.5.2.2. Giờ học

1.5.2.3. HĐNT

1.5.2.4. Chủ đề

1.6. Kế hoạch ngày

1.6.1. Tuần 1

1.6.2. Tuần 2

1.6.3. Tuần 3T

1.6.4. tuần 4

2. Tháng 10

2.1. PTTC

2.1.1. Mục tiêu

2.1.2. Nội dung

2.1.2.1. Sinh hoạt

2.1.2.2. Giờ học

2.1.2.3. HĐNT

2.1.2.4. Chủ đề

2.2. PTNT

2.2.1. Mục tiêu

2.2.2. Nội dung

2.2.2.1. Sinh hoạt

2.2.2.2. Giờ học

2.2.2.3. HĐNT

2.2.2.4. Chủ đề

2.3. PTNN

2.3.1. Mục tiêu

2.3.2. Nội dung

2.3.2.1. Sinh hoạt

2.3.2.2. Giờ học

2.3.2.3. HĐNT

2.3.2.4. Chủ đề

2.4. PTTCXH

2.4.1. Mục tiêu

2.4.2. Nội dung

2.4.2.1. Sinh hoạt

2.4.2.2. Giờ học

2.4.2.3. HĐNT

2.4.2.4. Chủ đề

2.5. PTTM

2.5.1. Mục tiêu

2.5.2. Nội dung

2.5.2.1. Sinh hoạt

2.5.2.2. Giờ học

2.5.2.3. HĐNT

2.5.2.4. Chủ đề

2.6. kế hoạch ngày

2.6.1. Tuần 1

2.6.2. Tuần 2

2.6.3. Tuần 3

2.6.4. Tuần 4

3. Tháng 11

3.1. PTTC

3.1.1. Mục tiêu

3.1.2. Nội dung

3.1.2.1. Sinh hoạt

3.1.2.2. Giờ học

3.1.2.3. HĐNT

3.1.2.4. Chủ đề

3.2. PTNT

3.2.1. Mục tiêu

3.2.2. Nội dung

3.2.2.1. Sinh hoạt

3.2.2.2. Giờ học

3.2.2.3. HĐNT

3.2.2.4. Chủ đề

3.3. PTNN

3.3.1. Mục tiêu

3.3.2. Nội dung

3.3.2.1. Sinh hoạt

3.3.2.2. Giờ học

3.3.2.3. HĐNT

3.3.2.4. Chủ đề

3.4. PTTCXH

3.4.1. Mục tiêu

3.4.2. Nội dung

3.4.2.1. Sinh hoạt

3.4.2.2. Giờ học

3.4.2.3. HĐNT

3.4.2.4. Chủ đề

3.5. PTTM

3.5.1. Mục tiêu

3.5.2. Nội dung

3.5.2.1. Sinh hoạt

3.5.2.2. Giờ học

3.5.2.3. HĐNT

3.5.2.4. Chủ đề

3.6. Kế hoạch ngày

3.6.1. Tuần 1

3.6.2. Tuần 2

3.6.3. Tuần 3

3.6.4. Tuần 4

4. Tháng 12

4.1. PTTC

4.1.1. Mục tiêu

4.1.2. Nội dung

4.1.2.1. Sinh hoạt

4.1.2.2. Giờ học

4.1.2.3. HĐNT

4.1.2.4. Chủ đề

4.2. PTNT

4.2.1. Mục tiêu

4.2.2. Nội dung

4.2.2.1. Sinh hoạt

4.2.2.2. Giờ học

4.2.2.3. HĐNT

4.2.2.4. Chủ đề

4.3. PTNN

4.3.1. Mục tiêu

4.3.2. Nội dung

4.3.2.1. Sinh hoạt

4.3.2.2. Giờ học

4.3.2.3. HĐNT

4.3.2.4. Chủ đề

4.4. PTTCXH

4.4.1. Mục tiêu

4.4.2. Nội dung

4.4.2.1. Sinh hoạt

4.4.2.2. Giờ học

4.4.2.3. HĐNT

4.4.2.4. Chủ đề

4.5. PTTM

4.5.1. Mục tiêu

4.5.2. Nội dung

4.5.2.1. Sinh hoạt

4.5.2.2. Giờ học

4.5.2.3. HĐNT

4.5.2.4. Chủ đề

4.6. Kế hoạch ngày

4.6.1. Tuần 1

4.6.2. Tuần 2

4.6.3. Tuần 3

4.6.4. Tuần 4

4.6.5. Tuần 5

5. Tháng 1

5.1. PTTC

5.1.1. Mục tiêu

5.1.2. Nội dung

5.1.2.1. Sinh hoạt

5.1.2.2. Giờ học

5.1.2.3. HĐNT

5.1.2.4. Chủ đề

5.2. PTNT

5.2.1. Mục tiêu

5.2.2. Nội dung

5.2.2.1. Sinh hoạt

5.2.2.2. Giờ học

5.2.2.3. HĐNT

5.2.2.4. Chủ đề

5.3. PTNN

5.3.1. Mục tiêu

5.3.2. Nội dung

5.3.2.1. Sinh hoạt

5.3.2.2. Giờ học

5.3.2.3. HĐNT

5.3.2.4. Chủ đề

5.4. PTTCXH

5.4.1. Mục tiêu

5.4.2. Nội dung

5.4.2.1. Sinh hoạt

5.4.2.2. Giờ học

5.4.2.3. HĐNT

5.4.2.4. Chủ đề

5.5. PTTM

5.5.1. Mục tiêu

5.5.2. Nội dung

5.5.2.1. Sinh hoạt

5.5.2.2. Giờ học

5.5.2.3. HĐNT

5.5.2.4. Chủ đề

5.6. Kế hoạch ngày

5.6.1. Tuần 1

5.6.2. Tuần 2

5.6.3. Tuần 3

5.6.4. Tuần 4

6. Tháng 2

6.1. PTTC

6.1.1. Mục tiêu

6.1.2. Nội dung

6.1.2.1. Sinh hoạt

6.1.2.2. Giờ học

6.1.2.3. HĐNT

6.1.2.4. Chủ đề

6.2. PTNT

6.2.1. Mục tiêu

6.2.2. Nội dung

6.2.2.1. Sinh hoạt

6.2.2.2. Giờ học

6.2.2.3. HĐNT

6.2.2.4. Chủ đề

6.3. PTNN

6.3.1. Mục tiêu

6.3.2. Nội dung

6.3.2.1. Sinh hoạt

6.3.2.2. Giờ học

6.3.2.3. HĐNT

6.3.2.4. Chủ đề

6.4. PTTCXH

6.4.1. Mục tiêu

6.4.2. Nội dung

6.4.2.1. Sinh hoạt

6.4.2.2. Giờ học

6.4.2.3. HĐNT

6.4.2.4. Chủ đề

6.5. PTTM

6.5.1. Mục tiêu

6.5.2. Nội dung

6.5.2.1. Sinh hoạt

6.5.2.2. Giờ học

6.5.2.3. HĐNT

6.5.2.4. Chủ đề

6.6. Kế hoạch ngày

6.6.1. Tuần 2

6.6.2. Tuần 4

7. Tháng 3

7.1. PTTC

7.1.1. Mục tiêu

7.1.2. Nội dung

7.1.2.1. Sinh hoạt

7.1.2.2. Giờ học

7.1.2.3. HĐNT

7.1.2.4. Chủ đề

7.2. PTNT

7.2.1. Mục tiêu

7.2.2. Nội dung

7.2.2.1. Sinh hoạt

7.2.2.2. Giờ học

7.2.2.3. HĐNT

7.2.2.4. Chủ đề

7.3. PTNN

7.3.1. Mục tiêu

7.3.2. Nội dung

7.3.2.1. Sinh hoạt

7.3.2.2. Giờ học

7.3.2.3. HĐNT

7.3.2.4. Chủ đề

7.4. PTTCXH

7.4.1. Mục tiêu

7.4.2. Nội dung

7.4.2.1. Sinh hoạt

7.4.2.2. Giờ học

7.4.2.3. HĐNT

7.4.2.4. Chủ đề

7.5. PTTM

7.5.1. Mục tiêu

7.5.2. Nội dung

7.5.2.1. Sinh hoạt

7.5.2.2. Giờ học

7.5.2.3. HĐNT

7.5.2.4. Chủ đề

7.6. Kế hoạch ngày

7.6.1. Tuần 2

7.6.2. Tuần 3

7.6.3. Tuần 4

7.6.3.1. Tuần 5

8. Tháng 4

8.1. PTTC

8.1.1. Mục tiêu

8.1.2. Nội dung

8.1.2.1. Sinh hoạt

8.1.2.2. Giờ học

8.1.2.3. HĐNT

8.1.2.4. Chủ đề

8.2. PTNT

8.2.1. Mục tiêu

8.2.2. Nội dung

8.2.2.1. Sinh hoạt

8.2.2.2. Giờ học

8.2.2.3. HĐNT

8.2.2.4. Chủ đề

8.3. PTNN

8.3.1. Mục tiêu

8.3.2. Nội dung

8.3.2.1. Sinh hoạt

8.3.2.2. Giờ học

8.3.2.3. HĐNT

8.3.2.4. Chủ đề

8.4. PTTCXH

8.4.1. Mục tiêu

8.4.2. Nội dung

8.4.2.1. Sinh hoạt

8.4.2.2. Giờ học

8.4.2.3. HĐNT

8.4.2.4. Chủ đề

8.5. PTTM

8.5.1. Mục tiêu

8.5.2. Nội dung

8.5.2.1. Sinh hoạt

8.5.2.2. Giờ học

8.5.2.3. HĐNT

8.5.2.4. Chủ đề

8.6. Kế hoạch ngày

8.6.1. Tuần 1

8.6.2. Tuần 2

8.6.3. Tuần 3

8.6.4. Tuần 4

9. Tháng 5

9.1. PTTC

9.1.1. Mục tiêu

9.1.2. Nội dung

9.1.2.1. Sinh hoạt

9.1.2.2. Giờ học

9.1.2.3. HĐNT

9.1.2.4. Chủ đề

9.2. PTNT

9.2.1. Mục tiêu

9.2.2. Nội dung

9.2.2.1. Sinh hoạt

9.2.2.2. Giờ học

9.2.2.3. HĐNT

9.2.2.4. Chủ đề

9.3. PTNN

9.3.1. Mục tiêu

9.3.2. Nội dung

9.3.2.1. Sinh hoạt

9.3.2.2. Giờ học

9.3.2.3. HĐNT

9.3.2.4. Chủ đề

9.4. PTTCXH

9.4.1. Mục tiêu

9.4.2. Nội dung

9.4.2.1. Sinh hoạt

9.4.2.2. Giờ học

9.4.2.3. HĐNT

9.4.2.4. Chủ đề

9.5. PTTM

9.5.1. Mục tiêu

9.5.2. Nội dung

9.5.2.1. Sinh hoạt

9.5.2.2. Giờ học

9.5.2.3. HĐNT

9.5.2.4. Chủ đề

9.6. Kế hoạch ngày

9.6.1. Tuần 1

9.6.2. Tuần 2

9.6.3. Tuần 3

9.6.4. Tuần 4

10. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

10.1. MỤC TIÊU

10.2. NỘI DUNG

10.2.1. SINH HOẠT

10.2.2. GIỜ HỌC

10.2.3. CHỦ ĐỀ

11. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

11.1. MỤC TIÊU

11.2. NỘI DUNG

11.2.1. SINH HOẠT

11.2.2. GIỜ HỌC

11.2.3. CHỦ ĐỀ

12. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

12.1. MỤC TIÊU

12.2. NỘI DUNG

12.2.1. SINH HOẠT

12.2.2. GIỜ HỌC

12.2.3. CHỦ ĐỀ

13. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

13.1. MỤC TIÊU

13.2. NỘI DUNG

13.2.1. SINH HOẠT

13.2.2. GIỜ HỌC

14. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

14.1. MỤC TIÊU

14.2. NỘI DUNG

14.2.1. SINH HOẠT

14.2.2. GIỜ HỌC

14.2.3. CHỦ ĐỀ

15. Sinh hoạt

16. KẾ HOẠCH VUI CHƠI

16.1. Tháng 9

16.2. Tháng 10

16.3. Tháng 11

16.4. Tháng 12

16.5. Tháng 1

16.6. Tháng 2

16.7. Tháng 3

16.8. Tháng 4

16.9. Tháng 5

17. NHẬN XÉT CUỐI THÁNG

17.1. Tháng 9

17.2. Tháng 10

17.3. Tháng 11

17.4. Tháng 12

17.5. Tháng 1

17.6. Tháng 2

17.7. Tháng 3

17.8. Tháng 4

17.9. Tháng 5

18. Tuần 3

19. CHỦ ĐỀ